Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88), zwanej dalej "ustawą o rozwoju lokalnym".",

b)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie:

"Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, zwanej dalej "LGD", jeżeli poza spełnieniem warunków określonych w art. 16 ustawy o rozwoju lokalnym:

1) wśród członków tej LGD znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, o których mowa w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm. 2 ), z każdej gminy, której obszar jest objęty obszarem planowanym do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej "LSR";",

uchyla się pkt 2,
w pkt 3:
––
w lit. a w tiret drugim skreśla się wyrazy "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020",
––
uchyla się lit. b i c,
––
w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej, w procesie przygotowania LSR;",

dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu:

"4) proces przygotowania LSR jest ukierunkowany w szczególności na zagadnienia dotyczące:

a) innowacyjności,

b) cyfryzacji,

c) środowiska i klimatu,

d) zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR,

e) partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów;

5) obszar planowany do objęcia LSR:

a) jest zamieszkiwany przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców według stanu ustalonego na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej,

b) jest spójny przestrzennie;

6) członkowie LGD, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem gmin, nie są oraz do dnia 31 grudnia 2020 r. nie byli członkami innych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach tego samego naboru wniosków o przyznanie pomocy.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

"2a. Pomocy nie przyznaje się, jeżeli obszar planowany do objęcia LSR przez LGD ubiegającą się o przyznanie pomocy, obejmując obszar LSR wybranej i realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej "PROW 2014-2020", nie obejmuje wszystkich gmin objętych tą wybraną i realizowaną LSR w ramach PROW 2014-2020.

2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się, jeżeli obszar gmin nieobjętych obszarem planowanym do objęcia LSR, o których mowa w ust. 2a:

1) jest spójny przestrzennie i zamieszkany nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców, nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, a co najmniej dwie gminy spośród tych gmin nie są miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, lub

2) jest planowany do objęcia LSR przez inne LGD ubiegające się o przyznanie pomocy, ale żaden z obszarów planowanych do objęcia LSR przez te inne LGD nie obejmuje tych samych gmin co obszar planowany do objęcia LSR, o którym mowa w ust. 2a.

2c. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, uznaje się za spełniony także, jeżeli wnioskodawca jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej "umową ramową", zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r., ale nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2016 r., a obszar objęty planowaną LSR jest tożsamy z obszarem objętym LSR i ta LSR stanowi załącznik do umowy ramowej.

2d. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie dotyczy LGD realizującej LSR w ramach PROW 2014-2020.",

d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, obejmują co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów LSR, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów, oraz planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, i odbywają się według harmonogramu określonego w planie włączenia społeczności.",

e)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Spotkania, o których mowa w ust. 3, mogą w uzasadnionych przypadkach zostać przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności gdy nie mogą się odbyć we wskazanym miejscu z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64).",

f)
uchyla się ust. 4;
2)
w § 4:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) LGD, której udzielono już wsparcia obejmującego budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia LSR w rozumieniu art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm. 3 ), chyba że od dnia udzielenia tego wsparcia po raz ostatni upłynęły 3 lata;",

b)
uchyla się pkt 2;
3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Pomoc przyznaje się w wysokości 74 000 złotych.";

4)
uchyla się § 6;
5)
w § 10 w ust. 2:
a)
uchyla się pkt 4 i 5,
b)
dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) opis procesu przygotowania LSR;

7) oświadczenie wnioskodawcy, że warunki przyznania pomocy w celu ich spełnienia, stosownie do art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm. 4 ), nie zostały sztucznie stworzone, w szczególności że wnioskodawca ani jego członkowie nie są powiązani z innymi wnioskodawcami lub ich członkami w sposób świadczący o zamiarze uzyskania pomocy w sposób sprzeczny z celami tej pomocy.";

6)
w § 15:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizacji operacji, w tym przygotowania LSR w wyniku realizacji planu włączenia społeczności i zgodnie z założeniami opisu procesu przygotowania LSR;",

uchyla się pkt 2,
w pkt 6 wyrazy "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" zastępuje się wyrazami "PROW 2014-2020",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organizacja spotkań, o których mowa w § 3 ust. 3, w ramach realizacji planu włączenia społeczności następuje nie wcześniej niż w dniu przekazania do właściwego organu samorządu województwa informacji o miejscach i terminach przeprowadzenia tych spotkań oraz o tym, czy te spotkania będą przeprowadzone zgodnie z § 3 ust. 3a.",

c)
uchyla się ust. 3 i 4;
7)
w § 16:
a)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "70%" zastępuje się wyrazami "20%",
w pkt 1 uchyla się lit. a i b,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jest prowadzona strona internetowa, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. d, i na tej stronie zostały podane do publicznej wiadomości plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR oraz informacja, o której mowa w § 15 ust. 2.",

b)
w ust. 3:
w pkt 2 w lit. a po wyrazie "społeczności" dodaje się wyrazy "zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR",
w pkt 3 skreśla się wyrazy "i zgodnie z art. 6 ustawy o rozwoju lokalnym złożył wniosek o wybór tej LSR",
w pkt 4 skreśla się wyrazy "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020",
w pkt 5 wyrazy "wyboru LSR" zastępuje się wyrazem "dostępu",
c)
uchyla się ust. 4 i 5;
8)
w § 20 w ust. 2 uchyla się pkt 1;
9)
w§ 22 wyrazy "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"zastępuje się wyrazami "PROW 2014-2020".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 22, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.201

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 26/01/2022
Data ogłoszenia: 28/01/2022
Data wejścia w życie: 29/01/2022