Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067 2 ), obejmujący obszar 236,33 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRĄDY NAD JEZIORAMI ZDUŃSKIM I SZPĘGAWSKIM (PLH220067)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 686862,51 473064,34
2 686830,81 473066,02
3 686831,69 473074,11
4 686829,11 473085,74
5 686823,93 473118,49
6 686818,67 473154,22
7 686808,35 473155,60
8 686803,10 473149,64
9 686776,86 473148,83
10 686759,03 473144,52
11 686741,48 473147,48
12 686723,26 473132,67
13 686703,48 473126,36
14 686687,72 473108,73
15 686572,61 473102,63
16 686566,49 473102,53
17 686483,06 473154,83
18 686463,87 473172,53
19 686404,87 473226,96
20 686371,88 473338,84
21 686353,56 473435,59
22 686351,19 473534,42
23 686349,32 473536,18
24 686265,70 473614,84
25 686240,21 473658,80
26 686211,30 473703,03
27 686184,75 473680,91
28 686134,40 473688,12
29 686134,61 473657,20
30 686094,74 473665,49
31 686084,70 473671,77
32 686055,53 473678,97
33 686029,35 473681,94
34 686002,11 473708,09
35 685932,23 473743,52
36 685950,80 473773,15
37 685953,00 473776,66
38 685953,95 473780,99
39 685998,24 473848,82
40 685968,48 473858,82
41 685923,24 473799,15
42 685891,21 473806,93
43 685819,44 473822,67
44 685776,34 473828,82
45 685726,85 473849,51
46 685669,06 473856,57
47 685616,00 473863,76
48 685558,09 473875,54
49 685493,06 473901,01
50 685476,28 473909,14
51 685440,57 473916,81
52 685371,68 473968,13
53 685347,83 473974,56
54 685281,80 473980,20
55 685191,98 474001,97
56 685184,26 474008,85
57 685180,45 474012,25
58 685180,43 474012,26
59 685133,95 474053,70
60 685053,39 474150,25
61 684949,02 474288,27
62 684868,81 474392,47
63 684737,91 474474,57
64 684729,20 474480,17
65 684680,54 474510,79
66 684652,77 474528,26
67 684532,81 474601,38
68 684427,64 474668,29
69 684406,77 474679,03
70 684400,91 474681,78
71 684410,16 474688,32
72 684462,00 474724,26
73 684480,77 474737,26
74 684492,90 474742,96
75 684522,92 474757,03
76 684564,68 474776,62
77 684540,25 474797,12
78 684527,72 474794,64
79 684500,65 474789,28
80 684468,00 474784,53
81 684424,56 474778,21
82 684392,63 474771,80
83 684279,92 474749,15
84 684266,45 474745,67
85 684262,83 474747,34
86 684242,99 474749,50
87 684060,20 474695,62
88 684045,67 474704,92
89 684052,01 474726,11
90 684055,55 474748,96
91 684057,46 474768,27
92 684056,46 474784,23
93 684050,54 474798,04
94 684045,26 474791,14
95 684032,98 474784,01
96 684025,42 474777,78
97 684024,11 474771,49
98 684025,11 474763,53
99 684046,01 474717,93
100 684024,33 474683,52
101 683995,35 474650,17
102 683979,92 474632,41
103 683935,82 474628,05
104 683900,19 474639,70
105 683891,46 474639,12
106 683872,03 474637,83
107 683798,29 474694,79
108 683755,68 474658,23
109 683673,89 474668,45
110 683659,75 474681,26
111 683614,72 474682,63
112 683551,69 474651,45
113 683520,23 474618,23
114 683456,61 474582,03
115 683406,45 474563,48
116 683388,54 474560,68
117 683367,12 474558,27
118 683329,85 474562,17
119 683320,65 474589,72
120 683307,13 474605,78
121 683237,69 474602,56
122 683231,08 474568,25
123 683092,99 474564,80
124 683057,48 474549,47
125 683038,45 474550,37
126 683005,35 474562,63
127 682982,63 474577,40
128 682908,57 474547,62
129 682892,32 474531,63
130 682880,52 474484,52
131 682874,06 474479,63
132 682810,67 474431,63
133 682740,08 474362,22
134 682733,20 474353,96
135 682711,57 474338,85
136 682688,81 474321,00
137 682621,04 474314,15
138 682539,36 474318,46
139 682471,84 474302,55
140 682446,14 474264,35
141 682451,30 474256,25
142 682457,05 474250,69
143 682457,08 474250,72
144 682480,24 474269,46
145 682499,17 474279,16
146 682500,18 474279,67
147 682507,88 474283,62
148 682587,76 474299,12
149 682674,35 474290,57
150 682716,29 474295,34
151 682739,12 474306,74
152 682790,94 474331,35
153 682811,80 474354,77
154 682875,85 474419,83
155 682931,52 474469,99
156 682952,57 474498,30
157 682978,98 474510,45
158 683005,16 474518,70
159 683027,24 474516,79
160 683078,97 474514,90
161 683117,29 474532,60
162 683172,06 474533,16
163 683205,54 474537,36
164 683246,69 474535,25
165 683282,69 474542,46
166 683361,93 474507,83
167 683422,82 474499,76
168 683448,10 474505,36
169 683474,31 474512,95
170 683519,56 474550,74
171 683580,32 474570,06
172 683602,78 474575,28
173 683693,45 474606,50
174 683737,65 474583,10
175 683771,17 474568,24
176 683823,55 474557,46
177 683823,63 474557,52
178 683823,69 474557,43
179 683854,81 474551,02
180 683861,99 474540,90
181 683862,15 474540,68
182 683869,87 474529,79
183 683869,23 474526,02
184 683862,44 474485,39
185 683830,75 474454,53
186 683768,94 474439,73
187 683723,23 474398,50
188 683654,50 474411,56
189 683616,11 474396,65
190 683570,85 474362,86
191 683522,71 474326,14
192 683426,46 474317,54
193 683369,42 474293,19
194 683333,52 474291,02
195 683302,23 474289,20
196 683304,22 474289,25
197 683304,62 474274,59
198 683307,88 474154,99
199 683349,81 473999,22
200 683322,40 473945,15
201 683593,47 473850,83
202 684002,20 473698,71
203 684143,28 473647,49
204 684242,03 473617,97
205 684582,35 473590,37
206 684678,69 473580,87
207 684901,09 473552,45
208 685083,45 473522,90
209 685529,13 473391,74
210 685878,82 473293,31
211 685887,11 473278,67
212 685889,05 473275,26
213 685966,81 473137,97
214 686040,30 473103,73
215 686071,39 473088,41
216 686124,76 473048,56
217 686149,80 473036,16
218 686247,37 472987,13
219 686308,01 472956,41
220 686401,90 472909,93
221 686420,57 472905,93
222 686589,19 472926,86
223 686721,99 472923,80
224 686891,21 472917,38
225 686894,66 472962,28
226 686862,51 473064,34
____________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRĄDY NAD JEZIORAMI ZDUŃSKIM I SZPĘGAWSKIM (PLH220067)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRĄDY NAD JEZIORAMI ZDUŃSKIM I SZPĘGAWSKIM (PLH220067)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
2 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
____________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.496

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 02/03/2022
Data wejścia w życie: 17/03/2022