Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych lub nadzorowanych przez:
a)
ministra właściwego do spraw klimatu lub
b)
ministra właściwego do spraw środowiska, lub
c)
ministra właściwego do spraw energii

- lub podległych takiemu ministrowi;

2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy;
2)
podmiot prawny - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 2, 9 і 12 ustawy;
3)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), za który przyznaje się nagrodę roczną.
§  3. 
Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony przez cały rok obrotowy, w roku tym:
1)
poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawę płynności finansowej;
2)
efektywnie realizował zaplanowane zadania;
3)
terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
4)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy - w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu - lub złożył w terminie określonym w przepisach o sprawozdawczości budżetowej prawidłowo sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy.
§  4. 
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej dla kierowników podmiotów prawnych jest minister właściwy odpowiednio do spraw klimatu, do spraw środowiska albo do spraw energii.
§  5. 
1. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
sprawozdanie finansowe podmiotu za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z dokumentami stwierdzającymi zatwierdzenie tych sprawozdań - w przypadku gdy sprawozdania podlegały zatwierdzeniu - jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada;
2)
uchwałę rady nadzorczej albo uchwałę albo decyzję statutowego organu nadzorczego o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.
§  6. 
Do wniosków w sprawie przyznania nagrody rocznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  7. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1049).
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.627 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.
Data aktu: 30/12/2020
Data ogłoszenia: 17/03/2022
Data wejścia w życie: 31/12/2020