Stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem":
a)
studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej "stypendiami dla studentów",
b)
dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, zwanych dalej "stypendiami dla młodych naukowców"

- zwanych dalej łącznie "stypendiami";

2)
rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;
3)
maksymalne liczby stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców, w tym doktorantów;
4)
maksymalne wysokości stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców;
5)
wzory wniosków o przyznanie stypendium dla studenta i stypendium dla młodego naukowca.

Rozdział  2

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania

§  2. 
Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
4)
samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
5)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
§  3. 
Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
1)
autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
2)
autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
3)
znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
4)
znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
5)
autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
6)
autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
7)
indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
8)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
§  4. 
Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
1)
sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), co najmniej:
a)
szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b)
ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c)
szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d)
trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e)
pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f)
miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2)
rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a)
uniwersjadzie,
b)
akademickich mistrzostwach świata,
c)
akademickich mistrzostwach Europy,
d)
Europejskich Igrzyskach Studentów.
§  5. 
1. 
Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
4)
zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
8)
otrzymane stypendium zagraniczne;
9)
(uchylony);
10)
(uchylony);
11)
autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
12)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.
2. 
Przez współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego rozumie się także współautorstwo wiodące, polegające na wniesieniu przez młodego naukowca wkładu autorskiego większego niż wkład autorski każdego z pozostałych współautorów. Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:
1)
największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
2)
procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.
§  6. 
1. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 2-4, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych:
a)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Musie Number) lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
b)
oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa,
c)
oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
d)
certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,
da)
programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów,
e)
oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej,
f)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
g)
(uchylona),
h)
regulaminu konkursu,
i)
informacji organizatora o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych:
a)
oświadczenia:
studenta o autorstwie lub wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej, o których mowa w § 3 pkt 1,
studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych, o których mowa w § 3 pkt 2, lub wkładzie autorskim w ich powstanie wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa,
twórcy utworu audiowizualnego, o którym mowa w § 3 pkt 3, o udziale studenta w jego powstaniu,
twórcy spektaklu, o którym mowa w § 3 pkt 4, o udziale studenta w jego powstaniu,
studenta o autorstwie formy lub dzieła, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6,
organizatora wystawy, o której mowa w § 3 pkt 7, o indywidualnym autorskim charakterze wystawy,
b)
dokumentacji wizualnej dzieła lub wystawy, o których mowa w § 3 pkt 6 i 7,
c)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
d)
(uchylona),
e)
regulaminu konkursu,
f)
informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;
3)
w przypadku osiągnięć sportowych - oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
2. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 5, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego {International Standard Musie Number) lub DOI {Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);
2)
oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim wraz z opisem tego wkładu oraz oświadczenia potwierdzającego ten wkład, złożonego przez:
a)
współautora wiodącego, autora korespondencyjnego lub kierownika projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja, albo
b)
innego współautora publikacji, jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie współautorem wiodącym, autorem korespondencyjnym i kierownikiem projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja

- w przypadku współautorstwa monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego;

3)
potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
3a)
oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w powstaniu osiągnięcia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, wraz z opisem tego wkładu;
4)
(uchylony);
5)
oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu projektem badawczym wraz z informacją o numerze, źródle finansowania i okresie trwania projektu;
6)
potwierdzenia odbycia zagranicznego stażu i otrzymania stypendium zagranicznego;
7)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia;
7a)
regulaminu konkursu;
7b)
informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;
8)
(uchylony);
9)
oświadczenia młodego naukowca o autorstwie, współautorstwie lub wykonaniu dzieła artystycznego;
10)
potwierdzenia organizatora wydarzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, o prezentacji dzieła artystycznego;
11)
dokumentacji wizualnej dzieła artystycznego - w przypadku sztuk plastycznych.

