Krajowe laboratoria referencyjne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 lipca 2022 r.
w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa krajowe laboratoria będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm. ).
§  2. 
Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla badań:
1)
prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
produktów pochodzenia zwierzęcego lub pasz są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/625 4 , WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH

Lp. Nazwa laboratorium Adres Kierunek badań
1 2 3 4
1 Laboratorium w Zakładzie Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 98-220 Zduńska Wola, ul. Wodna 7 1. Pryszczyca.

2. Choroba pęcherzykowa świń.

3. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej.*)

4. Księgosusz.*)

5. Pomór małych przeżuwaczy.

6. Krwotoczna choroba królików.

2 Laboratorium w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Klasyczny pomór świń.

2. Afrykański pomór świń.

3. Choroba Aujeszkyego u świń.

4. Zespół rozrodczo-oddechowy świń.

5. Leptospiroza.

3 Laboratorium w Zakładzie Anatomii Patologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Przenośna gąbczasta encefalopatia bydła.

2. Trzęsawka owiec i kóz.

3. Zapalenie mózgu i rdzenia świń wywołane przez wirus choroby cieszyńskiej.

4. Gruczolakowatość płuc owiec i kóz.

4 Laboratorium w Zakładzie Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Wścieklizna.

2. Trzęsawka owiec i kóz.

3. Przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy.

4. Niedokrwistość zakaźna koni.

5. Wirusowe zapalenie tętnic koni.

6. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła.

7. Choroba guzowatej skóry bydła.*)

8. Gorączka doliny Rift.*)

9. Choroba niebieskiego języka.

10. Ospa owiec i ospa kóz.*)

11. Afrykański pomór koni.*)

12. Wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych.

5 Laboratorium w Zakładzie Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Enzootyczna białaczka bydła.

2. Choroba maedi-visna.

3. Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz.

6 Laboratorium w Zakładzie Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń.

2. Listerioza.

3. Wąglik.

4. Gruźlica bydła.

5. Paratuberkuloza.

6. Nosacizna.

7. Zakaźne zapalenie macicy u klaczy.

8. Tularemia.

9. Salmonelloza (w aspekcie chorób odzwierzęcych).

10. Antybiotykooporność:

1) Salmonella spp.;

2) Escherichia coli.

7 Laboratorium w Zakładzie Wirusologii Żywności i Środowiska Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Wirusy przenoszone przez żywność pochodzenia zwierzęcego.

2. Myksomatoza.

8 Laboratorium w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Choroba mętwikowa bydła.

2. Chlamydioza.

3. Gorączka Q.

4. Zaraza płucna bydła.

5. Zakaźna bezmleczność owiec i kóz.

6. Borelioza.

9 Laboratorium w Zakładzie Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Grypa ptaków.

2. Rzekomy pomór drobiu.

3. Mykoplazmozy drobiu.

4. Choroba Mareka.

5. Choroba Derzsy'ego.

6. Wirus Zachodniego Nilu.*)

10 Laboratorium w Zakładzie Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Wiosenna wiremia karpia.

2. Wirusowa posocznica krwotoczna.

3. Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych.

4. Zakażenie herpeswirusem koi.

5. Zakaźna anemia łososi.

6. Bakteryjna choroba nerek.

7. Jersinioza.

8. Wrzodzienica.

9. Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego.

10. Zakaźny zespół owrzodzenia.

11. Marteilioza (Marteilia refringens).

12. Bonamioza (Bonamia ostreae).

13. Bonamioza (Bonamia exitiosa).*)

14. Perkinsoza.*)

15. Mikrocytoza.*)

16. Zespół Taura.*)

17. Choroba żółtej głowy.*)

18. Zespół WSS.*)

19. Zakaźna martwica trzustki.

11 Laboratorium w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Zaraza stadnicza.

2. Echinokokoza.

3. Toksoplazmoza.

4. Włośnica.

5. Anisakioza.

12 Laboratorium w Zakładzie Chorób Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Zgnilec amerykański pszczół.

2. Zgnilec europejski.

3. Warroza.

*) W przypadku podejrzenia wystąpienia wyżej wymienionych chorób pobrane próbki zostaną przesłane do właściwego w tym zakresie laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/625 5 , WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PASZ

Lp. Nazwa laboratorium Adres Kierunek badań
1 2 3 4
1 Laboratorium w Zakładzie Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Listeria monocytogenes.

