Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1195) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 1:
w lit. b tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"– informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku podatkowym i w roku poprzedzającym ten rok, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło,",

dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w przypadku transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy, informację o statusie mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy przez wskazanie, czy podmiot powiązany w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24);",

b)
w pkt 2:
w lit. b w tiret drugim po wyrazie "rodzaju" dodaje się wyrazy

"oraz oznaczeniem kraju lub terytorium jego wydania",

w lit. c we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "obrotowego" zastępuje się wyrazem "podatkowego",
w lit. e skreśla się wyrazy "ust. 2",
c)
w pkt 3 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach - w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze;";

2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. W przypadku transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie obejmować elementów, o których mowa w § 2 pkt 3.";

3)
w § 3 w pkt 4 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

" jednostronnych uprzednich porozumień cenowych, porozumień inwestycyjnych, o których mowa w art. 20zs § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328), oraz porozumień podatkowych, o których mowa w art. 20zb pkt 2 tej ustawy, wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami,".

§  2. 
1. 
Przepisy § 2 pkt 1 lit. c oraz § 2a rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się również do dokumentacji cen transferowych sporządzanej dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.
2. 
Dokumentacja cen transferowych, o której mowa w ust. 1, może nie obejmować elementu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podmioty obowiązane do sporządzenia tej dokumentacji złożyły urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.778

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Data aktu: 02/04/2022
Data ogłoszenia: 07/04/2022
Data wejścia w życie: 08/04/2022