Zmiana rozporządzenia w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (Dz. U. poz. 546) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 uchyla się pkt 1, 3 i 4;
2)
w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z rejestru składa się na formularzach. Formularze są określone w załącznikach nr 1, 2 i 6 do rozporządzenia.

2. We wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu należy określić rodzaj żądanego odpisu lub wyciągu i podać numer KRS, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru.";

3)
w § 12 uchyla się ust. 1, 2 i 4;
4)
w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli na podstawie danych wpisanych do rejestru nie jest możliwe wydanie zaświadczenia, o którym mowa w § 9 pkt 2, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie żądanego zaświadczenia.";

5)
uchyla się § 14;
6)
w § 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w art. 8a i art. 47a ustawy, lub kopii tego dokumentu składa się w postaci elektronicznej do centrali Centralnej Informacji.",

b)
uchyla się ust. 3;
7)
w § 24 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;
8)
w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest przesyłany drogą elektroniczną, opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centrali Centralnej Informacji lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.";

9)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia "WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW" otrzymuje brzmienie:

"WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW

grafika

10)
uchyla się załączniki nr 3-5 i 8 do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2560

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru.
Data aktu: 05/12/2022
Data ogłoszenia: 09/12/2022
Data wejścia w życie: 24/12/2022