Służba informacji lotniczej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie służby informacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, zwanej dalej "AIS";
2)
wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa AIS;
3)
sposób i warunki udostępniania przez organy AIS wydawnictw, o których mowa w pkt 2, oraz rozpowszechniania przez nią innych informacji;
4)
zasady współdziałania AIS z zarządzającymi lotniskami.
§  2. 
Sposób i warunki zapewniania AIS w zakresie:
1)
przepływu danych i informacji lotniczych - określają przepisy załączników III i IV do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 552/2004";
2)
publikacji Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych oraz wymagania dla tego wydawnictwa - określają:
a)
normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją", ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu i ogłoszenia sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 88), z wyłączeniem pkt 1.2.2.2, 5.3.3.4.6, 5.3.3.4.9, 5.3.4 i 5.3.5,
b)
przepisy art. 3-12 oraz art. 14 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2010, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 73/2010",
c)
załącznik nr 1 do rozporządzenia określający sposób publikacji danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych;
3)
udostępniania map lotniczych oraz wymagania dla tych map - określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 4 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 20), z wyłączeniem pkt 2.1.7, 2.1.8, 4.2.1, 5.2.1, 8.7, 11.4, 16.2.1, 17.4.4 i 20.1;
4)
(uchylony).
§  3. 
Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze, są określone w Załączniku 4 do Konwencji, a wymagania, którym powinny odpowiadać wydawnictwa AIS inne niż mapy lotnicze, są określone w Załączniku 15 do Konwencji, z tym że ilekroć w zakresie wymagań dotyczących:
1)
map lotniczych w Załączniku 4 do Konwencji jest mowa o "władzy" lub "państwie", rozumie się przez to:
a)
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu",
b)
instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004 - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,
c)
podmiot opracowujący daną mapę lotniczą - w przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.3, 2.4.4 i 2.17.2;
2)
wydawnictw AIS innych niż mapy lotnicze w Załączniku 15 do Konwencji jest mowa o:
a)
"państwie" - rozumie się przez to Prezesa Urzędu,
b)
"władzy lotniczej" lub "agencji, której przekazano uprawnienia do zapewniania służb" oraz "cywilnej władzy lotniczej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą AIS certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004,
c)
"władzy meteorologicznej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służbę meteorologiczną certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004.
§  4. 
1. 
Sposobem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:
1)
publikacja danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych w języku polskim i angielskim;
2)
międzynarodowe rozpowszechnianie informacji NOTAM (Notice To Airmen), o których mowa w pkt 6.3.2 Załącznika 15 do Konwencji, zwanych dalej "NOTAM;
3)
zapewnienie personelowi związanemu z operacjami lotniczymi dostępu do informacji lotniczych potrzebnych w celach planowania przed lotem zgodnie z pkt 5.5 Załącznika 15 do Konwencji.
2. 
Warunkiem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:
1)
zgodność map lotniczych oraz danych i informacji lotniczych przekazywanych do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych z:
a)
poziomym układem odniesienia według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) oraz układem wysokości PL-EVRF2007 -NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),
b)
normami i zalecanymi metodami postępowania określonymi w Załączniku 5 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 99),
c)
niemetrycznymi jednostkami miar określającymi wysokość (stopa [ft] - 1 ft = 0,3048 m), odległość (mila morska [NM] - 1 NM = 1852 m), prędkość lotu (węzeł [kt] - 1 kt = 0,514444 m/s) i gradient zniżania albo wznoszenia (stopa na minutę [ft/min] - 100 ft/min = 0,5080 m/s);
2)
udostępnienie Prezesowi Urzędu zmian do Zbioru Informacji Lotniczych (AIP Polska) na co najmniej 56 dni przed dniem ich wejścia w życie;
3)
opracowanie i stosowanie procedury weryfikacji danych i informacji lotniczych przekazywanych do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, zapewniającej zgodność odpowiednich danych i informacji:
a)
(uchylona),
b)
z rejestrem lotniczych urządzeń naziemnych,
c)
z instrukcją operacyjną lotniska,
d)
z rejestrem lotnisk cywilnych,
e)
z taryfą opłat lotniskowych, ogłaszaną w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
f)
z opłatami nawigacyjnymi, ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 130 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
g)
ze zmianami w systemach funkcjonalnych, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt ATM/ANS.AR.C.025 i ATM/ANS.OR.A.040 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UEL 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
4)
stosowanie wymagań dotyczących jakości danych lotniczych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Współdziałanie pomiędzy AIS a zarządzającym lotniskiem obejmuje:
1)
wymianę danych i informacji lotniczych na podstawie ustaleń formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;
2)
przekazywanie danych i informacji lotniczych o lotniskach za pomocą bezpośredniego połączenia elektronicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2010;
3)
organizację, w razie potrzeby, wspólnych szkoleń;
4)
wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskonalenia metod opracowywania danych i informacji lotniczych;
5)
udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie spraw objętych współdziałaniem.
2. 
W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, są opracowywane, na bieżąco aktualizowane i przekazywane do AIS:
1)
dane niezbędne do publikacji informacji o lotnisku, określone w ustaleniach formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;
2)
informacje operacyjne dotyczące lotniska niezbędne do wydawania NOTAM;
3)
mapy lotnicze zawierające dane o lotnisku, o których mowa w pkt 5.2.5.1 lit. a-c, f i j Załącznika 15 do Konwencji, w postaciach:
a)
papierowej,
b)
elektronicznej - wektorowej, zapewniającej dane geometryczne wraz z opisującymi je atrybutami, w formacie uzgodnionym z AIS,
c)
elektronicznej - rastrowej z referencją przestrzenną, jako nieskompresowane pliki w formacie GeoTiff, o minimalnej rozdzielczości rastra wynoszącej 400 dpi;
4)
cyfrowe zbiory danych o terenie i o przeszkodach dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III w zakresie strefy 4, o których mowa w pkt 5.3 Załącznika 15 do Konwencji.
3. 
Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli ich uzyskanie wymagało pomiarów geodezyjnych w terenie.
4. 
Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w terminie uzgodnionym z AIS.
§  6. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 478).
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SPOSÓB PUBLIKACJI DANYCH I INFORMACJI LOTNICZYCH W ZINTEGROWANYM PAKIECIE INFORMACJI LOTNICZYCH