Rozdział  3

Przyznawanie stypendiów

§  7. 
1. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
młodego naukowca - w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
3. 
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa:
1)
dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 albo 2;
2)
w przypadku przerw w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy - dokumenty potwierdzające te przerwy.
§  8. 
1. 
Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1)
w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2)
uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
2. 
Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.
3. 
Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
§  9. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  10. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:
1)
rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
2)
rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
3)
1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

- do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
a)
monografii naukowej albo artykułu naukowego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład autorski,
(uchylone),
liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
b)
projektu badawczego:
pełnioną rolę,
okres uczestnictwa,
liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
c)
konferencji naukowej:
zasięg,
procentowy udział w powstaniu referatu naukowego,
liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
prestiż organizatora,
d)
konkursu:
zasięg,
uzyskane miejsce,
sposób wyłaniania laureatów,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
prestiż organizatora;
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
a)
dzieła artystycznego:
rodzaj i formę,
prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,
nowatorstwo i znaczenie dla kultury i sztuki,
pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
b)
konkursu, przeglądu lub festiwalu:
zasięg,
uzyskane miejsce,
sposób wyłaniania laureatów,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
prestiż organizatora;
3)
w przypadku osiągnięć sportowych:
a)
miejsce uzyskane w zawodach,
b)
rangę zawodów,
c)
rodzaj rywalizacji,
d)
kategorię wiekową,
e)
udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,
f)
obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.
§  11. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.
2. 
(uchylony).
3. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w odniesieniu do osiągnięć dotyczących:
a)
monografii naukowej lub artykułu naukowego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład autorski,
liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa lub artykuł naukowy,
b)
projektu badawczego:
okres kierowania projektem,
prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową,
c)
zastosowania praktycznego wyników badań naukowych lub prac rozwojowych:
formę zastosowania praktycznego,
procentowy wkład autorski,
innowacyjność i znaczenie zastosowania praktycznego dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową,
d)
zagranicznego stażu:
czas trwania,
prestiż zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, w której młody naukowiec odbył staż,
efekty udziału w stażu, w tym liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej, artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,
e)
stypendium zagranicznego:
prestiż stypendium,
prestiż podmiotu przyznającego stypendium,
f)
dzieła artystycznego:
rodzaj i formę,
poziom artystyczny,
zasięg prezentacji,
prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,
pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
g)
konkursu, przeglądu lub festiwalu:
zasięg,
uzyskane miejsce,
sposób wyłaniania laureatów,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
prestiż organizatora;
2)
znaczenie osiągnięć w działalności naukowej dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi albo znaczenie osiągnięć w działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej dla rozwoju kultury i sztuki.
4. 
Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców obejmuje wnioski, w których wykazano:
1)
nie mniej niż trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, stanowiące autorstwo lub wiodące współautorstwo;
2)
nie więcej niż:
a)
pięć osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
b)
po trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 lub 12, lub
c)
dwadzieścia osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11.
4a. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, jeżeli we wniosku wskazano dziedzinę sztuki jako dziedzinę wiodącą, w której młody naukowiec prowadzi działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.
5. 
Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.
§  12. 
Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie do dnia 31 marca,
2)
młodego naukowca - w terminie do dnia 30 czerwca

- roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§  13. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.
2. 
Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.
§  14. 
Minister przyznaje nie więcej niż:
1)
840 stypendiów dla studentów;
2)
230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 30 dla młodych naukowców będących doktorantami.
§  15. 
Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć:
1)
17 000 zł - w przypadku stypendium dla studenta;
2)
5390 zł miesięcznie - w przypadku stypendium dla młodego naukowca.
§  16. 
1. 
Stypendium wypłaca podmiot, którego wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.
2. 
Stypendium wypłaca się:
1)
studentowi - jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
2)
młodemu naukowcowi - w terminie do 10 dnia miesiąca

- na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

3. 
W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

Rozdział  4

Przepisy epizodyczne i przepis końcowy

§  17. 
1. 
W roku 2019 wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, składa się w terminach:
1)
od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.;
2)
od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. 
(uchylony).
3. 
W roku 2019 we wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1, jako znaczące osiągnięcie odpowiednio naukowe studenta albo znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
3a. 
We wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
§  18. 
(uchylony).
§  19. 
W latach 2019-2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe1 na rok akademicki ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2020.1848).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone w zakresie:

1) stypendiów dla studentów - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz.U.2015.1050),

2) stypendiów dla młodych naukowców-rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U.2015.1051) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz.U.2016.1801)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.428 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.
Data aktu: 01/04/2019
Data ogłoszenia: 21/02/2022
Data wejścia w życie: 10/04/2019