Grecja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu. Warszawa.2013.07.08.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu,
podpisana w Warszawie dnia 8 lipca 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 8 lipca 2013 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A RZĄDEM REPUBLIKI GRECKIEJ

O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY, EDUKACJI, NAUKI, SPORTU, MŁODZIEŻY I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Greckiej, zwane dalej "Stronami",

pragnąc współpracować w dziedzinach objętych niniejszą Umową, a także w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami,

przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, szerokie kontakty międzyludzkie oraz wzajemne upowszechnianie znajomości języka państwa drugiej Strony przyczynią się do umocnienia tradycyjnej przyjaźni między narodami polskim i greckim,

pragnąc wspierać wzajemnie korzystne kontakty i wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży oraz środków masowego przekazu,

uzgodniły co następuje:

Artykuł  1.

Strony będą rozwijały wszechstronną współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, sportu oraz wymiany młodzieży. Będą ułatwiały kontakty między zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, wspierały kontakty międzyludzkie oraz umożliwiały wymianę informacji i publikacji.

Artykuł  2.

W celu rozwoju współpracy kulturalnej i ułatwienia wzajemnego zrozumienia, każda ze Stron podejmie starania na rzecz promocji kultury drugiego państwa na swoim terytorium, poprzez:

1)
wspieranie bezpośrednich kontaktów i wymiany wizyt twórców, artystów, grup artystycznych, delegacji stowarzyszeń twórczych i artystycznych oraz organizatorów wydarzeń i animatorów kultury;
2)
popieranie inicjatyw wydawniczych i translatorskich mających na celu zapoznanie społeczeństw z twórczością literacką autorów polskich i greckich;
3)
włączanie utworów muzycznych i dramatycznych do repertuaru instytucji kultury;
4)
organizowanie wystaw, koncertów, pokazów filmowych i imprez artystycznych;
5)
umożliwianie wymiany doświadczeń w dziedzinie teatru poprzez organizację warsztatów i wizyt studyjnych oraz prezentację spektakli teatralnych;
6)
wspieranie na zasadzie wzajemności udziału artystów i grup artystycznych w międzynarodowych festiwalach odbywających się w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej;
7)
popieranie bezpośredniej współpracy muzeów w celu prezentacji ich zbiorów z zakresu dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej;
8)
organizowanie imprez mających na celu podkreślanie i upowszechnianie dorobku twórców działających w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.
Artykuł  3.

W dziedzinie kinematografii Strony będą popierały:

1)
udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej, zgodnie z regulaminami tych festiwali;
2)
współpracę między filmotekami narodowymi, instytucjami filmowymi i stowarzyszeniami filmowców obu państw;
3)
koprodukcję filmów oraz wzajemne świadczenie usług przy produkcji filmów;
4)
organizację przeglądów dorobku współczesnej kinematografii drugiej Strony.
Artykuł  4.

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę szkół i uczelni artystycznych. Warunki współpracy uzgadniane będą przez zainteresowane placówki.

Artykuł  5.

Strony będą popierały współpracę między organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną i kulturalną dla dzieci i młodzieży.

Artykuł  6.
1. 
Strony będą popierały współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym między instytucjami zajmującymi się konserwacją zabytków historii i sztuki.
2. 
Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archeologii oraz badań nad kulturą antyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Artykuł  7.
1. 
Strony będą współpracowały w celu zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo narodowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej oraz umowami międzynarodowymi więżącymi obie Strony.
2. 
Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego państwa i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiego państwa podlegają zwrotowi.
Artykuł  8.

Strony będą popierały współpracę bibliotek publicznych i archiwów państwowych obu państw oraz wymianę informacji i materiałów, zgodnie z przepisami prawa każdego z państw.

Artykuł  9.

Strony wyrażają wolę współpracy w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Artykuł  10.

Strony będą popierały i promowały wszelkie formy współpracy w dziedzinie nauki. Obszary działań obejmą w szczególności:

1)
bezpośrednią wymianę i współpracę między jednostkami naukowymi i akademiami nauk;
2)
wspólne projekty badawczo-rozwojowe, w tym wymianę naukowców i ekspertów;
3)
wspólne spotkania, konferencje, sympozja, kursy, warsztaty, wystawy i inne przedsięwzięcia o charakterze naukowym;
4)
wymianę informacji i dokumentacji o charakterze naukowym i technologicznym;
5)
udostępnianie infrastruktury badawczej, w miarę istniejących możliwości i uregulowań;
6)
współpracę w ramach inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju.
Artykuł  11.

