Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

USTAWA
z dnia 27 października 2017 r.
o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej "OSE", operatora OSE oraz jego zadania.

Art.  2.  [Status OSE]

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), z wyjątkiem szkół dla dorosłych, zwanej dalej "szkołą".

Art.  3.  [Cele działania OSE]

OSE działa w celu:

1)
umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu;
2)
podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3)
umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.

Rozdział  2

Zadania operatora OSE

Art.  4.  [NASK jako operator OSE]

Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.

Art.  5.  [Zadania operatora OSE]

Do zadań operatora OSE należy:

1)
przygotowanie OSE w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, jej eksploatację, utrzymanie, usuwanie awarii, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;
2)
świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
3)
świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego oraz przeciwdziałanie dostępowi do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów;
4)
promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;
5)
tworzenie i udostępnianie usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych;
6)
realizacja innych działań wspierających cyfryzację lub funkcjonowanie systemu oświaty i wychowania, organów prowadzących szkoły i szkół lub korzystanie z technologii cyfrowych w społeczeństwie - w zakresie zleconym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Art.  5a.  [Nieodpłatne wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne; nieodpłatne zapewnienie szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu]

Operator OSE może nieodpłatnie wyposażać szkoły w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także zapewniać szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowanie, umożliwiające uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Art.  6.  [Zezwolenie na czasowe na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu niespełniającej parametrów przepustowości]
1. 
W przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na świadczenie usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek operatora OSE, zawierający:
1)
uzasadnienie braku możliwości świadczenia usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, oraz
2)
wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której świadczenie jest możliwe

- może zezwolić na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w art. 5 pkt 2 na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. 
Operator OSE może finansować szkole usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczoną przez operatora OSE, w przypadku gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 7 ust. 4, ale z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie ma on możliwości świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2. Usługa ta jest finansowana do dnia rozpoczęcia świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, chyba że szkoła do tego dnia rozwiązała umowę o świadczenie usług przez operatora OSE.
3. 
Finansowanie, o którym mowa w ust. 2, odpowiada rzeczywistemu kosztowi korzystania przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczonej przez operatora OSE, jednak nie może przekroczyć kosztów świadczenia szkole przez operatora OSE usługi o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.
Art.  7.  [Rozpoczęcie świadczenia usług przez operatora OSE]
1. 
Operator OSE sporządza i na bieżąco aktualizuje, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, harmonogram wskazujący możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6 ust. 1, uwzględniając informacje o istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie szkole tych usług.
2. 
Harmonogram udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej operatora OSE.
3. 
Organ prowadzący szkołę wskazaną w harmonogramie albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, może złożyć do operatora OSE wniosek o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6 ust. 1.
4. 
Operator OSE rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia z organem prowadzącym szkołę albo dyrektorem szkoły, za zgodą tego organu, umowy o świadczenie tych usług.
5. 
Organ prowadzący szkołę zapewnia tej szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, jeżeli organ ten albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu:
1)
nie złożył do operatora OSE wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wskazania szkoły w harmonogramie lub
2)
zaprzestał korzystania z usług operatora OSE, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6.
6. 
Organ prowadzący szkołę obowiązany zapewnić szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s może złożyć do ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosek o udzielenie zgody na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w ust. 5, zawierający:
1)
uzasadnienie braku możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5;
2)
wskazanie przyczyn niezłożenia wniosku do operatora OSE;
3)
wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której zapewnienie przez organ prowadzący szkołę jest możliwe.
7. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, udziela, w formie decyzji, zgody, o której mowa w ust. 6, w przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5. W decyzji określa się czas, na który udzielana jest zgoda, nie dłuższy niż 12 miesięcy, oraz minimalne parametry usługi, której świadczenie zapewnia organ prowadzący szkołę.
Art.  8.  [Infrastruktura telekomunikacyjna wykorzystywana przez operatora OSE]
1. 
W ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1-3 i art. 6 ust. 1, operator OSE wykorzystuje istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną, z uwzględnieniem przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, z zachowaniem zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury uzyskiwania dostępu do tej infrastruktury lub korzystania z usług transmisji danych.
1a. 
Operator OSE może korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164), lub korzystać z usług transmisji danych świadczonych przez te jednostki bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1.
1b. 
Operator OSE może korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług transmisji danych bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
po zachowaniu tej procedury z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie nawiązał stosunku prawnego umożliwiającego korzystanie z tej infrastruktury lub tych usług w celu świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2 albo w art. 6 ust. 1;
2)
stosunek prawny umożliwiający korzystanie z tej infrastruktury lub tych usług w celu świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2 albo w art. 6 ust. 1, ma zostać rozwiązany lub wygasnąć w całości lub w części albo został rozwiązany lub wygasł w całości lub w części.
1c. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1b, operator OSE ustala warunki techniczne i finansowe korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług transmisji danych z uwzględnieniem warunków ustalonych w innych porównywalnych stosunkach prawnych, na podstawie których operator OSE korzysta albo korzystał z tej infrastruktury lub usług.
2. 
Operator OSE może:
1)
budować infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do przygotowania OSE, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;
2)
doprowadzić przyłącze telekomunikacyjne do szkoły w celu świadczenia usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, jeżeli:
a)
przyłącze telekomunikacyjne nie istnieje albo
b)
istniejące przyłącze nie pozwala na świadczenie szkole usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2

