Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1. 
Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
1)
koordynacja i prowadzenie działań sprzyjających dialogowi i współpracy Prezesa Rady Ministrów z jednostkami samorządu terytorialnego;
2)
inicjowanie działań na rzecz:
a)
prorozwojowego systemu finansów samorządowych,
b)
rozwoju mechanizmów efektywnościowych z zakresu wydatkowania środków publicznych i gospodarowania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego,
c)
partycypacji obywatelskiej i obsługi mieszkańców,
d)
promowania proekologicznych technologii w gospodarce komunalnej;
3)
współdziałanie na rzecz rozwiązań z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa, rewitalizacji oraz komunikacji z udziałem samorządu terytorialnego;
4)
monitorowanie i ocena otoczenia prawnego i warunków finansowych funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz organów nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym, w tym współudział w pracach zmierzających do utworzenia Komisji kodyfikacyjnej prawa samorządu terytorialnego;
5)
monitorowanie prac nad projektami aktów prawnych, programami rządowymi dotyczącymi problematyki samorządu terytorialnego oraz działaniami na rzecz promocji dobrych praktyk, inicjatyw i rozstrzygnięć służących lokalnym i regionalnym wspólnotom;
6)
współudział w tworzeniu projektów regulacji z zakresu zarządzania kryzysowego;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, promuje i upowszechnia ich problematykę.
3. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych.
§  3. 
1. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.
2. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, działa w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
§  4. 
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1)
powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;
2)
zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
§  5. 
Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmiany w prawie

Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1414

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego.
Data aktu: 04/07/2022
Data ogłoszenia: 05/07/2022
Data wejścia w życie: 05/07/2022, 17/06/2022