Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131, 1666 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 343) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W legitymacji zamieszcza się wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę własną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę legitymacji, znak graficzny utworzony z liter "SZRP", serię i numer, informację o sposobie postępowania w przypadku znalezienia zagubionej legitymacji, elementy zabezpieczeń oraz wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona) żołnierza zawodowego;

2) datę urodzenia i płeć żołnierza zawodowego;

3) numer PESEL;

4) posiadany stopień wojskowy i kod oznaczenia stopnia wojskowego według kodów NATO składający się z dwóch liter "OF" - dla stopni wojskowych w korpusie oficerów i Marszałka Polski lub liter "OR" - dla pozostałych stopni wojskowych, ze znaku minus oraz liczby: w przypadku oficerów - od 1 do 10, a w przypadku stopni wojskowych w pozostałych korpusach - od 1 do 9;

5) jednostkę wojskową;

6) fotografię żołnierza zawodowego;

7) datę wydania (wpisu) i datę ważności legitymacji.";

3)
w § 4:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Legitymację wydaje się na okres dziesięciu lat liczony od daty jej wydania.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany informacji wpisanych do legitymacji, z wyłączeniem zmiany związanej z przeniesieniem żołnierza do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji lub zmiany informacji, która dotyczy wyznaczenia żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;

2) uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji;

3) upływu terminu ważności legitymacji.";

4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Legitymacje wydają:

1) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w tych komórkach;

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr:

a) dowódcom jednostek wojskowych, którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej,

b) żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą";

3) dowódcy jednostek wojskowych - żołnierzom zawodowym pełniącym zawodową służbę wojskową w jednostkach podległych tym dowódcom.

2. Dowódcom jednostek legitymacje wydają ich bezpośredni przełożeni, z wyjątkiem dowódców wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a.

3. Żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego legitymacje wydają szefowie tych służb.

4. Przy wydawaniu legitymacji żołnierzowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej odbiera się posiadany przez niego wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) i przesyła się go do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres zameldowania żołnierza na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

5. Legitymacja jest dokumentem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997) i podlega ewidencjonowaniu przez organ dokonujący w niej wpisów.";

5)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Najpóźniej w dniu objęcia przez żołnierza zawodowego obowiązków na stanowisku służbowym lub niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2, organ uprawniony do wydania legitymacji sporządza wniosek o jej wykonanie i przesyła go do Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w postaci elektronicznej w systemie informatycznym, w którym prowadzona jest ewidencja wojskowa, a w przypadku braku takiej możliwości - w postaci papierowej.

2. Organ wydający legitymację po otrzymaniu legitymacji z Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego oraz weryfikacji poprawności danych wydaje ją żołnierzowi zawodowemu.";

6)
w § 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpisów w legitymacji dokonuje Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego na wniosek organu właściwego do wydania legitymacji.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
uchyla się ust. 4 i 5;
7)
uchyla się § 7;
8)
w § 8:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Unieważnienia dokonuje organ wydający legitymację przez zamieszczenie adnotacji w ewidencji, o której mowa w § 5 ust. 5, oraz przecięcie lub przedziurkowanie legitymacji w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym.",

b)
uchyla się ust. 3;
9)
w § 9:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Legitymacja podlega zwrotowi, w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, w celu jej unieważnienia lub zniszczenia.

2. Dowódca jednostki pozostawia unieważnioną legitymację:

1) żołnierzowi zawodowemu;

2) najbliższemu członkowi rodziny zmarłego żołnierza zawodowego - na pisemny wniosek tego członka rodziny.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy najbliższy członek rodziny nie złoży wniosku o pozostawienie unieważnionej legitymacji zmarłego żołnierza zawodowego, dowódca jednostki wojskowej dokonuje jej zniszczenia.";

