Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965, z 2017 r. poz. 2189, z 2018 r. poz. 2452, z 2020 r. poz. 1241 i 1707 oraz z 2022 r. poz. 704) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 w pkt 5 i 6, w § 4 w pkt 1, w § 5 w ust. 2 w pkt 1, w § 37 w ust. 1 w pkt 2 i w § 39 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 68 i art. 69 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1";
2)
w § 4 w pkt 2 i w § 37 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "działania, o którym mowa w art. 67" zastępuje się wyrazami "działań, o których mowa w art. 67 i art. 68 ust. 3";
3)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wypłata rekompensaty, o której mowa w § 4 pkt 2, przysługuje od dnia:

1) 1 stycznia 2015 r. - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 67 rozpo rządzenia nr 508/2014;

2) 24 lutego 2022 r. - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 68 ust. 3

rozporządzenia nr 508/2014.";

4)
w § 30:
a)
w ust. 5 wyrazy "wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego" zastępuje się wyrazami "pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej",
b)
w ust. 9 w pkt 2 po wyrazach "ust. 1 lit. g" dodaje się wyrazy "i ust. 3";
5)
w § 34 w ust. 6 skreśla się wyrazy "lub zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego, z wyjątkiem zmian wynikających z wezwań Agencji";
6)
w § 35 w ust. 1a i 2 oraz w § 39 w ust. 3 wyrazy "wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego" zastępuje się wyrazami "pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej";
7)
w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podpisane przez beneficjenta weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji albo odsyłane przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, a w przypadku działań, o których mowa w art. 67 i art. 68 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 - najpóźniej w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.";

8)
w § 39:
a)
w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "art. 67" dodaje się wyrazy "i art. 68 ust. 3",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Operacja może być realizowana nie więcej niż w pięciu etapach - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, oraz nie więcej niż w czterech etapach - w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014, przy czym:

1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, następuje w terminie do:

a) 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014,

b) 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014,

c) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014

- lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) złożenie wniosku o płatność końcową następuje w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.";

9)
w § 43 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego" zastępuje się wyrazami "placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej";
10)
po § 43g dodaje się § 43h-43l w brzmieniu:

"§ 43h. 1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w art. 68 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "wsparciem za dodatkowe koszty":

1) armatorom statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, na statek rybacki o długości całkowitej:

a) poniżej 5 m - w wysokości 9000 zł,

b) od 5 m do 7,99 m - w wysokości 12 000 zł,

c) od 8 m do 11,99 m - w wysokości 28 000 zł,

d) od 12 m do 40,60 m - w wysokości 96 000 zł

- przy czym długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich według stanu na dzień 24 lutego 2022 r.;

2) zakładom przetwórstwa produktów rybnych zgodnie z następującym wzorem:

R = O x N

gdzie:

R - oznacza kwotę wsparcia za dodatkowe koszty,

O - oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

N - oznacza współczynnik wsparcia za dodatkowe koszty wynoszący 2,2123%;

3) podmiotom wykonującym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych - zgodnie z następującym wzorem:

R = P x N

gdzie:

R - oznacza kwotę wsparcia za dodatkowe koszty,

P - oznacza roczny przychód netto z tytułu sprzedaży ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego, materiału obsadowego lub ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

N - oznacza współczynnik wsparcia za dodatkowe koszty wynoszący 9,0544%;

4) podmiotom wykonującym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych - zgodnie z następującym wzorem:

R = P x S

gdzie:

R - oznacza kwotę wsparcia za dodatkowe koszty,

P - oznacza powierzchnię użytkowanych obwodów rybackich wyrażoną w ha,

S - oznacza stawkę jednostkową wsparcia za dodatkowe koszty za 1 ha użytkowanych obwodów rybackich w wysokości 6,0864 zł.

2. Roczny przychód netto, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie formularza statystycznego RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za 2020 r. albo na podstawie dokumentów księgowych za 2020 r.