§  1. 
1. 
Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych składa się z następujących wydawnictw:
1)
Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication);
2)
Zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Amendment);
3)
Suplementy do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Supplement);
4)
Biuletyny Informacji Lotniczych (AIC - Aeronautical Information Circular);
5)
mapy lotnicze;
6)
NOTAM (Notice To Airmen);
7)
cyfrowe zbiory danych.
2. 
Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2, 4, 5 i 7, publikuje się zgodnie z systemem regulacji (AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control) określonym w podrozdziale 6.2 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.).
3. 
Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, publikuje się niezwłocznie.
§  2. 
Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication) publikuje się w trzech tomach:
1)
Tom I - pod nazwą "AIP Polska - AIP IFR" - zgodny z Załącznikiem 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., uwzględniając, że informacje o lotniskach, na których jest możliwe wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules), publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I, a informacje o opłatach lotniskowych, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847), w rozdziale GEN 4 tomu I;
2)
Tom II - pod nazwą "AIP Polska - AIP VFR", zawierający co najmniej następujące dane:

VFR GEN - Część I - Informacje ogólne

VFR GEN 0.1 Spis treści

VFR GEN 1.1 Wstęp

VFR GEN 1.2 Wykaz zmian do AIP VFR

VFR GEN 1.3 Wykaz Suplementów do AIP VFR

VFR GEN 1.4 Wykaz kontrolny stron AIP VFR

VFR GEN 1.5 Lista poprawek ręcznych do AIP VFR

VFR GEN 1.6 Wykaz dostępnych map lotniczych

VFR GEN 2.1 Skróty występujące w AIP VFR

VFR GEN 2.2 Znaki umowne dla map lotniczych w AIP VFR

VFR GEN 3.1 Tablice przeliczeniowe

VFR GEN 3.2 Tabele wschodu i zachodu słońca

VFR GEN 3.3 Sygnały wzrokowe

VFR GEN 4.1 Służba Informacji Powietrznej (FIS)

VFR ENR Część II - T rasa

VFR ENR 0.1 Spis treści

VFR ENR 1.1 Polska przestrzeń powietrzna (FIR WARSZAWA)

VFR ENR 1.2 Przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.3 Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.4 Procedury nastawiania wysokościomierza

VFR ENR 1.5 Planowanie lotów

VFR ENR 2.1 Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)

VFR ENR 2.2 Wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o charakterze długotrwałym

VFR ENR 2.3 Elastyczne użytkowanie przestrzeni

VFR ENR 2.4 Strefa identyfikacji obrony powietrznej - ADIZ

VFR ENR 2.5 Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)