2. Escherichia coli, w tym werocytotoksyczne E. coli.

3. Campylobacter spp.

4. Salmonella spp.

5. Antybiotykooporność:

1) Campylobacter spp.;

2) Staphylococcus spp.;

3) Enterococcus spp.

6. Czynniki bakteryjne u małży blaszkoskrzelnych.

7. Gronkowce koagulazododatnie, w tym:

1) Staphylococcus aureus;

2) Enterotoksyny gronkowcowe.

8. Higiena mleka surowego:

1) ogólna liczba drobnoustrojów;

2) komórki somatyczne.

9. Obróbka cieplna mleka i produktów mleczarskich, w tym fosfataza alkaliczna.

10. Biotoksyny w małżach blaszkoskrzelnych.

11. Pozostałości substancji przeciwbakteryjnych (B1).

12. Histamina w rybach i produktach rybnych.

13. Oznaczanie liczby bakterii tlenowych.

14. Oznaczanie liczby bakterii z rodziny

Enterobacteriaceae.

2 Laboratorium w Zakładzie Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach.

2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz.

3. Niedozwolone antybiotykowe stymulatory wzrostu.

4. Zanieczyszczenia stałe w tłuszczach paszowych.

5. Badanie pasz genetycznie zmodyfikowanych zawierających rzepak, bawełnę i mikroorganizmy.

6. Dodatki paszowe zaliczone do kategorii:

1) technologicznych należących do grup:

a) konserwantów,

b) dodatków do kiszonki;

2) zootechnicznych należących do grup:

a) stabilizatorów flory jelitowej, b) innych dodatków zootechnicznych.

7. Homogeniczność pasz leczniczych.

8. Oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych.

9. Substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony w paszach.

10. Oznaczanie markerów: GTH (trójhaptenianu glicerolu) i wapna nawozowego

w przetworzonych produktach pochodzenia zwierzęcego.

11. Toksyny roślinne (alkaloidy pirolizydynowe, alkaloidy tropanowe).

12. Alkaloidy sporyszu.

3 Laboratorium w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Grupa A - substancje wykazujące działanie anaboliczne oraz substancje, których stosowanie u zwierząt jest niedozwolone:

1) stilbeny, pochodne stilbenów oraz ich sole i estry;

2) substancje tyreostatyczne;

3) sterydy;

4) laktony kwasu rezorcylowego, w tym zeranol;

5) beta-agoniści;

6) substancje farmakologicznie czynne, dla których nie mogą być ustalone maksymalne limity pozostałości (substancje zakazane), określone w tabeli 2 w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 15 z 20.01.2010, str. 1, z późn. zm.).

2. Grupa B - produkty lecznicze, w tym substancje niedozwolone, które mogą być użyte do celów weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz inne zanieczyszczenia w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i paszach:

1) substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony;

2) inne produkty lecznicze:

a) leki przeciwrobacze,

b) kokcydiostatyki i nitroimidazole,

c) karbaminiany i pyretroidy,

d) neuroleptyki,

e) niesterydowe leki przeciwzapalne,

f) inne substancje farmakologicznie czynne;

3) zanieczyszczenia chemiczne i inne zanieczyszczenia:

a) pestycydy chloroorganiczne (z wyłączeniem pasz) i polichlorowane bifenyle (PCB),

b) pestycydy fosforoorganiczne (z wyłączeniem pasz),

c) pierwiastki: ołów, kadm, rtęć, arsen,

d) mikotoksyny, e) barwniki;

4) dodatki paszowe zaliczane do kategorii kokcydiostatyków i histomonostatyków;

5) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

4 Laboratorium w Zakładzie Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57 1. Trwałe zanieczyszczenia organiczne: dioksyny (PCDD), furany (PCDF), dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB), bromowane uniepalniacze (BFRs) w zakresie polibromowanych difenyloeterów (PBDE).

2. Skażenia promieniotwórcze.

3. Lotne N-nitrozoaminy.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 256 i 1692, z 2016 r. poz. 1107, z 2018 r. poz. 456, z 2019 r. poz. 1695 oraz z 2020 r. poz. 2462), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).
4 RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).
5 RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1667

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Krajowe laboratoria referencyjne.
Data aktu: 27/07/2022
Data ogłoszenia: 08/08/2022
Data wejścia w życie: 11/08/2022