Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 966 oraz z 2022 r. poz. 317, 849 i 2381) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w pkt 1 po wyrazach "statków powietrznych" dodaje się wyrazy "lub statków powietrznych będących na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej",
b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wykonywania zadań w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej powyżej szczebla brygady lotnictwa (skrzydła lotnictwa) albo dowódcy związku taktycznego, jeżeli przez łączny okres co najmniej 10 lat żołnierz wykonywał loty w składzie wojskowych statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania lotów oznaczonych statusem HEAD;";

2)
w § 8:
a)
w ust. 1 po wyrazach "statków powietrznych" dodaje się wyrazy "lub statków powietrznych będących na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej",
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku pilota, o którym mowa w ust. 1, zajmującego stanowisko służbowe w jednostce wojskowej powyżej szczebla brygady lotnictwa (skrzydła lotnictwa) albo dowódcy związku taktycznego, posiadającego licencję pilota klasy pierwszej lub mistrzowskiej, dopuszcza się wykonanie 30% wymiarów lotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, na symulatorach lotu.",

c)
w ust. 5:
w pkt 2 po wyrazach "statków powietrznych" dodaje się przecinek oraz wyrazy "statków powietrznych będących na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej",
uchyla się pkt 3,
d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Przepisów ust. 6 nie stosuje się do żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1, zajmującego stanowisko służbowe w jednostce wojskowej powyżej szczebla brygady lotnictwa (skrzydła lotnictwa).",

e)
dodaje się ust. 11-15 w brzmieniu:

"11. Inspektor Sił Powietrznych, corocznie w terminie do 30 czerwca i do 31 grudnia, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji wykaz personelu latającego wraz z uzasadnieniem i liczbą godzin nalotu w danym roku kalendarzowym, celem ujęcia w indywidualnym rocznym planie.

12. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio, uwzględniając normę godzin lotu zawartą w indywidualnym rocznym planie.

13. Żołnierzom zawodowym, którzy nie otrzymali nalotu na dany rok kalendarzowy, na wniosek Inspektora Sił Powietrznych za zgodą Ministra Obrony Narodowej przyznaje się dodatek, o którym mowa w ust. 1.

14. Żołnierzowi zawodowemu, który ze względu na stan zdrowia utracił możliwość wykonywania lotów, przyznaje się dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, w wysokości:

1) 75% ostatnio otrzymywanego zwiększenia, jeżeli wykonywał loty co najmniej 10 lat;

2) 100% ostatnio otrzymywanego zwiększenia, jeżeli wykonywał loty co najmniej 15 lat.

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez łączny okres 6 lat od dnia wydania orzeczenia o utracie zdrowia i niemożliwości wykonywania lotów.

15. Żołnierzowi zawodowemu, który nie będzie przeszkalany na nowy typ statku powietrznego, w przypadku wycofania statku powietrznego z eksploatacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Inspektora Sił Powietrznych za zgodą Ministra Obrony Narodowej przyznaje się dodatek, o którym mowa w ust. 1, przez okres nie dłuższy niż 3 lata.";

3)
w § 9:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 skreśla się wyraz "albo",
uchyla się pkt 3,
część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– po zakończeniu roku kalendarzowego lub ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku, za który żołnierzowi zawodowemu jest przyznawany ten dodatek, przyznaje się jednorazowy dodatek specjalny w wysokości 300% kwoty pobieranego dodatku specjalnego o charakterze stałym. Dodatku nie przyznaje się żołnierzom, o których mowa w § 8 ust. 13.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku pilota, o którym mowa w § 8 ust. 1, zajmującego stanowisko służbowe w jednostce wojskowej powyżej szczebla brygady lotnictwa (skrzydła lotnictwa) albo dowódcy związku taktycznego, posiadającego licencję pilota klasy pierwszej lub mistrzowskiej, dopuszcza się wykonanie 30% wymiarów lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na symulatorach lotu.";

4)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej powyżej szczebla brygady lotnictwa (skrzydła lotnictwa) albo dowódcy związku taktycznego, który przez łączny okres co najmniej 10 lat wykonywał loty w składzie wojskowych statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania lotów oznaczonych statusem HEAD, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym w kwocie ustalonej w ostatnim miesiącu służby wojskowej na stanowisku służbowym, na którym przysługiwało mu prawo do otrzymywania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 4 pkt 1.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi przez okres zajmowania stanowisk służbowych w jednostce wojskowej powyżej szczebla brygady lotnictwa (skrzydła lotnictwa) albo dowódcy związku taktycznego, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 lat od dnia utraty prawa do otrzymywania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 4 pkt 1.";