10)
w § 11 uchyla się ust. 4 i 5.
§  2. 
Załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Legitymacje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, jednak nie dłużej niż:
1)
do dnia 31 grudnia 2026 r. - w przypadku żołnierzy zawodowych w służbie stałej;
2)
z dniem wygaśnięcia kontraktu - w przypadku żołnierzy zawodowych w służbie kontraktowej.
2. 
Organy, o których mowa w § 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przedłużą ważność legitymacji, które zostały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do upływu terminów określonych w ust. 1, bez konieczności corocznego ich przedłużania.
3. 
Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają wymianie przed upływem terminów określonych w ust. 1, w trybie określonym w § 5a ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, na legitymacje, których wzór został określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w przypadku:
1)
zmiany informacji zamieszczonych w legitymacji lub do niej wpisanych, z wyłączeniem zmiany związanej z przeniesieniem żołnierza do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji oraz zmiany informacji, która dotyczy adresu najbliższej rodziny lub adnotacji służbowych;
2)
uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji;
3)
upływu terminu ważności legitymacji.
4. 
Dotychczasową legitymację wykreśla się z ewidencji, dziurkuje grzbiet legitymacji w dwóch miejscach oraz pozostawia ją żołnierzowi.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO awers rewers

awers

wzór

rewers

wzór

Opis:

1) legitymacja służbowa żołnierza zawodowego ma formę karty identyfikacyjnej formatu ID-1 o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, która jest wykonana z poliwęglanu i spersonalizowana metodą grawerowania laserowego;

2) awers:

a) w górnej części legitymacji, w lewym rogu, znajduje się wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a obok niego napis "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej" wykonany białą farbą z zielonym konturem, w technice druku offsetowego,

b) poniżej jest napis "Legitymacja Żołnierza Zawodowego Military ID Card" wykonany czarną farbą, w technice druku offsetowego, natomiast napis "Zawodowego Military ID Card" dodatkowo jest wykonany farbą aktywną w promieniowaniu podczerwonym,

c) po lewej stronie znajduje się prostokątne białe pole przeznaczone na wizerunek twarzy żołnierza zawodowego. Wizerunek twarzy żołnierza powinien być sporządzony na podstawie zdjęcia:

- o dobrej ostrości, nie starszego niż 10 lat,

- wykonanego na Jednolitym, jasnym tle,

- z równomiernym oświetleniem,

- odwzorowującego naturalny kolor skóry,

- obejmującego postać od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

- pokazującego wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,

- z widocznymi brwiami,

- przedstawiającego osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

- o wymiarach 35 mm x 45 mm

lub na podstawie pliku zawierającego fotografię w proporcjach 35 x 45, o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

d) obok wizerunku żołnierza znajdują się czarne napisy wykonane w technice druku offsetowego:

- "STOPIEŃ WOJSKOWY / RANK",

- "NAZWISKO / SURNAME",

- "IMIONA / GIVEN NAMES",

- "DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH",

e) w dolnej części legitymacji, w prawym dolnym rogu, znajduje się pole do umieszczenia powtórzonego wizerunku twarzy żołnierza wraz z rokiem ważności legitymacji,

f) zastosowano elementy zabezpieczające:

- dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

- element optycznie zmienny - MLI,

- element optycznie zmienny w obszarze zdjęcia,

- elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

- linie giloszowe,

- mikrodruki,

- tłoczenia powierzchni;

3) rewers:

a) na samej górze znajduje się czarny, wyśrodkowany napis wykonany w technice druku offsetowego "W PRZYPADKU ZNALEZIENIA LEGITYMACJI NALEŻY ZWRÓCIĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ LUB POLICJI / IF FOUND, PLEASE RETURN TO THE NEAREST MILITARY UNIT OR POLICE STATION",

b) poniżej, w prawym górnym rogu legitymacji, jest znak graficzny utworzony z liter "SZRP", wykonany farbą optycznie zmienną,

c) po lewej stronie legitymacji znajdują się czarne napisy:

- "NUMER PESEL / PERSONAL NUMBER",

- "PŁEĆ / SEX",

d) po prawej stronie legitymacji znajdują się czarne napisy w kolejności:

- "DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE",

- "SERIA I NUMER / SERIAL NUMBER",

- "DATA WAŻNOŚCI / EXPIRATION DATE",

e) na dole legitymacji, w lewym dolnym rogu, jest czarny napis "JEDNOSTKA WOJSKOWA / MILITARY UNIT",

f) w tło legitymacji jest wkomponowany element graficzny zawierający napisy "WP" i "WOJSKO POLSKIE",

g) zastosowano elementy zabezpieczające:

- dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

- element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną,

- elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

- linie giloszowe,

- mikrodruki,

- oznaczenie indywidualne.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022