Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 8 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008 oraz z 2021 r. poz. 1534) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "i technikum",
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. W technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane, za zgodą organu prowadzącego, także w grupie międzyszkolnej.";

2)
załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
5)
w załączniku nr 10 pod tabelą ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach ustalonych przez dyrektora branżowej szkoły II stopnia. Dyrektor branżowej szkoły II stopnia może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.";

6)
załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
7)
załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
8)
załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Ramowy plan nauczania dla:
1)
liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2)
technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023 odpowiednio w klasie I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i w klasie I pięcioletniego technikum, a w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół, z tym że w zakresie dotyczącym przedmiotu historia tańca - od roku szkolnego 2023/2024.

2. 
Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w której kształcenie rozpoczyna się z dniem 1 września 2022 r. lub z dniem 1 lutego 2023 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
3. 
Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2022 r. lub z dniem 1 lutego 2023 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.
4. 
Ramowy plan nauczania dla:
1)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w semestrze I klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2022 r. lub z dniem 1 lutego 2023 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły, z tym że w zakresie dotyczącym przedmiotu historia tańca - od roku szkolnego 2023/2024.

§  3. 
1. 
Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w roku szkolnym:
1)
2022/2023 w klasach II-IV czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
2)
2023/2024 w klasach III i IV czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
3)
2024/2025 w klasie IV czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
2. 
Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w roku szkolnym:
1)
2022/2023 w klasach II-IV pięcioletniego technikum;
2)
2023/2024 w klasach III-V pięcioletniego technikum;
3)
2024/2025 w klasach IV i V pięcioletniego technikum;
4)
2025/2026 w klasie V pięcioletniego technikum.
3. 
Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w roku szkolnym:
1)
2022/2023 w:
a)
klasie I branżowej szkoły I stopnia, w której kształcenie rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2022 r.,
b)
klasach II i III branżowej szkoły I stopnia;
2)
2023/2024 w:
a)
klasie II branżowej szkoły I stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b)
klasie III branżowej szkoły I stopnia;
3)
2024/2025 w klasie III branżowej szkoły I stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a.
4. 
Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w roku szkolnym:
1)
2022/2023 w:
a)
klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w której kształcenie rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2022 r.,
b)
klasach II-IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
2)
2023/2024 w:
a)
klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b)
klasach III i IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
3)
2024/2025 w:
a)
klasie III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a,
b)
klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
4)
2025/2026 w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 3 lit. a.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH. NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w czteroletnim okresie nauczania
I II III IV
Zakres podstawowy
1. Język polski 4 4 4 4 16
2. Język obcy nowożytny 3]

} + 31)

2]

3]

} + 31)

2]

3]

} + 31)

2]

3]

} + 31)

2]

12]

} + 111)

8 ]

3. Drugi język obcy nowożytny
4. Filozofia lub plastyka, lub muzyka, lub język łaciński i kultura antyczna2) 1 - - - 1
5. Historia 2 2 2 13) 7
6. Historia i teraźniejszość 2 1 - - 3
7. Podstawy przedsiębiorczości - 1 1 - 2
8. Geografia 1 2 1 - 4
9. Biologia 1 2 1 - 4
10. Chemia 1 2 1 - 4
11. Fizyka 1 1 2 - 4
12. Matematyka 3 4 3 4 14
13. Informatyka 1 1 1 - 3
14. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - - 1
16. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 4
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą 27 + 31) 29 + 31) 25 + 3° 18 + 21) 99 + 111)
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 4 5 7 6 22
Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 31+31) 34 + 31) 32 + 31) 24 + 21) 121 + 111)
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 3 3
Ogółem 124 +111)
Religia/etyka4)
Wychowanie do życia w rodzinie5)
Język mniejszości narodowej / język mniejszości etnicznej / język regionalny / własna historia i kultura6)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa7)
Zajęcia sportowe8)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne9)
Język migowy9)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej10)
___________________

1) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym.

2) Dyrektor liceum ogólnokształcącego ustala jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia. plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I.

3) Przedmiot jest realizowany w klasie IV nie dłużej niż do końca stycznia, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w tej klasie.

4) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

5) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzime określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

6) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

7) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

8) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.

9) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

10) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego11) minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania
Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego12)

_________________

11) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

12) Wymiar godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

1.
Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:
1)
w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział;
2)
w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.
2.
Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym), wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:
1)
w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - po 8 godzin tygodniowo;
2)
w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 6 godzin tygodniowo.
3.
Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 albo 3 przedmioty.
4.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów wymienionych w ust. 5, są realizowane w klasach I-IV.
5.
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia tańca, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.
6.
Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału (grupy oddziałowej, między oddział owej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 22:
1)
może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub
2)
może przydzielić godziny na przedmioty uzupełniające, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Tygodniowy wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, między oddział owej lub międzyszkolnej).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM. W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH. NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
Zakres podstawowy
1. Język polski 3 3 3 3 41) 16
2. Język obcy nowożytny 2]

2} + 22)

]

2]

2} + 22)

]

2]

2} + 22)

]

3]

1} + 22)

]

31)]

11)} + 21),2)

]

12]

8 } + 102)

]

3. Drugi język obcy nowożytny
4. Filozofia lub plastyka, lub muzyka, lub język łaciński i kultura antyczna3' 1 - - - - 1
5. Historia 2 2 1 1 14) 7
6. Historia i teraźniejszość 1 1 1 - - 3
7. Podstawy przedsiębiorczości - 1 1 - - 2
8. Geografia5) - ]

} 16

]

9. Biologia5) -
10. Chemia5) -
11. Fizyka5) -
12. Matematyka 2 2 3 3 41) 14
13. Informatyka 1 1 1 - - 3
14. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 15
15. Edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - - - 1
16. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą 23 + 22) 22 + 22) 22 + 22) 19 + 22) 17 + 21), 2) 103 +102)
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 1 1 2 2 21) 8
Kształcenie zawodowe6) 11 13 12 13 7d 56
Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 35 + 22) 36 + 22) 36 + 22) 34 + 22) 26 + 21), 2) 167 +102)
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 4 4
Ogółem 171 +102)
Religia/etyka7)
Wychowanie do życia w rodzinie8)
Język mniejszości narodowej / język mniejszości etnicznej / język regionalny / własna historia i kultura9)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa10)
Zajęcia sportowe11)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne12)
Język migowy12)
____________________________

1) Dyrektor technikum ustala tygodniowy wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie V.

2) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w technikum dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w technikum.

3) Dyrektor technikum ustala jeden przedmiot spośród przedmiotów: fdozofia. plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I.

4) Przedmiot jest realizowany w klasie V nie dłużej niż do końca stycznia, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w tej klasie.

5) Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem tygodniowego wymiaru godzin na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą określonego dla poszczególnych klas. Przedmiot jest realizowany w wymiarze 4 godzin w pięcioletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I. II. III lub IV.

6) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor technikum, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

7) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

8) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzime określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

9) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

10) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

11) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.

12) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej13)
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego14) minimum 10 godzin w pięcioletnim okresie nauczania
Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego15)

___________________________

13) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

14) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

15) Wymiar godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

1.
Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:
1)
w oddziale specjalnym - po 8 godzin na oddział;
2)
w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.
2.
Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym), wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w pięcioletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:
1)
w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - po 8 godzin tygodniowo;
2)
w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 6 godzin tygodniowo.
3.
Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 1 przedmiot. Jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum na to pozwalają, uczeń może wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
4.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów wymienionych w ust. 5, są realizowane w klasach I-V.
5.
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia tańca, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.
6.
Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 8:
1)
może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub
2)
może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Tygodniowy wymiar godzin w pięcioletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).
7.
Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach ustalonych przez dyrektora technikum. Dyrektor technikum może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH1), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
1. Język polski 2 2 2 6
2. Język obcy nowożytny 2 2 1 5
3. Historia 1 1 1 3
4. Historia i teraźniejszość 1 - - 1
5. Podstawy przedsiębiorczości 2 - - 2
6. Geografia2) ]

]

} 6

]

]

7. Biologia2)
8. Chemia2)
9. Fizyka2)
10. Matematyka 2 2 1 5
11. Informatyka 1 - - 1
12. Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 1
14. Kształcenie zawodowe3) 12 18 20 50
15. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3
Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą4) 30 31 31 92
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 3 3
Ogółem 95
_____________________

1) Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

2) Dyrektor szkoły ustala dwa przedmioty spośród przedmiotów: geografia, biologia, chemia i fizyka, które są realizowane w klasach I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie.

3) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

4) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas nie dotyczy uczniów będących młodocianymi pracownikami, z zachowaniem wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą określonych dla trzyletniego okresu nauczania.

Religia/etyka5)
Wychowanie do życia w rodzinie6)
Język mniejszości narodowej / język mniejszości etnicznej / język regionalny / własna historia i kultura7)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa8)
Zajęcia sportowe9)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne10)
Język migowy10)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 11)
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego12) minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania

_____________________________

5) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

6) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

7) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 1 3 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

8) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

9) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.

10) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

11) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

12) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

1.
Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:
1)
w oddziale specjalnym - po 10 godzin na oddział;
2)
w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.
2.
Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.
3.
W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA. W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH. NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM. KTÓRZY REALIZOWALI RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE DZIENNEJ. STACJONARNEJ I ZAOCZNEJ

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Forma dzienna Razem w dwuletnim okresie nauczania Forma stacjonarna Razem w dwuletnim okresie nauczania Forma zaoczna Razem w dwuletnim okresie nauczania
Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze) Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze) Semestralny wymiar godzin
I II I II I II III IV
1. Język polski 5 5 10 5 4 9 40 40 40 40 160
2. Język obcy nowożytny 4 3 7 4 3 7 27 27 27 27 108
3. Matematyka 5 4 9 4 4 8 33 33 32 32 130
4. Informatyka 1 1 2 - 1 1 9 - - - 9
5. Wychowanie fizyczne 3 3 6 - - - - - - - -
6. Kształcenie zawodowe1)
Razem 182) 162) 342) 132) 122) 252) 1092) 1002) 992) 992) 4072)
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 3 3 1 1 18 18
Ogółem 372) 262) 4252)
Język mniejszości narodowej / język mniejszości etnicznej / język regionalny / własna historia i kultura3) - -
______________

1) Kształcenie zawodowe odbywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe. Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

2) Wymiar godzin nie obejmuje godzin przeznaczonych na realizację kształcenia zawodowego.

3) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa4-1 - -
Dodatkowe zajęcia edukacyjne5-1
Język migowy5-1
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej6-1

__________________

4) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

5) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

6) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

1.
Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:
1)
w oddziale specjalnym - po 8 godzin na oddział;
2)
w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.
2.
Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach ustalonych przez dyrektora branżowej szkoły II stopnia. Dyrektor branżowej szkoły II stopnia może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze) Razem w czteroletnim okresie nauczania
I II III IV
Zakres podstawowy
1. Język polski 3 3 3 3 12
2. Język obcy nowożytny 2 2 2 3 9
3. Historia 1 1,5 2 1 5,5
4. Historia i teraźniejszość 1 1 - - 2
5. Podstawy przedsiębiorczości 1 - - - 1
6. Geografia 1 1 1 - 3
7. Biologia 1 1 1 - 3
8. Chemia 1 1 1 - 3
9. Fizyka 1 1 1 - 3
10. Matematyka 3 2,5 2 3 10,5
11. Informatyka 1 1 - - 2
Razem przedmioty w zakresie podstawowym 16 15 13 10 54
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 1 2 3 4 10
Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne 17 17 16 14 64
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 2 2
Ogółem 66
Dodatkowe zajęcia edukacyjne1)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej2)
_______________

1) Dodatkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

1.
Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:
1)
w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - po 6 godzin tygodniowo;
2)
w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 4 godziny tygodniowo.
2.
Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera 2 przedmioty.
3.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w każdym semestrze.
4.
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia tańca, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.
5.
Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii słuchaczy oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 10:
1)
może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub
2)
może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Tygodniowy wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po zasięgnięciu opinii słuchaczy danego oddziału (grupy oddziałowej, między oddział owej lub międzyszkolnej).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestralny wymiar godzin w klasie Razem w czteroletnim okresie nauczania
I II III IV
semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II
Zakres podstawowy
1. Język polski 28 28 28 28 28 28 28 20 216
2. Język obcy nowożytny 18 18 18 18 18 18 18 18 144
3. Historia 7 7 16 16 16 16 16 - 94
4. Historia i teraźniejszość 16 16 - - - - - - 32
5. Podstawy przedsiębiorczości 9 9 - - - - - - 18
6. Geografia 8 8 8 8 8 8 8 - 56
7. Biologia 8 8 8 8 8 8 8 - 56
8. Chemia 8 8 8 8 8 8 8 - 56
9. Fizyka 8 8 8 8 8 8 8 - 56
10. Matematyka 21 21 21 21 23 22 23 20 172
11. Informatyka 9 9 - - - - - - 18
Razem przedmioty w zakresie podstawowym 280 230 233 175 918
Przedmioty w zakresie rozszerzonym 16 54 56 54 180
Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne 296 284 289 229 1098
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 36 36
Ogółem 1134
Dodatkowe zajęcia edukacyjne1)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej2)
____________________

1) Dodatkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

1.
Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:
1)
w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - po 108 godzin;
2)
w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 72 godziny.
2.
Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera 2 przedmioty.
3.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w każdym semestrze.
4.
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia tańca, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.
5.
Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii słuchaczy oddziału (grupy oddziałowej, między oddział owej lub międzyszkolnej), w którym wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 180:
1)
może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub
2)
może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 36 godzin. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po zasięgnięciu opinii słuchaczy danego oddziału (grupy oddziałowej, między oddział owej lub międzyszkolnej).
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.658

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Data aktu: 08/03/2022
Data ogłoszenia: 23/03/2022
Data wejścia w życie: 01/09/2022