Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, 542, 638, 1429, 1764 i 2482) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części "I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi":
a)
po poz. 00.972 dodaje się poz. 00.98 w brzmieniu:
00.98 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego
b)
po wierszu "brak kodu Przezskórna naprawa zastawki mitralnej" dodaje się wiersz w brzmieniu:
brak kodu Leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego
2)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się lp. 58 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Świadczeniodawcy, którzy zamierzają realizować świadczenie gwarantowane Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, niespełniający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w lp. 58 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części:
1)
"Personel" w kolumnie 4 w pkt 1 w zakresie dotyczącym minimalnych kryteriów jakościowych dla personelu medycznego,
2)
"Organizacja udzielania świadczeń" w kolumnie 4 w pkt 1 w zakresie dotyczącym minimalnego doświadczenia ośrodka

- są obowiązani dostosować się do tych wymagań w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

58 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego Wymagania formalne 1) oddział szpitalny o profilu urologia lub oddział o profilu chirurgia onkologiczna;

2) blok operacyjny w lokalizacji.

Kryteria kwalifikacji do świadczenia Do świadczenia są kwalifikowani pacjenci z rozpoznaniem ICD-10: C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, spełniający następujące kryteria kliniczne:

1) pod kątem stopnia zaawansowania choroby:

a) w skali Gleasona: 6-10 (ISUP 1-5),

b) choroba ograniczona do prostaty w stadium cTl-2* NO MO,

c) choroba zaawansowana lokalnie cT3a-b N0-1 MO,

d) brak przerzutów odległych MO, stwierdzony na podstawie ujemnej scyntygrafii kości lub rezonansu magnetycznego całego ciała;

2) skala erekcji IIEF 5>21.

Personel W trakcie zabiegu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego (co najmniej 50 zabiegów w ostatnim roku lub średnio 50 zabiegów w ostatnich dwóch latach z zastosowaniem systemu robotowego, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego);

2) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych;

3) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii;

4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną W lokalizacji:

system robotowy, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

Organizacja udzielania świadczeń 1) radykalna prostatektomia z zastosowaniem systemu robotowego jest przeprowadzana w ośrodkach, które posiadają udokumentowane wykonanie rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu;

2) całość postępowania medycznego obejmuje:

a) przeprowadzenie kwalifikacji do zabiegu,

b) realizację zabiegu,

c) przeprowadzenie porady kontrolnej po zabiegu.

Pozostałe wymagania Świadczeniodawca przekazuje dane do rejestru zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego prowadzonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dostępnego za pomocą aplikacji internetowej.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.245

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 02/02/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022