5)
w § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Mnożniki kwoty bazowej określone w ust. 1 pkt 1-3 zwiększa się o 0,30 żołnierzowi zawodowemu z tytułu zajmowania stanowiska służbowego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 7.";

6)
w § 27 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) w Dowództwie 18 Dywizji Zmechanizowanej, w 21 batalionie dowodzenia, w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej, w Jednostce Wojskowej Nr 1109, w Jednostce Wojskowej Nr 1230, w Jednostce Wojskowej Nr 1248, w Jednostce Wojskowej Nr 1328, w Jednostce Wojskowej Nr 1460, w Jednostce Wojskowej Nr 1560, w Jednostce Wojskowej Nr 1696, w Jednostce Wojskowej Nr 1747, w Jednostce Wojskowej Nr 1749, w Jednostce Wojskowej Nr 1872, w Jednostce Wojskowej Nr 1889, w Jednostce Wojskowej Nr 2039, w Jednostce Wojskowej Nr 2189, w Jednostce Wojskowej Nr 2234, w Jednostce Wojskowej Nr 2250, w Jednostce Wojskowej Nr 2399, w Jednostce Wojskowej Nr 2423, w Jednostce Wojskowej Nr 2568, w Jednostce Wojskowej Nr 2980, w Jednostce Wojskowej Nr 3136, w Jednostce Wojskowej Nr 3224, w Jednostce Wojskowej Nr 3233, w Jednostce Wojskowej Nr 3248, w Jednostce Wojskowej Nr 3390, w Jednostce Wojskowej Nr 3391, w Jednostce Wojskowej Nr 3411, w Jednostce Wojskowej Nr 3435, w Jednostce Wojskowej Nr 3519, w Jednostce Wojskowej Nr 3537, w Jednostce Wojskowej Nr 3538, w Jednostce Wojskowej Nr 3688, w Jednostce Wojskowej Nr 3718, w Jednostce Wojskowej Nr 3730, w Jednostce Wojskowej Nr 3751, w Jednostce Wojskowej Nr 3797, w Jednostce Wojskowej Nr 3841, w Jednostce Wojskowej Nr 3868, w Jednostce Wojskowej Nr 3928, w Jednostce Wojskowej Nr 3934, w Jednostce Wojskowej Nr 3936, w Jednostce Wojskowej Nr 3937, w Jednostce Wojskowej Nr 3939, w Jednostce Wojskowej Nr 3946, w Jednostce Wojskowej Nr 3949, w Jednostce Wojskowej Nr 3957, w Jednostce Wojskowej Nr 4009, w Jednostce Wojskowej Nr 4055, w Jednostce Wojskowej Nr 4115, w Jednostce Wojskowej Nr 4161, w Jednostce Wojskowej Nr 4261, w Jednostce Wojskowej Nr 4289, w Jednostce Wojskowej Nr 4290, w Jednostce Wojskowej Nr 4291, w Jednostce Wojskowej Nr 4292, w Jednostce Wojskowej Nr 4389, w Jednostce Wojskowej Nr 4390, w Jednostce Wojskowej Nr 4391, w Jednostce Wojskowej Nr 4392, w Jednostce Wojskowej Nr 4393, w Jednostce Wojskowej Nr 4395, w Jednostce Wojskowej Nr 4495, w Jednostce Wojskowej Nr 4498, w Jednostce Wojskowej Nr 4539, w Jednostce Wojskowej Nr 4686, w Jednostce Wojskowej Nr 4713, w Jednostce Wojskowej Nr 4719, w Jednostce Wojskowej Nr 4808, w Jednostce Wojskowej 5322, w Jednostce Wojskowej Nr 5323, w Jednostce Wojskowej Nr 5324, w Jednostce Wojskowej Nr 5332, w Jednostce Wojskowej Nr 5333, w Jednostce Wojskowej Nr 5442, w Jednostce Wojskowej Nr 5444, w Jednostce Wojskowej Nr 5445, w Jednostce Wojskowej Nr 5446, w Jednostce Wojskowej Nr 5448, w Jednostce Wojskowej Nr 5699, w Jednostce Wojskowej Nr 5700 - 0,30.".

§  2. 
1. 
Normy godzin lotów, o których mowa w § 8 ust. 5 i § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.
2. 
Dotychczasowe decyzje dotyczące dodatków specjalnych z tytułu wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych zachowują ważność, nie dłużej jednak niż na czas w nich określony.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. e w zakresie § 8 ust. 11, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2462

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
Data aktu: 29/11/2022
Data ogłoszenia: 30/11/2022
Data wejścia w życie: 01/12/2022