- a doprowadzenie przyłącza pozwalającego na świadczenie szkole usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, nie jest planowane w ramach inwestycji realizowanych ze środków publicznych lub w ramach planów inwestycyjnych zgłoszonych zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

3. 
Operator OSE:
1)
zapewnia w szkole infrastrukturę obejmującą co najmniej jeden punkt dostępowy wraz z co najmniej dwudziestoczteroportowym przełącznikiem sieciowym, służącą podłączeniu w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
2)
w szkole nieposiadającej punktu dostępowego - podłącza w szkole co najmniej jeden punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
3)
w szkole posiadającej infrastrukturę o parametrach umożliwiających korzystanie z Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s - wykorzystuje istniejącą infrastrukturę do podłączenia w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz podłącza co najmniej jeden punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
4. 
Operator OSE może zlecać instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego, zadania związane z tworzeniem i utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych służących realizacji zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
Art.  9.  [Nieodpłatność służebności przesyłu ustanowionej w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do szkoły]

Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie zlokalizowana jest ta szkoła, w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły jest nieodpłatne w okresie świadczenia szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Rozdział  3

Finansowanie zadań operatora OSE

Art.  10.  [Finansowanie wykonywania zadań przez operatora OSE]
1. 
Wykonywanie przez operatora OSE zadań, o których mowa w art. 5 i art. 6, finansowane jest ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej udzielanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub z budżetu środków europejskich.
2. 
Korzystanie przez szkołę:
1)
z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s lub usługi o niższych parametrach, świadczonej przez operatora OSE,
2)
z usług, o których mowa w art. 5 pkt 3, świadczonych przez operatora OSE,
3)
z usług, o których mowa w art. 5 pkt 5

- jest nieodpłatne.

3. 
Operator OSE pobiera opłatę wyłącznie za świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s, jeżeli organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, wystąpi z wnioskiem o świadczenie takiej usługi.
4. 
Opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w ust. 3, a kosztem świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.
5. 
Operator OSE prowadzi odrębną ewidencję przychodów i kosztów związanych:
1)
ze świadczeniem usługi, o której mowa w ust. 3;
2)
z wykonywaniem innych zadań operatora OSE.
6. 
Operator OSE nie osiąga zysku z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie.
7. 
Operator OSE może przeznaczać środki z wyegzekwowanych kar umownych na realizację zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6.
Art.  11.  [Wydatki ponoszone przez operatora OSE ze środków dotacji celowej]

Ze środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator OSE w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, może ponosić wydatki:

