Przyznawanie rekompensaty pieniężnej oraz wyrównanie do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 1 lutego 2022 r.
w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przyznawania strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej "strażakiem ratownikiem OSP":
a)
rekompensaty pieniężnej, zwanej dalej "rekompensatą",
b)
wyrównania do wysokości rekompensaty, zwanego dalej "wyrównaniem", w przypadku gdy strażakowi ratownikowi OSP przysługiwałaby rekompensata przyznana w wysokości wyższej niż otrzymane wynagrodzenie albo otrzymany zasiłek chorobowy, albo otrzymane świadczenie rehabilitacyjne;
2)
wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania;
3)
dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia i wypłaty rekompensaty i wyrównania.
§  2. 
1. 
Właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "właściwym podmiotem", po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, zwanej dalej "ustawą", powołuje niezwłocznie zespół w celu ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania.
2. 
Właściwy podmiot powołuje zespół liczący co najmniej 3 osoby oraz wyznacza przewodniczącego zespołu.
3. 
W skład zespołu powołanego przez właściwy podmiot wchodzą wyznaczeni pracownicy lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym właściwi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład zespołu mogą wchodzić właściwy dla siedziby ochotniczej straży pożarnej, której członkiem jest strażak ratownik OSP składający wniosek o ustalenie prawa do rekompensaty albo wyrównania, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej lub wyznaczony przez niego strażak Państwowej Straży Pożarnej lub wyznaczony przez wójta (prezydenta, burmistrza miasta) właściwego dla siedziby ochotniczej straży pożarnej, której członkiem jest strażak ratownik OSP składający wniosek o ustalenie prawa do rekompensaty albo wyrównania, pracownik podległego mu urzędu.
§  3. 
Wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Zespół, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia powołania sporządza protokół, w którym dokonuje ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania albo odmawia ustalenia tego prawa.
2. 
W celu ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania albo odmowy ustalenia tego prawa zespół, o którym mowa w § 2 ust. 1, podejmuje niezbędne czynności, w szczególności może podejmować działania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
3. 
Sporządzenie protokołu w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 z powodu uzasadnionych przeszkód lub trudności wymaga podania w protokole przyczyn tego opóźnienia.
4. 
Protokół zawiera:
1)
imię i nazwisko strażaka ratownika OSP;
2)
nazwę i adres jednostki ochotniczej straży pożarnej, której strażak ratownik OSP jest członkiem;
3)
datę i miejsce wypadku;
4)
opis okoliczności i przyczyn wypadku ustalonych w protokole powypadkowym oraz dokumenty i meldunki sporządzone w związku z prowadzonym działaniem ratowniczym, prowadzoną akcją ratowniczą, prowadzonym szkoleniem lub ćwiczeniem;
5)
rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania oraz określenie ich wysokości;
6)
uzasadnienie w przypadku odmowy przyznania rekompensaty albo wyrównania;
7)
podpisy członków zespołu.
5. 
Jeżeli członkowie zespołu powzięli wątpliwości co do danych zawartych we wniosku o ustalenie prawa do rekompensaty albo wyrównania, zespół może zażądać od strażaka ratownika OSP dodatkowych wyjaśnień albo dokumentów potwierdzających zasadność wypłaty rekompensaty albo wyrównania. W takim przypadku termin określony w ust. 1 liczy się od dnia dostarczenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
6. 
Stwierdzenie w protokole, że niezdolność do pracy strażaka ratownika OSP nie ma związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na odmowę przyznania strażakowi ratownikowi OSP prawa do rekompensaty albo wyrównania, wymaga szczegółowego uzasadnienia.
7. 
Protokół jest zatwierdzany przez właściwy podmiot.
8. 
Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Do protokołu dołącza się całość materiałów zebranych w toku postępowania.
9. 
Jeden egzemplarz protokołu doręcza się strażakowi ratownikowi OSP za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
10. 
Strażak ratownik OSP może wystąpić do właściwego podmiotu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu.
11. 
W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy właściwy podmiot:
1)
utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie zawarte w protokole;
2)
zmienia rozstrzygnięcie zawarte w protokole, z tym że nie może ono być mniej korzystne dla strażaka ratownika OSP.
§  5. 
Dokumentami, które stanowią podstawę do ustalenia i wypłaty:
1)
rekompensaty, są:
a)
wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy,
b)
protokół powypadkowy,
c)
zaświadczenie lekarskie lub dokumentacja medyczna potwierdzające okres niezdolności do pracy lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przedłożone przez strażaka ratownika OSP,
d)
zatwierdzony przez właściwy podmiot protokół zawierający rozstrzygnięcie w drodze uzgodnienia stanowisk;
2)
wyrównania, są:
a)
wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy,
b)
dokumenty wymienione w pkt 1 lit. b-d,
c)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego lub zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy.
§  6. 
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o ustalenie prawa do rekompensaty/wyrównania *

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
* Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.286

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznawanie rekompensaty pieniężnej oraz wyrównanie do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej
Data aktu: 01/02/2022
Data ogłoszenia: 07/02/2022
Data wejścia w życie: 08/02/2022, 01/01/2022