Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
§  2.  [Przystąpienie uczniów będących obywatelami Ukrainy do egzaminu ósmoklasisty]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, deklarację, o której mowa w § 11kzzc ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), składa się w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. Deklarację wypełnia się tylko w zakresie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
2. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz zawiera:
1)
dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz płeć;
2)
informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;
3)
informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
a)
formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583),
b)
warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. 
Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
4. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.
§  3.  [Przystąpienie uczniów będących obywatelami Ukrainy do egzaminu maturalnego]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
2. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu maturalnego. Wykaz zawiera:
1)
informacje, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112, z 2019 r. poz. 626 oraz z 2021 r. poz. 1427);
2)
informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 5 kwietnia 2022 r.
§  4.  [Przystąpienie uczniów będących obywatelami Ukrainy do egzaminu zawodowego]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.
2. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu zawodowego. Wykaz zawiera:
1)
informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707);
2)
informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.
§  5.  [Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminów do potrzeb uczniów będących obywatelami Ukrainy]
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 28 marca 2022 r.:
1)
ogłasza aneksy do komunikatów, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczące szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w 2022 r. do potrzeb uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1;
2)
dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w 2022 r. do zmian przewidzianych w rozporządzeniu.
§  6.  [Powołanie w skład zespołu egzaminatorów osób sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów będących obywatelami Ukrainy]
W roku szkolnym 2021/2022 dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może powołać w skład zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, osoby niebędące egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, sprawdzające prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Osoby te są obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  6a.  2 [Nauka w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum]
 W roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655), zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, może również uczęszczać na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
§  6b.  3 [Wyłączenie spod klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, uczęszczający do oddziału przygotowawczego, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nie podlega klasyfikacji rocznej w przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że:
1)
uczeń nie zna języka polskiego lub znajomość przez ucznia języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki lub
2)
zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej ucznia.
2. 
Uczeń, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zaświadczenie zawiera:
1)
nazwę i adres szkoły;
2)
imię (imiona) i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń uczęszczał, rok szkolny oraz okres uczęszczania ucznia do szkoły;
3)
zrealizowaną liczbę godzin nauki języka polskiego, o której mowa w § 16 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2017 r.", wraz z krótkim opisem osiągniętego poziomu biegłości językowej;
4)
zajęcia edukacyjne, które uczeń zrealizował, wraz ze wskazaniem tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych;
5)
zwięzłą ocenę opisową dotyczącą zrealizowanych przez ucznia zajęć edukacyjnych zawierającą opis posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności;
6)
predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania ucznia;
7)
inne informacje o uczniu, które nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uzna za istotne dla dalszego procesu kształcenia ucznia;
8)
miejscowość i datę wydania zaświadczenia;
9)
pieczęć i podpis dyrektora szkoły.
3. 
W arkuszu ocen ucznia, o którym mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nieukończeniu szkoły umieszcza się adnotację "Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia..................... uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)", wpisując datę uchwały rady pedagogicznej.
§  6c.  4 [Warunki ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, kończy szkołę podstawową, jeżeli:
1)
otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. 
W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia, o którym mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, wstawia się poziomą kreskę.
3. 
Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza klasę VIII szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
§  7.  [Możliwość zwiększenia liczby dzieci w oddziale przedszkola]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566 i 644), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 28 lutego 2019 r.", może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
1a.  5
 Oddział, w którym liczbę dzieci zwiększono zgodnie z ust. 1, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
2.  6
 Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się także do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
§  8.  [Możliwość zwiększenia liczby dzieci w oddziale klas I-III szkoły podstawowej]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
2. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klasy I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. może być zwiększona o nie więcej niż:
1)
3 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1 - w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;
2)
2 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1 - w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. nie stosuje się.
