Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję detektywa;
2)
kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych;
3)
warunki i tryb:
a)
odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
b)
uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
c)
kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich;
4)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
5)
maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
§  2. 
1. 
Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, przeprowadzanemu w celu oceny zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlega:
1)
osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa;
2)
osoba posiadająca licencję detektywa.
2. 
Badania przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§  3. 
1. 
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają, na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychiatra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, i psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 15c ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516).
2. 
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa przeprowadzają, odpowiednio, lekarz, który uzyskał uprawnienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140), zwany dalej "lekarzem upoważnionym", oraz lekarz psychiatra i psycholog, o których mowa w ust. 1.
§  4. 
1. 
Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2. 
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa może być przeprowadzone w terminie innym niż określony w ust. 1:
1)
jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego wskazano termin następnego badania przypadający wcześniej niż za 5 lat;
2)
po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;
3)
na wniosek pracodawcy lub komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej - w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.
3. 
Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu następnego badania, przypadającego wcześniej niż za 5 lat, wymaga wpisania do dokumentacji medycznej uzasadnienia takiego terminu.
§  5. 
1. 
Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1, i uwzględnieniu opinii psychologa lekarz psychiatra wydaje osobie ubiegającej się o wydanie licencji detektywa orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o którym mowa w § 3 ust. 2, i uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa lekarz upoważniony wydaje osobie posiadającej licencję detektywa orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Badanie przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, w tym ocenę:
1)
orientacji autopsychicznej i allopsychicznej;
2)
nastroju;
3)
napędu psychoruchowego;
4)
reakcji emocjonalnych.
2. 
Badanie przeprowadzane przez psychologa obejmuje w szczególności ocenę:
1)
sprawności intelektualnej;
2)
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach;
3)
poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
3. 
Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważnionego obejmuje w szczególności ocenę:
1)
układu krążenia;
2)
układu oddechowego.
§  7. 
1. 
Od orzeczeń lekarskich, o których mowa w § 5, osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje odwołanie.
2. 
Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
3. 
Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je wraz z kopią dokumentacji medycznej do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Wojewódzki ośrodek medycyny pracy jest obowiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego oraz wydania orzeczenia lekarskiego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. 
W przypadku gdy pierwsze orzeczenie lekarskie wydał lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6. 
Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
§  8. 
Lekarz traci uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu;
2)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
3)
ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
4)
zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733);
5)
pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
§  9. 
W zakresie utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa stosuje się art. 15d ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
§  10. 
1. 
Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w § 5, sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
2. 
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza odpowiednio lekarz lub psycholog, posiadający pisemne upoważnienie wojewody.
3. 
Lekarz oraz psycholog, o których mowa w ust. 2, przekazują wyniki kontroli wojewodzie oraz odpowiednio:
1)
lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, również kierownikowi tego podmiotu;
2)
psychologowi, którego czynności były przedmiotem kontroli.
§  11. 
1. 
Dokumentacja związana z badaniami lekarskimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zwana dalej "dokumentacją", jest własnością lekarza psychiatry, który przeprowadził badanie.
2. 
Dokumentacja jest przechowywana przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono badanie.
3. 
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przechowuje dokumentację w warunkach zapewniających ochronę danych w niej zawartych oraz w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieuprawnionych, a także umożliwiający jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.
4. 
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, udostępnia dokumentację osobie badanej, jej przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę badaną oraz organom uprawnionym, na pisemny wniosek, za pokwitowaniem i bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
5. 
Udostępnianie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochronę danych osobowych w niej zawartych.
6. 
W przypadku zakończenia działalności przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja jest przekazywana do właściwego miejscowo wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
7. 
Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może być wydana osobie badanej, jej przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę badaną, na pisemny wniosek, za pokwitowaniem.
8. 
Do postępowania z dokumentacją będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.
§  12. 
W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz badaniami lekarskimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437).
§  13. 
1. 
Ustala się maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
1)
osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa:
a)
badanie psychiatryczne - 150 zł,
b)
badanie psychologiczne - 150 zł;
2)
osoby posiadającej licencję detektywa:
a)
badanie psychiatryczne - 100 zł,
b)
badanie psychologiczne - 150 zł,
c)
badanie lekarza upoważnionego - 100 zł;
3)
o których mowa w § 7 ust. 5 - 350 zł.
2. 
Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykonania badań, właściwej stawki podatku od towarów i usług.
§  14. 
Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2011 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. poz. 1563), które utraciło moc z dniem 11 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 17).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2534 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.
Data aktu: 03/11/2011
Data ogłoszenia: 08/12/2022
Data wejścia w życie: 22/11/2011