Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm. 3 ) w załączniku nr 4 w tabeli nr 1 "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części 1 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.4 w pkt 2 wyrazy "metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej" zastępuje się wyrazami "metodą terapii psychodynamicznej lub humanistyczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub psychoanalitycznej, lub poznawczo - behawioralnej, ";
2)
użyte w:
a)
części 1 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.4 w części wspólnej,
b)
części 3 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.7,
c)
części 6 "Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5,
d)
części 7 "Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,
e)
części 9 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,
f)
części 10 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,
g)
części 31 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.2,
h)
części 32 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.2,
i)
części 35 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.3,
j)
części 36 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.2, 1.6 i 1.7,
k)
części 40 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.4 i 1.5,
l)
części 42 "Przedmiot postępowania: Leczenie nerwic" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5,
m)
części 43 "Przedmiot postępowania: Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.11,
n)
części 44 "Przedmiot postępowania: Program terapii zaburzeń preferencji seksualnych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5,
o)
części 45 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychologiczne" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.3,
p)
części 47 "Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe)" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,
q)
części 48 "Przedmiot postępowania: Leczenie uzależnień" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5 i 1.6,
r)
części 49 "Przedmiot postępowania: Świadczenia antynikotynowe" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6 i 1.7,
s)
części 50 "Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5 i 1.6,
t)
części 52 "Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6 i 1.7

- w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "prowadząca psychoterapię" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "posiadająca certyfikat psychoterapeuty";

3)
w części 2 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.7. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 8 łóżek:

1) osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub

2) osoba, która posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej lub humanistyczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub psychoanalitycznej, lub poznawczo-behawioralnej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin, albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty", lub

3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297).";

4)
w części 8 "Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

"1.6. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.";

5)
w części 11 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

"1.6. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.";

6)
w części 16 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu" w lp. I w pkt 1 ppkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

"1.3. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1/2 etatu.";

7)
w części 33 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.";

8)
w części 34 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.7. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 miejsc.";

9)
w części 41 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.13 i 1.14 otrzymują brzmienie:

"1.13. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 2 etatów.

1.14. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.";

10)
w części 46 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.10 i 1.11 otrzymują brzmienie:

"1.10. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.11. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1) etatu.";

11)
w części 51 "Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.6 i 1.7 otrzymują brzmienie:

"1.6. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.7. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1) etatu.";

12)
części 54 i 55 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
13)
po części 55 dodaje się część 55a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
14)
część 56 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

54. Przedmiot postępowania: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny / zespół środowiskowej opieki psychologicznej

i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
Jakość 1. Personel 1.1. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny

ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu.

10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny

ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu oraz osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu.

20
1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny

ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

20
I. 1.4. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny

ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu oraz osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

25
1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog z udokumentowanym

co najmniej rocznym doświadczeniem

w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej lub co najmniej rocznym udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu.

5
2. Monitorowanie procesu udzielania świadczeń 2.1. Udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego realizowanego przez zespół specjalistów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, zwane dalej "superwizją zespołu". 7
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 30% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny. 15
III. Kompleksowość 1. Pozostałe warunki 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny. 20 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży lub świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. 12
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny. 12
1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny. 10
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
55. Przedmiot postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. W poradni - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. W poradni - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci

i młodzieży - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

6
1.3. W oddziale - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 0,5 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc. 8
1.4. W poradni - specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. 7
1.5. W oddziale - psycholog

z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi

i młodzieżą - równoważnik 0,5 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

4
1.6. W poradni - specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie

w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu.

7
1.7. W oddziale - specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie

w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 15 miejsc.

5
1.8. W oddziale - terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej 1,5 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.9. W oddziale - terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc. 3
1.10. W oddziale - pedagog lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 0,75 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc. 2
1.11. W oddziale - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.12. W oddziale - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 0,25 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

1,5
1.13. W poradni - pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 10% czasu poradni. 1
2. Monitorowanie procesu udzielania świadczeń 2.1. Superwizja zespołu. 8
II. Kompleksowość 1. Pozostałe warunki 1.1. Oferent realizuje świadczenia

w oddziale dziennym z realizacją obowiązku szkolnego w oddziale w czasie roku szkolnego.

10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Oferent realizuje świadczenia w oddziale dziennym z realizacją obowiązku szkolnego w lokalizacji w czasie roku szkolnego. 5
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 8
1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej

i psychoterapeutycznej dla dzieci

i młodzieży - I poziom referencyjny.

11 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania zespół środowiskowej opieki psychologicznej

i psychoterapeutycznej dla dzieci

i młodzieży - I poziom referencyjny.

7
1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp. 2
1.8. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii -

w lokalizacji.

3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.9. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp. 2
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 4 godziny. 7
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3

ZAŁĄCZNIK Nr  2

55a. Przedmiot postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu. 20 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. 10
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. 9
1.4. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10
1.5. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 10% czasu poradni. 1
2. Monitorowanie procesu udzielania świadczeń 2.1. Superwizja zespołu. 12
II. Kompleksowość 1. Pozostałe warunki 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej

i psychoterapeutycznej dla dzieci

i młodzieży - I poziom referencyjny.

11 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania zespół środowiskowej opieki psychologicznej

i psychoterapeutycznej dla dzieci

i młodzieży - I poziom referencyjny.

8
1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp. 2
1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii -

w lokalizacji.

3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp. 2
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w każdą sobotę przez co najmniej 4 godziny. 8
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3

ZAŁĄCZNIK Nr  3

56. Przedmiot postępowania: ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek. 18
1.2. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek. 13
1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 4 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek. 6
1.4. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek. 4
1.5. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
1.7. Świadczeniodawca zapewnia w oddziale całodobową opiekę lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalisty psychiatrii, lub lekarza ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii. 2
1.8. Pedagog lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 0,5 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek. 2
2. Monitorowanie procesu udzielania 2.1. Superwizja zespołu. 12
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej jednoosobowa separatka zaopatrzona w:

1) drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz;

2) ściany i podłogę gładkie, jasne, wyłożone wykładziną odporną na zniszczenie;

3) oświetlenie zabezpieczone szkłem bezpiecznym; lampa i żarówka są dostępne wyłącznie od zewnątrz pokoju;

4) system wentylacji niedostępny dla osoby izolowanej;

5) system ogrzewania uniemożliwiający dostęp osoby izolowanej do grzejnika lub innego źródła ciepła;

6) własne pomieszczenie higieniczno-

sanitarne wyposażone dodatkowo w miskę ustępową, natrysk i umywalkę, odporne na umyślne zniszczenie;

7) łóżko wyposażone w materac niepalny, odporny na zniszczenie;

8) system monitoringu z kamerą, posiadający rezerwowe zasilanie wyposażone

w funkcję autostartu; kamera jest niedostępna dla osoby izolowanej oraz zabezpieczona przed uszkodzeniem.

5
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 3
3.4. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3
II. Kompleksowość 1. Sposób realizacji umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974 i 1002.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1555, z 2017 r. poz. 498, 852, 1279, 2364 i 2484, z 2018 r. poz. 385 i 1383, z 2019 r. poz. 832, 1887 i 2316, z 2020 r. poz. 1841 i 2428 oraz z 2021 r. poz. 307, 637, 749 i 1765.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1033

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Data aktu: 26/04/2022
Data ogłoszenia: 16/05/2022
Data wejścia w życie: 31/05/2022