4.  7
 Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1 i 2, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§  9.  [Możliwość zwiększenia liczby dzieci lub uczniów w placówkach kształcenia specjalnego]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
2. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, o której mowa w § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
3. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w klasie łączonej w:
1)
szkole podstawowej specjalnej,
2)
szkole ponadpodstawowej specjalnej,
3)
szkole podstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej,
4)
szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej

- o której mowa w § 13 ust. 4 i 5 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

4.  8
 Oddział i klasa, w których liczbę dzieci lub uczniów niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 1-3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§  10.  9 [Możliwość zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym, o której mowa w § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz. 911 i 1599) oraz w § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628 oraz z 2021 r. poz. 938 i 1596), może być zwiększona o nie więcej niż 2 wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
2. 
Grupy wychowawcze, w których liczbę wychowanków niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 1, mogą funkcjonować ze zwiększoną liczbą wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§  11.  [Możliwość zwiększenia liczby uczniów na zajęciach świetlicowych]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
2. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, o której mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
3. 
W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, o której mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.
§  11a.  10 [Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r., dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.
2. 
W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przepisu § 19 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. nie stosuje się.
§  11b.  11 [Podział na grupy na zajęciach z informatyki i z języków obcych]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum, do których uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, podział na grupy jest obowiązkowy:
1)
na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów;
2)
na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
3)
na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 34 uczniów;
4)
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 34 uczniów;
5)
na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 30 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona zgodnie z § 9 ust. 1 i 2.
2. 
W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 lub 34 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§  12.  [Przyjęcie dziecka lub ucznia do placówki kształcenia specjalnego na podstawie oświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego]
W roku szkolnym 2021/2022 dyrektor odpowiednio przedszkola specjalnego, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub specjalnego ośrodka wychowawczego może przyjąć do odpowiednio przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub specjalnego ośrodka wychowawczego dziecko niepełnosprawne lub ucznia niepełnosprawnego będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
§  12a.  12 [Składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2022/2023 wychowania przedszkolnego]
 Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, które zostało przyjęte w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, składa, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2022/2023 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.
§  13.  [Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego]
Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w roku szkolnym 2021/2022 realizowanego w szkole lub placówce programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.
§  14.  [Zatrudnienie w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej osoby niebędącej nauczycielem]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 w uzasadnionych przypadkach w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w celu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora poradni zadań w tym zakresie.
2. 
Do zatrudnienia w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§  14a.  13 [Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 w uzasadnionych przypadkach w publicznej placówce oświatowo--wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku publicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dla uczniów szkół artystycznych - specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w tym zakresie.
2. 
Do zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§  15.  [Nauka zdalna w ukraińskim systemie oświaty dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy]
Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.
§  16.  [Wymagania dotyczące innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych]
1.  14
 Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowana organizacyjnie przedszkolu, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana dalej "lokalem przedszkolnym", może znajdować się również w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490).
2.  15
 Dopuszcza się prowadzenie zajęć w lokalu przedszkolnym, który znajduje się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1, jeżeli:
1)
lokal przedszkolny jest użytkowany przez nie więcej niż 28 dzieci;
2)
lokal przedszkolny znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do celów, o których mowa w ust. 1;
3)
lokal przedszkolny znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;
4)
lokal przedszkolny posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, które prowadzą na zewnątrz budynku, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m;
5)
przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu przedszkolnego, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:
a)
20 m lub
b)
40 m - w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu przedszkolnego bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku;
6)
lokal przedszkolny jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal przedszkolny;
7)
elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu przedszkolnym i na drogach ewakuacyjnych z lokalu przedszkolnego spełniają następujące warunki:
a)
stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,
b)
okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;
8)
strefa pożarowa, w której znajduje się lokal przedszkolny, jest strefą pożarową określaną jako ZL, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zlokalizowaną w obiekcie innym niż tymczasowy obiekt budowlany;
9)
w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal przedszkolny, nie występują inne pomieszczenia, w których są prowadzone przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego oraz inne lokale przedszkolne;
10)
w lokalu przedszkolnym i na drogach ewakuacyjnych z lokalu przedszkolnego są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal przedszkolny i te drogi się znajdują, w szczególności nie występują w tym lokalu przedszkolnym ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;
11)
drogi ewakuacyjne z lokalu przedszkolnego posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu przedszkolnego zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.