1)
na nabycie i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń i systemów informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie dokumentacji oraz analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności na sporządzenie projektów technicznych, oraz na wsparcie w procesie zakupowym i instalacyjnym;
2)
na wykonanie robót budowlanych, w tym nabycie niezbędnych materiałów, dotyczących infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz na pokrycie związanych z tymi robotami należności publicznoprawnych, należnych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń;
3)
na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji zadań operatora OSE na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, oraz kosztów związanych z zapewnieniem wsparcia użytkownikom OSE;
4)
związane z uzyskaniem:
a)
dostępu telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 i 1933),
b)
dostępu, o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, oraz dostępu, o którym mowa w art. 13, art. 17, art. 27 i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
5)
na najem, dzierżawę lub leasing infrastruktury telekomunikacyjnej;
6)
na usługi:
a)
transmisji danych,
b)
dzierżawy łączy telekomunikacyjnych,
c)
dostawy energii,
d)
serwisu i naprawy infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1,
e)
utrzymania i rozwoju oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych,
f)
doradcze, w tym opinie prawne lub ekspertyzy,
g)
o których mowa w art. 6 ust. 2;
7)
na najem powierzchni wraz z kosztami eksploatacyjnymi;
8)
na nabycie, tworzenie i utrzymanie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 5 pkt 3;
9)
na nabycie, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie usług, o których mowa w art. 5 pkt 5;
10)
na pokrycie należności publicznoprawnych oraz kosztów obsługi finansowej;
11)
na opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
12)
na organizację szkoleń, seminariów i warsztatów;
13)
na:
a)
nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń multimedialnych,
b)
nabycie, udostępnianie i utrzymywanie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu i urządzeń umożliwiających korzystanie z tych usług,
c)
nabycie, tworzenie, udostępnianie i utrzymywanie oprogramowania - o których mowa w art. 5a;
14)
na realizację działań, o których mowa w art. 5 pkt 6.
Art.  12.  [Wniosek o udzielenie dotacji celowej]
1. 
Operator OSE składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do ministra właściwego do spraw informatyzacji na wezwanie tego ministra.
2. 
Wniosek dotyczy co najmniej 1 pełnego roku kalendarzowego i zawiera opis zadań planowanych do zrealizowania przez operatora OSE w okresie objętym wnioskiem wraz z uzasadnieniem ich celowości oraz oszacowanie wysokości środków niezbędnych do realizacji tych zadań w tym okresie.
3. 
Wniosek składa się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia doręczenia operatorowi OSE wezwania ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Rozdział  4

Przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art.  13. 

W 2017 r. operator OSE składa wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2017 r.

Art.  14. 

Tworzy się OSE.

Art.  15. 
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2018 r. - 13 000 000 zł;
2)
2019 r. - 77 000 000 zł;
3)
2020 r. - 179 000 000 zł;
4)
2021 r. - 138 000 000 zł;
5)
2022 r. - 164 000 000 zł;
6)
2023 r. - 164 000 000 zł;
7)
2024 r. - 164 000 000 zł;
8)
2025 r. - 164 000 000 zł;
9)
2026 r. - 164 000 000 zł;
10)
2027 r. - 164 000 000 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
4. 
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Art.  16. 

Operator OSE świadczy usługi, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 i art. 6 ust. 1, od dnia 1 września 2018 r.

Art.  17. 

Przepisy niniejszej ustawy dotyczące szkoły stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, oraz do dotychczasowych szkół artystycznych, a także do klas dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, które są prowadzone w szkołach innego typu, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach lub klasach, zgodnie z odpowiednio przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Art.  18. 
1. 
Przepisu art. 7 ust. 5 nie stosuje się do szkół wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przed dniem 1 lipca 2020 r.
2. 
Organ prowadzący szkołę, o której mowa w ust. 1, zapewnia tej szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s najpóźniej od dnia 1 stycznia 2021 r.
Art.  19. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2454 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.
Data aktu: 27/10/2017
Data ogłoszenia: 29/11/2022
Data wejścia w życie: 28/11/2017, 13/12/2017