Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. poz. 1167, z 1999 r. poz. 1172, z 2006 r. poz. 952, z 2007 r. poz. 1191 oraz z 2008 r. poz. 1233) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkowie Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony co najmniej na trzy miesiące przed upływem aktualnej kadencji Rady Nadzorczej, zwanej dalej "Radą".",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Organizacje, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą", przekazują ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zgłoszenia kandydatów na członków Rady w terminie czterech miesięcy przed upływem aktualnej kadencji Rady.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a, wraz z uzasadnieniem i zgodą kandydatów na kandydowanie, składa się na piśmie.",

d)
dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

"3. Organizacje, o których mowa w:

1) art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uzgodnieniu między sobą kandydatów na członków Rady, przekazują wspólnie zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a;

2) art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, po uzgodnieniu między sobą kandydatów na członków Rady, przekazują wspólnie zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a.

4. W przypadku nieuzgodnienia kandydatów, o których mowa w ust. 3, organizacje, o których mowa w ust. 3, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatury zgłoszone przez te organizacje, w terminie, o którym mowa w ust. 1a.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego niezwłocznie dokonuje wyboru kandydatów spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje, o których mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów, i składa wniosek, o którym mowa w ust. 1.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a.";

2)
w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 6, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.";

3)
w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku zastosowania formy posiedzenia, o której mowa w § 6a ust. 2, w protokole odnotowuje się, które osoby brały udział w posiedzeniu w tej formie.";

4)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zdecydować o odbyciu posiedzenia w formie telekonferencji, wideokonferencji lub w innej formie pozwalającej na wielostronne komunikowanie się na odległość w czasie rzeczywistym.

3. Jeżeli forma, o której mowa w ust. 2, ma być wyłączną dopuszczalną formą uczestniczenia w posiedzeniu, wówczas miejsca posiedzenia nie wyznacza się.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, powinna zostać podjęta z uwzględnieniem:

1) istnienia technicznych warunków uczestniczenia w posiedzeniu w tej formie przez członków Rady i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest niezbędny, w szczególności pozwalających członkom Rady na swobodny udział w dyskusji i w głosowaniach;

2) zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed ingerencją w przebieg posiedzenia przez osoby nieuprawnione;

3) zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji przekazywanych na posiedzeniu.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest niezwłocznie przekazywana członkom Rady wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi sposobu, w jaki mogą oni wziąć udział w posiedzeniu w tej formie.

6. W przypadku stwierdzenia w czasie trwania posiedzenia w formie, o której mowa w ust. 2, braku spełnienia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 4, osoba prowadząca posiedzenie zarządza przerwę w obradach. Dokończenie posiedzenia następuje po przywróceniu wszystkich warunków, o których mowa w ust. 4.

7. Do podejmowania uchwał na posiedzeniu odbywającym się w formie, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy § 5 ust. 3-5. Głosowania tajne przeprowadza się, o ile zapewnione są techniczne warunki zachowania tajności głosowania.";

5)
w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy § 5 ust. 3-5, § 6 ust. 5-8 i § 6a stosuje się odpowiednio.";

6)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Do zespołów doraźnych stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3-5, § 6 ust. 5-8, § 6a i § 10 ust. 2.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.420

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.
Data aktu: 14/02/2022
Data ogłoszenia: 18/02/2022
Data wejścia w życie: 05/03/2022