2a.  16
 Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowana organizacyjnie szkole, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana dalej "lokalem szkolnym", może znajdować się również w innym niż szkoła użytkowanym budynku użyteczności publicznej lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal szkolny się znajduje, a w szczególności nie występują w tym lokalu szkolnym ani na drogach ewakuacyjnych z tego lokalu szkolnego warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.
3.  17
 Lokal przedszkolny i lokal szkolny wymienione w ust. 1, 2 i 2a, w których mają być prowadzone zajęcia, spełniają następujące warunki:
1)
wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci lub uczniów wynosi co najmniej 2,5 m;
2)
jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci lub uczniów co najmniej 50% powierzchni okien przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
3) 18
 w pomieszczeniach lokalu przedszkolnego lub lokalu szkolnego jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
4)
w pomieszczeniach przeznaczonych na zajęcia na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
5)
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 18°C;
6)
posiada co najmniej jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne, wyposażone w miskę ustępową oraz w urządzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone do mycia z ciepłą i zimną wodą, w którym:
a) 19
 dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w lokalu przedszkolnym lub lokalu szkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci lub uczniów,
b)
wydziela się kabiny ustępowe - w przypadku wyposażenia pomieszczenia w więcej niż jeden ustęp,
c)
podłoga oraz ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie pomieszczenia w czystości, a ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych,
d)
dopuszcza się wysokość nie niższą niż 2,2 m w świetle pod warunkiem wyposażenia pomieszczenia z oknem co najmniej w wentylację grawitacyjną, a pomieszczenia bez okien w wentylację mechaniczną wywiewną;
7) 20
 jest zapewniona możliwość higienicznego poboru w lokalu przedszkolnym lub lokalu szkolnym ciepłej i zimnej wody do celów porządkowych z instalacji wodociągowej oraz odprowadzenia powstałych ścieków do instalacji kanalizacyjnej;
8) 21
 jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej dzieci lub uczniów i osób wykonujących pracę w lokalu przedszkolnym lub lokalu szkolnym;
9) 22
 jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka w lokalu przedszkolnym przekracza 5 godzin dziennie;
10) 23
 w lokalu przedszkolnym pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;
11)
meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
12) 24
 posiadane wyposażenie lokalu przedszkolnego lub lokalu szkolnego zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z niego, a nabywane wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
13)
dopuszcza się wykorzystanie pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci lub uczniów do zabawy, nauki, leżakowania lub spożywania posiłków, przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych zapewniających realizację programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i uczniów;
14) 25
 apteczki w lokalu przedszkolnym lub lokalu szkolnym są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe;
15) 26
 jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu przedszkolnym lub lokalu szkolnym, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje.
§  16a.  27 [Organizowanie oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego]
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 oddział przygotowawczy, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może być także organizowany w szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego.
2. 
W oddziale przygotowawczym, o którym mowa w ust. 1, szkolenie sportowe jest realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138).
§  17.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 § 6a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
3 § 6b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
4 § 6c dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2022 r.
5 § 7 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
6 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
7 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
8 § 9 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
9 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
10 § 11a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2022 r.
11 § 11b dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
12 § 12a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
13 § 14a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
14 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
15 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
16 § 16 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
17 § 16 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 9 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
18 § 16 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
19 § 16 ust. 3 pkt 6 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. c tiret trzecie rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
20 § 16 ust. 3 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret trzecie rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
21 § 16 ust. 3 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret trzecie rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
22 § 16 ust. 3 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret czwarte rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
23 § 16 ust. 3 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret czwarte rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
24 § 16 ust. 3 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
25 § 16 ust. 3 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret trzecie rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
26 § 16 ust. 3 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c tiret trzecie rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.
27 § 16a dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.645

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Data aktu: 21/03/2022
Data ogłoszenia: 21/03/2022
Data wejścia w życie: 21/03/2022