Zakres informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzory tych kart.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart

Na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora oraz koordynatora-trenera oraz wzór tej karty;
2)
zakres informacji zamieszczanych w karcie oceny kompetencji koordynatora oraz koordynatora-trenera oraz wzór tej karty;
3)
zakres informacji zamieszczanych w karcie samooceny osób, o których mowa w pkt 1, oraz wzór tej karty.
§  2. 
1. 
Karta oceny pracy osób, o których mowa w § 1 pkt 1, zawiera:
1)
informację o średniej liczbie obsłużonych zgłoszeń alarmowych;
2)
informację o średnim czasie obsługi zasadnych zgłoszeń alarmowych w drodze połączeń telefonicznych do numerów alarmowych;
3)
informację o średnim czasie obsługi fałszywych zgłoszeń alarmowych (głuchych lub niezasadnych) w drodze połączeń telefonicznych do numerów alarmowych;
4)
informację o średnim czasie odbioru przydzielonych do osoby ocenianej zgłoszeń alarmowych;
5)
informację o średniej liczbie karnych wylogowań, rozumianych jako wylogowania z systemu teleinformatycznego spowodowane przekroczeniem limitu czasu odbioru przydzielonego połączenia alarmowego;
6)
informację o średnim czasie przerwy w odbiorze zgłoszeń alarmowych (parametr liczony tylko dla grupy operatorów i starszych operatorów);
7)
ocenę opisową kierownika centrum lub zastępcy kierownika centrum;
8)
ocenę zgodności obsługi zgłoszeń alarmowych z obowiązującymi procedurami i wytycznymi w tym zakresie, opracowywaną na podstawie odsłuchu rzeczywistych, losowo wybranych zgłoszeń alarmowych osoby ocenianej.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, są porównywane odpowiednio do średniej centrum, w którym pracuje osoba oceniana.
3. 
Średnią wylicza się osobno dla operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów-trenerów.
4. 
Średnią, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5, wylicza się z całego okresu ocenianego.
5. 
W przypadku gdy co najmniej trzy z danych statystycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, są wyższe lub niższe od średnich statystycznych centrum osoby ocenianej o ponad 15%, ocena końcowa ulega obniżeniu bądź podwyższeniu o 10%.
6. 
W przypadku gdy ocena po podwyższeniu przekracza 100%, przyznaje się ocenę maksymalną 100%.
7. 
W przypadku dokonywania oceny po raz pierwszy nie uwzględnia się informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 6.
8. 
Wzór karty oceny pracy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Karta oceny kompetencji koordynatora lub koordynatora-trenera zawiera:
1)
ocenę obsługi zgłoszeń alarmowych w zakresie:
a)
komunikatywności:
dostosowanie poziomu komunikacji do rozmówcy,
skuteczność w pozyskiwaniu informacji,
asertywność,
b)
zarządzania emocjami:
zarządzanie emocjami własnymi,
zarządzanie emocjami zgłaszającego,
c)
oceny poszczególnych zgłoszeń/zdarzeń, opracowywaną na podstawie odsłuchu rzeczywistych, losowo wybranych zgłoszeń alarmowych osoby ocenianej;
2)
ocenę kompetencji miękkich w zakresie:
a)
sumienności,
b)
umiejętności pracy w zespole,
c)
zdolności komunikacyjnych,
d)
decyzyjności,
e)
przekazywania wiedzy.
2. 
Ocena kompetencji miękkich w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, dotyczy kompetencji koordynatora - trenera.
3. 
Wzór karty oceny kompetencji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Karta samooceny osób, o których mowa w § 1 pkt 1, zawiera ocenę zgodności obsługi zgłoszeń alarmowych z obowiązującymi procedurami i wytycznymi w tym zakresie, opracowywaną na podstawie odsłuchu rzeczywistych, losowo wybranych własnych zgłoszeń alarmowych osoby ocenianej.
2. 
Wzór karty samooceny jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Karta oceny pracy, karta oceny kompetencji oraz karta samooceny są sporządzane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego umożliwiającego co najmniej losowy wybór zgłoszeń do oceny.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA OCENY PRACY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA OCENY KOMPETENCJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA SAMOOCENY

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021