Rodzaje stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także inne stanowiska, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2013 r.
w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Stanowiskami służbowymi w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także stanowiskami służbowymi, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, są stanowiska służbowe, z których opisu wynika, że do zakresu obowiązków funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy wykonywanie zadań służbowych w warunkach narażenia na:
1)
działanie substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289);
2)
działanie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, z 2020 r. poz. 61 oraz z 2021 r. poz. 325), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia", przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenie określone w przepisach tego rozporządzenia;
3)
działanie nielaserowego promieniowania optycznego przekraczającego wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
4)
działanie promieniowania laserowego przekraczającego maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka i skóry określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
5)
działanie hałasu i hałasu ultradźwiękowego przekraczającego najwyższe dopuszczalne natężenie określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
6)
działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego o różnych częstotliwościach przekraczającego maksymalne dopuszczalne wielkości normatywne określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
7)
drgania działające na organizm człowieka przekraczające dopuszczalne wartości ekspozycji dziennej określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
8)
działanie promieniowania jonizującego przekraczającego limity dawek granicznych określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 168);
9)
bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716, z 2008 r. poz. 288 oraz z 2020 r. poz. 2234);
10)
długotrwałe przebywanie w wymuszonej pozycji ciała, wymagające obciążenia ograniczonych grup mięśni, powodujące ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie, mikrourazy, oraz przebywanie w innej pozycji powodujące stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego;
11)
nadmierne i długotrwałe obciążenie narządu głosu;
12)
wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na elementach zminiaturyzowanych lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia;
13)
działanie podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażające na nagłe zmiany ciśnienia;
14)
stałe przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, w którym utrzymuje się stała temperatura powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
15)
stałe przebywanie w pomieszczeniu, w którym utrzymuje się stała wilgotność powietrza przekraczająca 80%;
16)
stałe przebywanie w pomieszczeniu pozbawionym oświetlenia naturalnego, w którym konieczne jest stosowanie sztucznego oświetlenia;
17)
działanie zmiennych warunków atmosferycznych przy prowadzeniu tajnej obserwacji zewnętrznej;
18)
działanie zmiennych warunków atmosferycznych przy wykonywaniu zadań z zakresu zewnętrznej fizycznej ochrony obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
19)
stałe napięcie oraz koncentrację przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów cyfrowych i magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym;
20)
sytuacje, w których wykonują zadania polegające na fizycznym zwalczaniu terroryzmu.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.949 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także inne stanowiska, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby.
Data aktu: 04/09/2013
Data ogłoszenia: 21/05/2021
Data wejścia w życie: 26/09/2013