Poprawki do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004. Londyn.2020.11.20.

POPRAWKI
do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r.,
przyjęte w Londynie dnia 20 listopada 2020 r.

Przekład

REZOLUCJA MEPC.325(75)

(Przyjęta w dniu 20 listopada 2020 r.)

POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O KONTROLI I POSTĘPOWANIU ZE STATKOWYMI WODAMI BALASTOWYMI I OSADAMI, 2004

Poprawki do prawidła E-1 i Uzupełnienia 1

(Testy rozruchowe systemów postępowania z wodami balastowymi i formularz Międzynarodowego świadectwa postępowania z wodami balastowymi)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC art. 38 lit. a) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

PRZYWOŁUJĄC TAKŻE art. 19 Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami z 2004 r. (Konwencja BWM), który precyzuje procedurę wprowadzania poprawek oraz powierza Komitetowi Ochrony Środowiska Morskiego w ramach Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do niej, PO ROZWAŻENIU, podczas siedemdziesiątej piątej sesji, zaproponowanych poprawek do Konwencji BWM dotyczących testów rozruchowych systemów postępowania z wodami balastowymi oraz formularza Międzynarodowego świadectwa postępowania z wodami balastowymi),

1 PRZYJMUJE, zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. c) Konwencji BWM, poprawki do prawidła E-1 oraz Uzupełnienia 1;

2 WSKAZUJE, zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. e) ppkt (ii) Konwencji BWM, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 grudnia 2021 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron zgłosi Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. f) ppkt (ii) Konwencji BWM, wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. po ich akceptacji zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZAPRASZA RÓWNIEŻ Strony do rozważenia przyjęcia poprawek do prawidła E-1 celem jak najszybszego zlecania testów rozruchowych dla statków uprawnionych do pływania pod ich banderą, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi testów rozruchowych systemów postępowania z wodami balastowymi (BWM.2/Circ.70/Rev.l), z ewentualnymi zmianami;

5 ROZSTRZYGA, że analizy przeprowadzone w odniesieniu do testów rozruchowych, powinny mieć charakter orientacyjny;

6 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, aby zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. d) Konwencji BWM przekazał wszystkim Stronom Konwencji BWM, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

7 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami Konwencji BWM, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej;

8 ZWRACA SIĘ RÓWNIEŻ do Sekretarza Generalnego o przygotowanie skonsolidowanego

i uwierzytelnionego tekstu Konwencji BWM.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O KONTROLI I POSTĘPOWANIU ZE STATKOWYMI WODAMI BALASTOWYMI I OSADAMI

Prawidło E-1 - Przeglądy

1 Ustęp 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:

".1 Przeglądowi zasadniczemu przed oddaniem statku do eksploatacji, lub przed wydaniem po raz pierwszy Świadectwa wymaganego postanowieniami prawideł E-2 lub E-3. Przegląd ten powinien potwierdzić, że plan postępowania z wodami balastowymi, wymagany postanowieniami prawidła B-1, oraz związane z nim konstrukcja, wyposażenie, systemy, urządzenia i materiały lub procesy, w pełni odpowiadają mającym do nich zastosowanie postanowieniom niniejszej Konwencji. Przegląd ten powinien potwierdzić, że test rozruchowy został przeprowadzony w celu sprawdzenia poprawności instalacji każdego systemu postępowania z wodami balastowymi, wykazując, że jego procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne działają prawidłowo, z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez Organizację. *"

2 Ustęp 1.5 otrzymuje następujące brzmienie:

".5 Przegląd dodatkowy albo całkowity lub częściowy, stosownie do okoliczności, powinien być przeprowadzony po zmianie, wymianie lub znacznej naprawie konstrukcji, wyposażenia, systemów, urządzeń, instalacji i materiałów koniecznych dla uzyskania całkowitej zgodności z wymaganiami niniejszej Konwencji. Przegląd powinien gwarantować, że każda taka zmiana, wymiana lub znaczna naprawa została skutecznie przeprowadzona, tak aby statek spełniał wymagania niniejszej Konwencji. Jeżeli przeprowadza się dodatkowy przegląd dla instalacji systemu postępowania z wodami balastowymi, to przegląd powinien potwierdzić, że przeprowadzono test rozruchowy w celu sprawdzenia poprawności instalacji systemu postępowania z wodami balastowymi poprzez wykazanie, że jego procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne działają prawidłowo, z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez Organizację."

Uzupełnienie I

Forma Międzynarodowego świadectwa postępowania z wodami balastowymi

3 Przypis "Numer IMO" pod pozycją "Dane statku" otrzymuje następujące brzmienie:

"System identyfikacji numeru statków IMO przyjęty przez Organizację przez rezolucję A.1117(30), z ewentualnymi zmianami."

4 Tekst pod tytułem "Szczegóły dotyczące stosowanej(-ych) metody(-od) postępowania z wodami balastowymi" otrzymuje następujące brzmienie:

"Stosowana metoda postępowania z wodami balastowymi .................................................

Data instalacji (w stosownych przypadkach) (dd/mm/rrrr) .................................................

Nazwa producenta (w stosownych przypadkach) ................................................................

Główna(-e) metoda(-y) postępowania z wodami balastowymi stosowana(-e) na tym statku jest/są:

zgodna(-e) z prawidłem D-1

zgodna(-e) z prawidłem D-2 (opisać) ...............................................................................

statek podlega prawidłu D-4

inne podejście zgodnie z prawidłem ................................................................................"

Zmiany w prawie

Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych, która m.in. reguluje zasady ich promocji i reklamy. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.677

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawki do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004. Londyn.2020.11.20.
Data aktu: 20/11/2020
Data ogłoszenia: 25/03/2022
Data wejścia w życie: 01/06/2022