VFR AD Część III - Lotniska i lądowiska

VFR AD 0.1 Spis treści

VFR AD 1 Wykaz lotnisk i lądowisk publikowanych w AIP VFR VFR AD 1.1 Grupowanie lotnisk VFR AD 4 Lotniska i lądowiska;

3)
Tom III - pod nazwą "AIP Polska - MIL AIP", zawierający co najmniej następujące dane:

MIL GEN Część I - Informacje ogólne

MIL GEN 0.1 Wstęp

MIL GEN 0.2 Wykaz zmian do MIL AIP

MIL GEN 0.3 Wykaz Suplementów do MIL AIP

MIL GEN 0.4 Wykaz kontrolny stron MIL AIP

MIL GEN 0.5 Lista poprawek ręcznych do MIL AIP

MIL GEN 0.6 Spis treści części 1

MIL GEN 1 Krajowe przepisy i wymagania

MIL GEN 2 Tabele i kody

MIL GEN 3 Służby

MIL ENR Część II - Trasa

MIL ENR 1 Przepisy i procedury ogólne

MIL ENR 2 Przestrzeń powietrzna służb ruchu lotniczego

MIL ENR 3 Trasy ATS

MIL ENR 4 Pomoce i systemy radionawigacyjne

MIL ENR 5 Ostrzeżenia nawigacyjne

MIL ENR 6 Mapy trasowe

MIL AD Część III - Lotniska

MIL AD 1 Lotniska - Wstęp

MIL AD 4 Lotniska.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI DANYCH LOTNICZYCH

LP. DANE

LOTNICZE

ROZDZIELCZOŚĆ

PUBLIKACJI

DOKŁADNOŚĆ

POMIARU

TYP DANYCH KLASYFIKACJA

SPÓJNOŚCI

I. SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA
1 Punkty graniczne rejonu informacji powietrznej (FIR) 1 ' 2 km Deklarowane Zwykła
2 Punkty graniczne stref zakazanych

(P),

ograniczonych

(R) i

niebezpiecznych (D) (poza granicami CTA/CTR)

1 ' 2 km Deklarowane Zwykła
3 Punkty graniczne stref zakazanych

(P),

ograniczonych

(R) i

niebezpiecznych (D) (wewnątrz CTA/CTR)

1 " 100 m Obliczone Ważna
4 Punkty graniczne CTA/CTR 1 " 100 m Obliczone Ważna
5 Trasowe pomoce nawigacyjne, punkty skrzyżowania/ przecięcia się i punkty drogi, punkty oczekiwania i punkty STAR/SID 1 " 100 m Zmierzone/

obliczone

Ważna
6 Punkt odniesienia lotniska 1 " 30 m Zmierzone/

obliczone

Zwykła
7 Punkt odniesienia lotniska dla śmigłowców 1 " 30 m Zmierzone/

obliczone

Zwykła
8 Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku 1/10" 3 m Zmierzone Ważna
9 Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku dla śmigłowców 1/10 " 3 m Zmierzone Ważna
10 Pozycje (fix)/punkty podejścia końcowego oraz inne ważne pozycje (fix)/punkty związane z procedurą podejścia według wskazań przyrządów 1/10 " 3 m Zmierzone/

obliczone

Ważna
11 Próg drogi startowej 1/100 " 1 m Zmierzone Krytyczna
12 Koniec drogi startowej 1/100 " 1 m Zmierzone Krytyczna
13 Miejsce oczekiwania przy drodze startowej 1/100 " 0,5 m Zmierzone Krytyczna
14 Punkty osi drogi startowej - 1 m Zmierzone Krytyczna
15 Punkty linii centralnej drogi kołowania/ prowadzenia na stanowisko postojowe 1/100 " 0,5 m Zmierzone Ważna
16 Punkty linii centralnej naziemnej drogi kołowania i punkty powietrznej drogi kołowania śmigłowców - 0,5 m Zmierzone/

obliczone

Ważna
17 Linia oznaczająca skrzyżowanie naziemnych dróg kołowania śmigłowców - 0,5 m Zmierzone Ważna
18 Linia oznaczająca skrzyżowanie dróg kołowania 1/100 " 0,5 m Zmierzone Ważna
19 Linia prowadzenia do wyjścia 1/100 " 0,5 m Zmierzone Ważna
20 Stanowiska postojowe samolotów/

punkty sprawdzania INS

1/100 " 0,5 m Zmierzone Zwykła
21 Stanowiska postojowe śmigłowców/

punkty sprawdzania INS

- 0,5 m Zmierzone Zwykła
22 Geometryczny środek TLOF lub progi FATO 1/100 " 1 m Zmierzone Krytyczna
23 Granice płyty postojowej (wielokąt) 1/10 " 1 m Zmierzone Zwykła
24 Płaszczyzna odladzania

