Udzielanie z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i terminy:
1)
udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach następujących działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
a)
transfer wiedzy i działalność informacyjna - w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom doradztwa rolniczego, instytutom badawczym i uczelniom,
b)
usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw - w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom doradztwa rolniczego, instytutom badawczym i uczelniom,
c)
podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego,
d)
współpraca - w przypadku pożyczek udzielanych:
jednostkom samorządu terytorialnego,
jednostkom doradztwa rolniczego i instytutom badawczym, z wyłączeniem pomocy wypłaconej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm. 1 ),
e)
wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałań:
wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego i lokalnym grupom działania,
przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - w przypadku pożyczek udzielanych lokalnym grupom działania,
f)
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych na operacje typu inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - w przypadku pożyczek udzielanych spółkom wodnym i związkom spółek wodnych;
2)
rozliczania oraz zwrotu pożyczek, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej "pożyczkami".
§  2. 
1. 
Wniosek o udzielenie pożyczki podmiotom, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanym dalej "pożyczkobiorcami", składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, na formularzu udostępnionym przez ten Bank.
2. 
Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera wskazanie:
1)
nazwy, siedziby i adresu pożyczkobiorcy;
2)
kwoty wnioskowanej pożyczki;
3)
operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej "EFRROW", w ramach działań i poddziałań, o których mowa w § 1 pkt 1, na której finansowanie będzie przeznaczona pożyczka.
3. 
Do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w ramach działań i poddziałań, o których mowa w § 1 pkt 1.
4. 
W przypadku gdy wniosek o udzielenie pożyczki nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 lub 3, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
§  3. 
1. 
Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.
2. 
Umowę pożyczki zawiera się na formularzu opracowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu przez pożyczkobiorcę:
1)
harmonogramu przekazywania transz pożyczki opracowanego przez pożyczkobiorcę;
2)
umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w ramach działań i poddziałań, o których mowa w § 1 pkt 1.
4. 
Pożyczkobiorca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego o zmianie harmonogramu przekazywania transz pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, nie później niż 30 dni przed miesiącem uruchomienia transzy pożyczki, której dotyczy zmiana harmonogramu.
5. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki transz pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy na realizację operacji, której dotyczy pożyczka, na rachunek bankowy otwarty przez pożyczkobiorcę w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi tej pożyczki, w terminie i wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.
§  4. 
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do 15 dnia każdego miesiąca zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na pożyczki wraz ze wskazaniem terminów ich przekazania na okres kolejnych 3 miesięcy.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki z budżetu państwa na pożyczki na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na rachunek bankowy prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, wyodrębniony do obsługi tych pożyczek, w terminie i wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi do 15 dnia każdego miesiąca informację o stanie wykorzystania środków z pożyczek w poprzednim miesiącu.
§  5. 
Pożyczkobiorca ponosi koszty oprocentowania i prowizji związane z udzieleniem pożyczki, przy czym:
1)
oprocentowanie transz pożyczki w danym kwartale jest równe 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał;
2)
prowizja wynosi 0,1% kwoty udzielonej pożyczki i jest płatna w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki.
§  6. 
1. 
Pożyczkobiorca dokonuje spłaty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 5.
2. 
Spłata odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanej pożyczki następuje w okresach miesięcznych, w terminach określonych w umowie pożyczki.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, tytułem ich zwrotu do budżetu państwa na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w umowie, o której mowa w § 4 ust. 2, najpóźniej następnego dnia po dniu ich otrzymania, a jeżeli dzień ten przypada w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę - kolejnego dnia niebędącego dniem wolnym od pracy ani sobotą.
§  7. 
1. 
Rozliczenia pożyczki z pożyczkobiorcą dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie miesiąca od dnia jej całkowitej spłaty wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki i informuje pożyczkobiorcę o dokonanym rozliczeniu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o dokonanym rozliczeniu, z podziałem na poszczególne działania i poddziałania, o których mowa w § 1 pkt 1, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia pożyczki.
§  8. 
Do udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie pomocy na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022 r. 2
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558), które traci moc z dniem 15 czerwca 2022 r. w związku z wejściem w życie art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88).

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1017

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 14/04/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 15/06/2022