Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do terminów, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a, terminów do dokonania określonych czynności w toku postępowań oraz terminów, w jakich należy spełnić określone warunki przyznania lub wypłaty płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, nie stosuje się przepisów art. 15zzzzzn2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).";

2)
w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy "Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją" ";
3)
po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014, Prezes Agencji niezwłocznie informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wskazując odmiany konopi włóknistych, dla których okoliczności te wystąpiły.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, listę odmian konopi włóknistych, dla których wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014, do uprawy których nie przyznaje się płatności obszarowych.";

4)
w art. 21:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zgłoszenia zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu dokonuje się w terminie do dnia 31 maja roku, w którym dany wniosek został złożony.",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 1a, nie podlegają przywróceniu.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu lub zgłaszania zmian do tych wniosków w danym roku, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

"Art. 16a. 1. Prezes Agencji może nieodpłatnie udostępnić dane przestrzenne zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych oraz w zintegrowanym systemie kontroli, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia 1306/2013, dotyczące wektorowych granic i powierzchni:

1) działek referencyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, wraz z ich identyfikatorami,

2) maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 640/2014,

3) obszarów, gruntów i użytków wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. c i d rozporządzenia nr 640/2014,

4) upraw rolnych, obszarów wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 640/2014 oraz trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1307/2013 deklarowanych przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności

- jeżeli te dane będą wykorzystywane do celów naukowych, badawczych, statystycznych lub środowiskowych, na wniosek podmiotów realizujących ustawowe zadania dotyczące tych celów, a także na wniosek instytucji i organów Unii Europejskiej.

2. Wniosek o udostępnienie danych przestrzennych, o którym mowa w ust. 1:

1) jest składany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, opatrzonym odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną wnioskodawcy ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią;

2) zawiera:

a) nazwę i adres wnioskodawcy,

b) zakres danych przestrzennych, jakie miałyby zostać udostępnione wnioskodawcy,

c) informacje niezbędne do ustalenia, czy wnioskodawca spełnienia warunki określone w ust. 1, w tym zakres zadań realizowanych przez wnioskodawcę oraz cel, w jakim wnioskodawca zamierza wykorzystać udostępnione dane przestrzenne.

3. Jeżeli warunki udostępnienia danych przestrzennych określone w ust. 1 są spełnione, Prezes Agencji udostępnia te dane:

1) z zapewnieniem ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych;

2) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu udostępnionych przez Agencję usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1371) w art. 21 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.";

2)
w art. 34 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a";
3)
w art. 38 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Do postępowań w sprawach o wypłatę pomocy przepis art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio.";

4)
w art. 57d w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy art. 42b ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.";

5)
w art. 67b:
a)
uchyla się ust. 1 i 2,
b)
w ust. 3 po wyrazach "u ludzi" dodaje się wyrazy "(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.)",
c)
uchyla się ust. 6,
d)
w ust. 7 wyrazy "ust. 1-6" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5";
6)
art. 67c otrzymuje brzmienie:

"Art. 67c. Do terminów składania wniosków o przyznanie płatności i terminów zgłaszania zmian do tych wniosków w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a, do terminów na dokonanie określonych czynności w toku postępowań w sprawach dotyczących wyboru operacji partnerów KSOW oraz do terminów, o których mowa w art. 67a, terminów do dokonania określonych czynności w toku postępowań, o których mowa w art. 67b, terminów, w jakich należy spełnić określone warunki przyznania lub wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub określone wymogi, terminów dopełnienia warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, lub terminów realizacji innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną nie stosuje się przepisów art. 15zzzzzn2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).".

Art.  5. 

Do przyznawania płatności, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w sprawach objętych postępowaniami:

1)
wszczętymi i niezakończonymi przed dniem 15 marca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe;
2)
wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  6. 

Do przyznawania i wypłaty pomocy, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 3, w sprawach objętych postępowaniami:

1)
wszczętymi i niezakończonymi przed dniem 15 marca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe;
2)
wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  7. 
1. 
Do:
1)
przyznawania pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a ustawy zmienianej w art. 4, w sprawach objętych postępowaniami:
a)
wszczętymi i niezakończonymi przed dniem 15 marca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe,
b)
wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
przyznawania pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 4, innych niż wymienione w pkt 1, wypłaty pomocy finansowej w ramach tych działań oraz przyznawania i wypłaty pomocy technicznej, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe;
3)
wyboru operacji partnera KSOW, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 4, przez podmiot ubiegający się o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której był określony termin, została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej innym podmiotom.
3. 
W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 4, nie spełnił określonego warunku przyznania tej pomocy lub tej pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem i gdy podmiot ten:
1)
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz
2)
nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

- podmiot właściwy w sprawie o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej odmawia podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej jej przyznania, z podaniem przyczyn odmowy.

4. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4.
Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.904

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
Data aktu: 15/04/2021
Data ogłoszenia: 14/05/2021
Data wejścia w życie: 12/06/2021, 15/05/2021