(wielokąt)

1/10 " 1 m Zmierzone Zwykła
25 Przeszkody w strefie 1 1" 50 m Zmierzone Zwykła
26 Przeszkody w strefie 2 1/10 " 5 m Zmierzone Ważna
27 Przeszkody w strefie 3 1/10 " 0,5 m - Ważna
28 Przeszkody w strefie 4 - 2,5 m - Ważna
29 Teren w strefie 1 - 50 m - Zwykła
30 Teren w strefie 2 - 5 m - Ważna
31 Teren w strefie 3 - 0,5 m - Ważna
32 Teren w strefie 4 - 2,5 m - Ważna
II. WZNIESIENIE / WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA / WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA
1 Wzniesienie lotniska 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
2 Wzniesienie lotniska dla śmigłowców 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
3 Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia lotniska 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
4 Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia lotniska dla śmigłowców 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
5 Próg drogi startowej dla podejść nieprecyzyjnych 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
6 Próg FATO lotnisk dla śmigłowców z/bez podejścia PinS (punkt w przestrzeni) 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
7 Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla podejść nieprecyzyjnych 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
8 Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO, geometryczny środek TLOF, dla lotnisk dla śmigłowców z/bez podejścia PinS (punkt w przestrzeni) 1 m lub 1 ft 0,5 m Zmierzone Ważna
9 Próg drogi startowej dla podejść precyzyjnych 0,1 m lub 0,1 ft 0,25 m Zmierzone Krytyczna
10 Próg FATO dla lotnisk dla śmigłowców użytkowanych zgodnie z Dodatkiem 2 do Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 0,1 m lub 0,1 ft 0,25 m Zmierzone Krytyczna
11 Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla podejść precyzyjnych 0,1 m lub 0,1 ft 0,25 m Zmierzone Krytyczna
12 Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO, geometryczny środek TLOF, dla lotnisk dla śmigłowców użytkowanych zgodnie z Dodatkiem 2 do Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 0,1 m lub 0,1 ft 0,25 m Zmierzone Krytyczna
13 Punkty osi drogi startowej - 0,25 m Zmierzone Krytyczna
14 Punkty linii centralnej drogi kołowania/ prowadzenia na stanowisko postojowe - 1 m Zmierzone Ważna
15 Punkty linii centralnej naziemnej drogi kołowania /powietrznej drogi kołowania śmigłowców - 1 m Zmierzone Ważna
16 Wysokość względna nad progiem w podejściu precyzyjnym 0,1 m lub 0,1 ft 0,5 m Obliczone Krytyczna
17 DME/P 3 m lub 10 ft 3 m Zmierzone Ważna
18 DME 30 m lub 100 ft 30 m Zmierzone Ważna
19 Minimalne wysokości bezwzględne 50 m lub 100 ft 50 m Obliczone Zwykła
20 Przeszkody w strefie 1 1 m 30 m Zmierzone Zwykła
21 Przeszkody w strefie 2 0,1 m 3 m Zmierzone Ważna
22 Przeszkody w strefie 3 0,01 m 0,5 m - Ważna
23 Przeszkody w strefie 4 0,1 m 1 m - Ważna
24 Teren w strefie 1 1 m 30 m - Zwykła
25 Teren w strefie 2 0,1 m 3 m - Ważna
26 Teren w strefie 3 0,01 m 0,5 m - Ważna
27 Teren w strefie 4 0,1 m 1 m - Ważna
III. DEKLINACJA I DEKLINACJA MAGNETYCZNA
1 Deklinacja pomocy nawigacyjnej

