Zakres informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie zakresu informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim 2

Na podstawie art. 33zi ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji związanych z narażeniem w wyniku obrazowania pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych służących ocenie stanu zdrowia osób do celów związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim, zwanym dalej "zleceniem";
2)
wzór zlecenia.
§  2. 
Zlecenie zawiera:
1)
nazwę i adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP lub REGON podmiotu wystawiającego zlecenie;
2)
numer zlecenia;
3)
nazwę i adres podmiotu leczniczego;
4)
imię i nazwisko osoby objętej zleceniem;
5)
numer PESEL osoby objętej zleceniem, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, o ile osoba objęta zleceniem dysponuje takim dokumentem;
6)
miejsce zamieszkania lub pobytu osoby objętej zleceniem oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
7)
określenie rodzaju zleconej ekspozycji diagnostycznej wraz ze wskazaniem okolicy anatomicznej podlegającej badaniu;
8)
uzasadnienie obrazowania pozamedycznego obejmujące jego cel oraz wstępne rozpoznanie ustalone przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierowania osób na medyczne procedury radiologiczne, a także inne informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia obrazowania, umożliwiające weryfikację uzasadnienia zlecenia pod kątem spełnienia wymagań określonych w art. 33zh ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
9)
datę wystawienia zlecenia;
10)
imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o której mowa w pkt 8, oraz jej podpis.
§  3. 
Wzór zlecenia jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZLECENIE NA PRZEPROWADZENIE EKSPOZYCJI

.........................., dnia......................r.

(miejscowość, data)

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(nazwa i adres, numer telefonu, adres

poczty elektronicznej, numer NIP lub

REGON podmiotu wystawiającego zlecenie)

Zlecenie nr ...........

na ekspozycję związaną z narażeniem w wyniku obrazowania pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych służące:

1) ocenie stanu zdrowia osób do celów związanych z imigracją (art. 33zg ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623, z późn. zm.))*;

2) ocenie wieku osób (art. 33zg ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe)*;

3) identyfikacji obiektów ukrytych w ciele ludzkim (art. 33zg ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe)*.

do: .........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu leczniczego)

Imię i nazwisko osoby objętej zleceniem: .............................................................................

...............................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia osoby objętej zleceniem, a w przypadku braku dokumentu potwierdzającego datę urodzenia - prawdopodobny rok urodzenia: ...................................

...............................................................................................................................................

Numer PESEL osoby objętej zleceniem, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, o ile osoba objęta zleceniem dysponuje takim dokumentem:

* Niepotrzebne skreślić

Miejsce zamieszkania lub pobytu osoby objętej zleceniem oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania: ..........................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

Określenie rodzaju zleconej ekspozycji diagnostycznej wraz ze wskazaniem okolicy anatomicznej podlegającej badaniu: .....................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Uzasadnienie**

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................

(imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu

oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia)

** Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 33zh ust. 1 I art. 33zl ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.817

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim.
Data aktu: 22/04/2021
Data ogłoszenia: 30/04/2021
Data wejścia w życie: 01/05/2021