3. W przypadku przedsiębiorstw innych niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE wysokość wsparcia za dodatkowe koszty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć 1 322 600 zł.

4. Roczny przychód netto, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się na podstawie formularza statystycznego RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2020 r. albo na podstawie dokumentów księgowych za 2020 r., przy czym w przypadku gdy wnioskodawca:

1) rozpoczął działalność produkcyjną w 2020 r. albo 2021 r. - przychód netto, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się za 2021 r.;

2) osiągnął w 2020 r. przychód netto niższy co najmniej o 30% od średniej przychodów netto za lata 2018 i 2019 - przychód netto, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako średnią z lat 2018 i 2019.

§ 43i. 1. Prezes Agencji, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach regionalnych, ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest podawane do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie;

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w ramach danego naboru.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wynosi 7 dni.

5. Prezes Agencji udostępnia wzór wniosku o dofinansowanie nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

6. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się następujące dokumenty, w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie:

1) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 43h ust. 1 pkt 1:

a) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone,

b) oświadczenie współarmatorów statku rybackiego wskazanych we wniosku o dofinansowanie o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem;

2) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 43h ust. 1 pkt 2:

a) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone,

b) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników,

c) oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskanym z wykonywania działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonym na podstawie formularza statystycznego RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za 2020 r., potwierdzone przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, albo na podstawie dokumentów księgowych za 2020 r. wraz z tymi dokumentami,

d) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

3) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 43h ust. 1 pkt 3:

a) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone,

b) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników,

c) oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego, materiału obsadowego lub ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskanym z wykonywania działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, ustalonym na podstawie:

– formularza statystycznego RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2020 r., potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy, albo na podstawie dokumentów księgowych za 2020 r. wraz z tymi dokumentami albo

– formularza statystycznego RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2021 r., potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy, albo na podstawie dokumentów księgowych za 2021 r. wraz z tymi dokumentami - jeżeli wnioskodawca rozpoczął działalność produkcyjną w 2020 r. albo 2021 r., albo

– formularza statystycznego RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za lata 2018 i 2019, jako średnia z tych lat, potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy, albo na podstawie dokumentów księgowych za lata 2018 i 2019 wraz z tymi dokumentami - jeżeli wnioskodawca osiągnął w 2020 r. przychody netto niższe co najmniej o 30% od średniej przychodów netto za lata 2018 i 2019;

4) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 43h ust. 1 pkt 4:

a) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone,

b) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników,

c) oświadczenie wnioskodawcy o powierzchni użytkowanych obwodów rybackich potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w zakresie zgodności oświadczenia ze złożonym formularzem statystycznym RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących za 2020 r.

§ 43j. 1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy, lub wymienionych w § 30 ust. 1 pkt 5, lub

2) nie jest zgodny z typem operacji, o którym mowa w § 43i ust. 3 pkt 2, lub

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 43i ust. 1;

4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 43i ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 43k. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 43l. Do szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty:

1) stosuje się przepisy § 29, § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 34 ust. 2-8, § 37 ust. 1 pkt 1 lit. e-g i ust. 2 oraz § 41 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3;

2) przepisy § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34 ust. 1, § 35 oraz 36 stosuje się odpowiednio;

3) przepisów § 28, § 30 ust. 1 pkt 4 i 9, § 31, § 37 ust. 1 pkt 1 lit. a-d i h-k oraz pkt 2 i 4, § 40 oraz § 41 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się;

4) stosuje się przepisy § 42, z tym że do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10, ust. 4-8 i ust. 9 pkt 2, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33-35, § 43i ust. 6, § 43j oraz 43k stosuje się odpowiednio;

5) stosuje się przepisy § 43, z tym że do wniosku następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33-35, § 43i ust. 6, § 43j oraz 43k.";

11)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia tytuł ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Działanie środki dotyczące obrotu, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011:".

§  2. 
Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2458

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Data aktu: 24/11/2022
Data ogłoszenia: 30/11/2022
Data wejścia w życie: 01/12/2022