Strony będą popierały i promowały współpracę w dziedzinie edukacji. Obszary działań obejmą w szczególności:

1)
współpracę między szkołami wszystkich szczebli oraz placówkami systemu oświaty.
2)
bezpośrednią wymianę i współpracę między szkołami wyższymi;
3)
wymianę studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, stażystów oraz nauczycieli akademickich;
4)
wymianę informacji i publikacji pedagogicznych;
5)
współpracę w dziedzinie organizacji i zarządzania oświatą, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz nauczania na odległość;
6)
organizowanie i udział w kongresach, konferencjach, wykładach i innego rodzaju spotkaniach;
7)
współpracę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nauczania dorosłych.
Artykuł  12.

Strony będą uznawały świadectwa ukończenia szkół, dyplomy ukończenia studiów wyższych wydawane przez uczelnie oraz dokumenty o nadaniu stopni i tytułów naukowych wydawane przez uczelnie i inne uprawnione jednostki drugiej Strony, zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi.

Artykuł  13.
1. 
Strony będą popierały działalność placówek kulturalnych i językowych drugiej Strony, zarówno już istniejących, jak i tych, które zostaną utworzone w przyszłości. Placówkami kulturalnymi i językowymi są ośrodki kultury, centra dokumentacji, biblioteki, placówki językowe i inne jednostki uzgodnione w drodze obopólnego porozumienia Stron.
2. 
Każda Strona będzie wspierała działalność artystyczną i kulturalną społeczności drugiej Strony, zamieszkującej na jej terytorium.
Artykuł  14.

Strony będą popierały współpracę między instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy młodzieży poprzez sprzyjanie wymianie ekspertów rządowych zajmujących się problematyką młodzieży, mającej na celu zapoznanie się z polityką młodzieżową, programami rozwoju młodzieży oraz organizacjami młodzieżowymi drugiej Strony. Obie Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży.

Artykuł  15.

Zgodnie z przepisami swojego prawa wewnętrznego, Strony podejmą współpracę na rzecz wspierania kształcenia dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terenie Republiki Greckiej oraz dzieci obywateli greckich zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapewnienia im optymalnych warunków kształcenia językowego.

Artykuł  16.
1. 
Strony odnotowują znaczenie sportu jako narzędzia służącego umacnianiu pokoju światowego i wspierania braterstwa i przyjaźni między narodami i obywatelami.
2. 
Odnotowują one również istotną rolę edukacyjną, społeczną i rekreacyjną sportu oraz jego szczególny wkład dla zdrowia publicznego.
3. 
Z tego względu Strony będą się starały sprzyjać szerszej współpracy w dziedzinie sportu i wychowania fizycznego oraz bezpośrednim kontaktom i współpracy między organizacjami i podmiotami sportowymi. Zainteresowane podmioty będą ustalały między sobą obszary i zasady współpracy, w tym warunki finansowe.
Artykuł  17.

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę zainteresowanych instytucji w dziedzinie radiofonii, telewizji, prasy oraz mediów elektronicznych, uwzględniając rozwiązania prawne przyjęte w Unii Europejskiej.

Artykuł  18.
1. 
Strony będą współpracowały w dziedzinie kultury, edukacji i nauki w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), a także będą wspierały współpracę między polskim i greckim Narodowym Komitetem do spraw UNESCO.
2. 
Strony wyrażają zainteresowanie zacieśnieniem współpracy w ramach Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.
3. 
Strony będą wspierały współpracę na szczeblu Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia dzieci obywateli UE zamieszkujących i pracujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Artykuł  19.
1. 
Strony wyrażają gotowość popierania innych przedsięwzięć w ramach współpracy bilateralnej, które będą zgodne z postanowieniami_niniejszej Umowy.
2. 
Dla realizacji celów przewidzianych zakresem niniejszej Umowy zainteresowane instytucje i organy mogą zawierać dodatkowe porozumienia.
Artykuł  20.
1. 
W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony powołają Polsko-Grecką Komisję Mieszaną, zwaną dalej "Komisją".
2. 
Komisja składająca się z przedstawicieli obu Stron, dołoży starań, aby jej posiedzenia odbywały się na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej, w terminach uzgodnionych drogą dyplomatyczną.
3. 
Komisja będzie opracowywała i przyjmowała okresowe Programy współpracy określające między innymi zasady finansowania wymiany, będzie oceniała stan realizacji niniejszej Umowy oraz będzie proponowała odpowiednie zalecenia.
Artykuł  21.
1. 
Kwestie sporne między Stronami wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną.
2. 
Strony mogą zmienić postanowienia niniejszej Umowy w drodze wymiany not. Zmiany takie wejdą w życie zgodnie z Artykułem 22 ustęp 2.
Artykuł  22.
1. 
Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W przypadku wypowiedzenia Umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.
2. 
Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej, w której Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do jej wejścia w życie.
3. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Atenach dnia 31 marca 1976 roku.

Sporządzono w Warszawie, dnia 8 lipca 2013 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 19 lutego 2014 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.189

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Grecja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu. Warszawa.2013.07.08.
Data aktu: 08/07/2013
Data ogłoszenia: 27/01/2022
Data wejścia w życie: 11/12/2021