Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (Dz. U. poz. 1258) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora, naczelników wydziałów, głównego księgowego i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 10-13.

2. Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4-7.

3. Regionalny Dyrektor ustala zakresy czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora, naczelników wydziałów, głównego księgowego i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 10-13.

4. Zastępca Regionalnego Dyrektora zastępuje Regionalnego Dyrektora w przypadku jego nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzaniu Środowiskiem;

4) Wydział Spraw Terenowych I;

5) Wydział Spraw Terenowych II;

6) Wydział Spraw Terenowych III;

7) Wydział Spraw Terenowych IV;

8) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

9) Wydział Budżetu i Finansów;

10) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny;

11) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

12) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

13) inspektor ochrony danych.

2. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, kierują naczelnicy wydziałów.

3. Komórką organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 9, kieruje główny księgowy.";

3)
uchyla się § 8.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2517

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.
Data aktu: 30/11/2022
Data ogłoszenia: 07/12/2022
Data wejścia w życie: 22/12/2022