Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

Dz.U.2021.88
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1511, 1885 i 2332) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Krajowy Ośrodek realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, zwanych dalej "szkołami podstawowymi", jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, przecierów owocowych i zagęszczonych przecierów owocowych, zwanych dalej "owocami i warzywami", oraz mleka białego, jogurtu naturalnego, kefiru naturalnego i serka twarogowego, zwanych dalej "mlekiem", w okresie od dnia:

1) 28 września 2020 r. do dnia 5 marca 2021 r.;

2) 8 marca 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.";

2) w § 5 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W terminie do dnia 23 września 2020 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1, oraz w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2, szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce położenia szkoły podstawowej oświadczenie zawierające określenie:";

3) w § 8 w ust. 3:
a) w pkt 1 wyrazy "w danym semestrze" zastępuje się wyrazami "w okresie, którego dotyczy umowa",
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) określenie dla okresu, którego dotyczy umowa, harmonogramu udostępniania owoców i warzyw lub mleka dzieciom przez wskazanie tygodni, o których mowa odpowiednio w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;";

4) w § 9 w ust. 3:
a) w pkt 1 wyrazy "okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a" zastępuje się wyrazami "okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1",
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 26 lutego 2021 r. - w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.";

5) w § 10:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka w jednym z okresów, o których mowa w § 2, składa się po upływie co najmniej dwóch tygodni udostępniania w danym okresie:",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Liczba wniosków o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka w jednym z okresów, o których mowa w § 2, składanych w odniesieniu do danej szkoły podstawowej, nie może być większa niż dwa.";

6) w § 11:
a) w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b" zastępuje się wyrazami "§ 2 pkt 1 lub 2",
w pkt 1:
–– w lit. a wyrazy "okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a" zastępuje się wyrazami "okresu, o którym mowa w § 2 pkt 1",
–– w lit. b wyrazy "okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b" zastępuje się wyrazami "okresu, o którym mowa w § 2 pkt 2",
b) w ust. 3:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b" zastępuje się wyrazami "§ 2 pkt 1 lub 2",
w pkt 1:
–– w lit. a wyrazy "okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a" zastępuje się wyrazami "okresu, o którym mowa w § 2 pkt 1",
–– w lit. b wyrazy "okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b" zastępuje się wyrazami "okresu, o którym mowa w § 2 pkt 2";
7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w każdym semestrze",
b) w ust. 2:
w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia:",

w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia:";

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w każdym semestrze",
b) w ust. 2:
w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia:",

w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia:".

§  2.  Do umów, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w zakresie, w jakim dotyczą udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisy § 8 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.88

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.
Data aktu: 12/01/2021
Data ogłoszenia: 14/01/2021
Data wejścia w życie: 15/01/2021