VHF

wykorzystywana do technicznego zestrojenia

1 ° 1 ° Zmierzone Ważna
2 Deklinacja magnetyczna

NDB

1 ° 1 ° Zmierzone Zwykła
3 Deklinacja magnetyczna lotniska 1 ° 1 ° Zmierzone Ważna
4 Deklinacja magnetyczna lotniska dla śmigłowców 1 ° 1 ° Zmierzone Ważna
5 Deklinacja magnetyczna anteny nadajnika kierunku ILS 1 ° 1 ° Zmierzone Ważna
6 Deklinacja magnetyczna anteny azymutu MLS 1 ° 1 ° Zmierzone Ważna
IV. NAMIAR
1 Segment drogi lotniczej 1 ° 1/10° Obliczone Zwykła
2 Namiar wykorzystywany do tworzenia pozycji (fix) na trasie i w rejonie lotniska 1/10 ° 1/10 ° Obliczone Zwykła
3 Segmenty trasy dolotowej lub odlotowej w rejonie lotniska 1 ° 1/10 ° Obliczone Zwykła
4 Namiar wykorzystywany do tworzenia pozycji (fix) w procedurze podejścia według wskazań przyrządów 1/100 ° 1/100 ° Obliczone Ważna
5 Zgranie wiązki nadajnika kierunku ILS (geograficzny) 1/100 ° 1/100 ° Zmierzone Ważna
6 Zgranie zera azymutu wiązki kierunku MLS (geograficzny) 1/100 ° 1/100 ° Zmierzone Ważna
7 Kierunek drogi startowej (geograficzny) 1/100 ° 1/100 ° Zmierzone Zwykła
8 Kierunek FATO (geograficzny) 1/100 ° 1/100 ° Zmierzone Zwykła
V. DŁUGOŚĆ / ODLEGŁOŚĆ / WYMIAR
1 Długość segmentu drogi lotniczej 1/10 km lub 1/10 NM 1/10 km Obliczone Zwykła
2 Odległość między pozycjami (fix) na trasie 1/10 km lub 1/10 NM 1/10 km Obliczone Zwykła
3 Długość segmentów trasy dolotowej lub odlotowej w rejonie lotniska 1/100 km lub 1/100 NM 1/100 km Obliczone Ważna
4 Odległość między pozycjami (fix) w procedurze podejścia według wskazań przyrządów w rejonie lotniska 1/100 km lub 1/100 NM 1/100 km Obliczone Ważna
5 Długość drogi startowej 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Krytyczna
6 Długość FATO, wymiary TLOF 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Krytyczna
7 Szerokość drogi startowej 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Ważna
8 Odległość przesuniętego progu 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Zwykła
9 Długość i szerokość zabezpieczenia wydłużonego startu 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Ważna
10 Długość i szerokość zabezpieczenia przerwanego startu 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Krytyczna
11 Rozporządzalna długość lądowania (LDA) 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Krytyczna
12 Rozporządzalna długość rozbiegu (TORA) 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Krytyczna
13 Rozporządzalna długość startu (TODA) 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Krytyczna
14 Rozporządzalna długość przerwanego startu (ASDA) 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Krytyczna
15 Szerokość pobocza drogi startowej 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Ważna
16 Szerokość drogi kołowania 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Ważna
17 Szerokość pobocza drogi kołowania 1 m lub 1 ft 1 m Zmierzone Ważna
18 Odległość między anteną nadajnika kierunku ILS i końcem drogi startowej 1 m lub 1 ft 3 m Obliczone Zwykła
19 Odległość między anteną nadajnika kierunku ILS i końcem FATO - 3 m Obliczone Zwykła
20 Odległość między anteną ścieżki schodzenia ILS i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej 1 m lub 1 ft 3 m Obliczone Zwykła
21 Odległość między markerami ILS i progiem drogi startowej 1 m lub 1 ft 3 m Obliczone Ważna
22 Odległość między anteną ILS DME i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej 1 m lub 1 ft 3 m Obliczone Ważna
23 Odległość między anteną azymutu MLS i końcem drogi startowej 1 m lub 1 ft 3 m Obliczone Zwykła
24 Odległość między anteną azymutu MLS i FATO - 3 m Obliczone Zwykła
25 Odległość między anteną elewacji MLS i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej 1 m lub 1 ft 3 m Obliczone Zwykła
26 Odległość między anteną MLS DME/P i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej 1 m lub 1 ft 3 m Obliczone Ważna
Objaśnienia:

CTA - Obszar kontrolowany

CTR - Strefa kontrolowana lotniska

DME - Radioodległościomierz

DME/P - Radioodległościomierz precyzyjny

FATO - Strefa końcowego podejścia i startu

ILS - System lądowania według wskazań przyrządów

INS - Bezwładnościowy (inercyjny) system nawigacyjny

MLS - Mikrofalowy system lądowania

NDB - Radiolatarnia bezkierunkowa

SID - Standardowy odlot według wskazań przyrządów

STAR - Standardowy dolot według wskazań przyrządów

TLOF - Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej

VHF - Bardzo wielka częstotliwość (od 30 do 300 MHz)

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021