Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, zwany dalej "programem pilotażowym".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
infolinia kardiologiczna - usługę świadczoną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w ramach której jest udzielany pełen zakres infor-macji o organizacji opieki w ramach sieci kardiologicznej, w tym możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
opieka kardiologiczna - świadczenia diagnostyki kardiologicznej i leczenia kardiologicznego, realizowane przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Funduszem, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-3 ustawy;
4)
ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, kierujący pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym, na podstawie karty zgłoszeniowej do programu pilotażowego, w formacie opracowanym przez ośrodek regionalny;
5)
ośrodek współpracujący poziomu I - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji oraz współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym poziomu II, który w terminie do 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia podpisze z regionalnym ośrodkiem koordynującym porozumienie o współpracy;
6)
ośrodek współpracujący poziomu II - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej oraz w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który wykonał w 2020 r. co najmniej 45 ablacji w zaburzeniach rytmu serca i utrzymujący całodobowy dyżur pracowni hemodynamicznej, współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym poziomu I, który w terminie do 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia podpisze z regionalnym ośrodkiem koordynującym porozumienie o współpracy;
7)
sieć kardiologiczna - strukturę składającą się z regionalnego ośrodka koordynującego wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu, które współpracują ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad świadczeniobiorcą objętym programem pilotażowym;
8)
współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach sieci kardiologicznej, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu.
§  3. 
Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.
§  4. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji, który trwa 4 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:
a)
przygotowanie przez regionalny ośrodek koordynujący i zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wytycznych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3,
b)
podpisanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem;
2)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 18 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji;
3)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.
§  5. 
Programem pilotażowym zostanie objętych do 17 tysięcy świadczeniobiorców populacji województwa mazowieckiego.
§  6. 
1. 
Do programu pilotażowego kwalifikuje się świadczeniobiorca powyżej 18. roku życia, który spełnia łącznie następujące kryteria kwalifikacji:
1)
posiada zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:
a)
nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
b)
niewydolność serca, lub
c)
nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub
d)
wady serca zastawkowe;
2)
wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;
3)
wyraził zgodę na przekazywanie danych, o których mowa w § 8 ust. 2, między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.
2. 
Kwalifikacja świadczeniobiorcy do programu pilotażowego następuje na podstawie wytycznych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3.
3. 
Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje regionalny ośrodek koordynujący, ośrodek poziomu I albo ośrodek poziomu II.
4. 
Świadczeniobiorca w uzgodnieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym wybiera świadczeniodawcę realizującego opiekę kardiologiczną, należącego do sieci kardiologicznej.
§  7. 
Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, znajdujących zastosowanie do rozpoznań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1.
§  8. 
1. 
Regionalnym ośrodkiem koordynującym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
2. 
Regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu podpisują między sobą porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki kardiologicznej w ramach programu pilotażowego oraz o wzajemnym przepływie danych:
1)
pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 lub art. 190 ust. 1-3 ustawy oraz o których mowa w art. 45a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523);
2)
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).
§  9. 
Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1-3 ustawy w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej znajdujących zastosowanie do rozpoznań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1.
§  10. 
1. 
Regionalny ośrodek koordynujący:
1)
kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
2)
koordynuje opiekę kardiologiczną nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
3)
opracowuje wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy;
4)
uzgadnia ze świadczeniobiorcą wybór świadczeniodawcy realizującego opiekę kardiologiczną, należącego do sieci kardiologicznej;
5)
prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów;
6)
nadzoruje oraz kieruje pracą koordynatorów leczenia kardiologicznego;
7)
zapewnia ośrodkom I i II poziomu możliwość skorzystania z porad i konsultacji, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
8)
prowadzi infolinię kardiologiczną;
9)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania terminów badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz ich zmiany;
10)
dokonuje bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia ustalanych w ośrodkach współpracujących poziomu II;
11)
gromadzi dane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 2 pkt 2, i dokonuje ich analizy;
12)
sporządza i przekazuje właściwemu terytorialnie oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12, obejmujące również ocenę realizacji planów leczenia, o której mowa w pkt 10, dane zgromadzone na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz wykaz świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;
13)
na wniosek Funduszu udostępnia w terminie do 14 dni roboczych dane jednostkowe, o których mowa w pkt 11.
2. 
Regionalny ośrodek koordynujący wspólnie z Funduszem opracowuje:
1)
sposób pozyskania danych w celu dokonania bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 10;
2)
anonimowe ankiety satysfakcji świadczeniobiorców z zakresu opieki kardiologicznej sprawowanej w ramach sieci kardiologicznej.
3. 
Ośrodek współpracujący poziomu I:
1)
kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
2)
zapewnia świadczeniobiorcy objętemu programem pilotażowym rozpoczęcie procesu diagnostycznego w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia, w przypadkach wynikających z wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
3)
realizuje leczenie świadczeniobiorcy zgodnie z wytycznymi postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz planem leczenia świadczeniobiorcy;
4)
ustala plan leczenia w przypadkach niewymagających przekazania do ośrodka współpracującego poziomu II albo regionalnego ośrodka koordynującego;
5)
zapewnia możliwość telefonicznego lub elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;
6)
gromadzi dane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 2 pkt 2, i dokonuje ich analizy;
7)
gromadzi dane, o których mowa w § 8 ust. 2, z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;
8)
sporządza i przekazuje regionalnemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12, obejmujące również dane zgromadzone na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz dane, o których mowa w § 8 ust. 2, w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia.
4. 
Ośrodek współpracujący poziomu II:
1)
kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
2)
realizuje diagnostykę oraz leczenie świadczeniobiorcy zgodnie z wytycznymi postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i ustala plan leczenia świadczeniobiorcy;
3)
wyznacza koordynatora leczenia kardiologicznego, który zapewnia możliwość zapisu pacjentów kierowanych z ośrodków współpracujących poziomu I oraz współpracuje z regionalnym ośrodkiem koordynującym;
4)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania terminów badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz ich zmiany;
5)
gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia, o których mowa w § 8 ust 2;
6)
gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 2 pkt 2, i dokonuje ich analizy;
7)
sporządza i przekazuje regionalnemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12, obejmujące również dane zgromadzone na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz dane, o których mowa w § 8 ust. 2, z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia.
§  11. 
Ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej jest prowadzona w stosunku do świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym, z uwzględnieniem następujących mierników:
1)
liczba stwierdzonych przypadków nadciśnienia wtórnego i opornego;
2)
liczba ablacji w zaburzeniach rytmu serca bez nawrotu arytmii począwszy od 6 miesiąca od dnia wykonania procedury;
3)
liczba pacjentów z ciężką wadą serca skierowanych do leczenia zabiegowego;
4)
liczba pacjentów z niewydolnością serca, którzy nie byli hospitalizowani z powodu zaostrzenia objawów niewydolności w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia w ramach programu pilotażowego.
§  12. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;
2)
liczba porad i konsultacji przeprowadzonych przez regionalny ośrodek koordynujący na zlecenie ośrodków współpracujących I i II poziomu;
3)
liczba kontaktów ze świadczeniobiorcami w ramach infolinii kardiologicznej (w okresie miesiąca);
4)
ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki, na podstawie ankiet, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2;
5)
wartość środków finansowych poniesionych na realizację programu pilotażowego w stosunku do środków finansowych planowanych na jego realizację;
6)
średni czas oczekiwania przez świadczeniobiorców na hospitalizację planową, w ramach programu pilotażowego.
§  13. 
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi: systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawartymi w ramach leczenia kardiologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej na obowiązujących w tych umowach warunkach, z wykorzystaniem następujących stawek oraz współczynników korygujących:
1)
dla ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie przekazanej do Funduszu, potwierdzonej przez regionalny ośrodek koordynujący, kwalifikacji pacjenta do programu pilotażowego przy współczynniku kwalifikacji na poziomie co najmniej 0,5 w poprzednim okresie sprawozdawczym - 25 zł za każdego skierowanego pacjenta;
2)
dla ośrodka współpracującego poziomu I i II ze współczynnikiem korygującym:
a)
1,15 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,
b)
1,05 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;
3)
dla regionalnego ośrodka koordynującego ze współczynnikiem korygującym:
a)
1,2 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,
b)
1,1 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji.
2. 
W przypadku zwiększenia wartości zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, wynikającego z przyjęć w ramach programu pilotażowego, dotyczących:
1)
ablacji w zaburzeniach rytmu,
2)
przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,
3)
przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą "brzeg do brzegu",
4)
wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów

- finansowanie w ramach programu pilotażowego obejmuje zrealizowane w ramach programu pilotażowego świadczenia opieki zdrowotnej.

§  14. 
1. 
Regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:
1)
co trzy miesiące - sprawozdania okresowe, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczą, oraz wykaz pacjentów włączonych do programu pilotażowego;
2)
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu pilotażowego - sprawozdania końcowe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 12, ust. 3 pkt 8 i ust. 4 pkt 7.
2. 
Fundusz sporządza:
1)
sprawozdania okresowe co 6 miesięcy,
2)
sprawozdanie końcowe w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego

- z działalności sieci kardiologicznej, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12, z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 11, ust. 3 pkt 6 i 7 i ust. 4 pkt 5 i 6, oraz oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 10.

3. 
Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co sześć miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia etapu realizacji programu pilotażowego, informację o przebiegu realizacji programu pilotażowego opracowaną na podstawie sprawozdań okresowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§  15. 
1. 
Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez oddział wojewódzki Funduszu, we współpracy z regionalnym ośrodkiem koordynującym, na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.
2. 
Ocenie wyników programu pilotażowego podlegają coroczne wartości mierników, o których mowa w § 11, oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku z analogicznymi miernikami dla ośrodków w sieci kardiologicznej, sprzed realizacji programu pilotażowego.
3. 
Fundusz sporządza, we współpracy z regionalnym ośrodkiem koordynującym, raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z kopią sprawozdania końcowego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania sprawozdań końcowych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.
4. 
Raport końcowy, o którym mowa w ust. 3, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.
§  16. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania, ewaluacji i finansowania programu pilotażowego jest Fundusz.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021