Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 689) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

2)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
W okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r. mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych oraz urzędach celno-skarbowych zatrudnionych na stanowiskach koordynujących w służbie cywilnej i stanowiskach samodzielnych w służbie cywilnej określone w tabeli II w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych oraz urzędach celno - skarbowych zatrudnionych na stanowiskach średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej.
§  3. 
1. 
Wejście w życie rozporządzenia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej obniżenie wynagrodzenia zasadniczego przysługującego na zajmowanym stanowisku urzędniczym ani zmianę stanowiska urzędniczego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia pracodawca zaproponuje członkowi korpusu służby cywilnej, zajmującemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko urzędnicze nieprzewidziane w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nowe warunki pracy wynikające z dotychczas zajmowanego stanowiska urzędniczego, zgodnie z ust. 3.
3. 
Propozycja nowych warunków pracy powinna uwzględniać zakres zadań wykonywanych przez członka korpusu służby cywilnej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie rozporządzenia oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członka korpusu służby cywilnej.
§  4. 
Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  5. 
Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
2)
§ 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje
I. Wszystkie urzędy
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu,

dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),

zastępca dyrektora oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),

zastępca dyrektora (kierownika) urzędu podległego ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej

wykształcenie wyższe
główny księgowy resortu (budżetu wojewody) według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
główny księgowy,

zastępca głównego księgowego

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału lub komórki równorzędnej, zastępca naczelnika (kierownika) wydziału lub komórki równorzędnej,

kierownik zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),

zastępca kierownika zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum), kierownik pracowni

wykształcenie wyższe
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów
zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
radca generalny,

radca,

główny specjalista,

główny programista,

główny informatyk

wykształcenie wyższe
audytor wewnętrzny,

radca prawny,

główny wizytator

według odrębnych przepisów
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,

starszy projektant,

starszy programista,

starszy informatyk,

starszy archiwista,

specjalista, referendarz,

programista,

projektant,

młodszy specjalista

psycholog,

starszy wizytator

wykształcenie wyższe

według odrębnych przepisów

specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
wizytator według odrębnych przepisów
referent prawny,

referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
samodzielny referent,

samodzielny księgowy,

starszy statystyk,

starszy rewident,

starszy referent,

starszy księgowy,

starszy inspektor,

starszy asystent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej statystyk,

rewident,

referent,

podreferendarz,

księgowy,

inspektor,

informatyk,

asystent,

archiwista analityk,

młodszy księgowy,

młodszy informatyk,

młodszy programista,

młodszy archiwista, sekretarz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
II. Archiwa państwowe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy kustosz,

kustosz

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy konserwator archiwalny wykształcenie wyższe
konserwator archiwalny,

dokumentalista

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy fotograf,

starszy laborant,

młodszy konserwator archiwalny,

młodszy dokumentalista,

fotograf,

laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
III. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik projektu,

koordynator realizacji kontraktów,

kierownik rejonu,

zastępca kierownika rejonu

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny inspektor drogowy,

główny inspektor mostowy

wykształcenie wyższe
Stanowiska kierownik służby liniowej wykształcenie wyższe
specjalistyczne w służbie cywilnej oddziałowy inspektor mostowy,

oddziałowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor mostowy,

inspektor nadzoru

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik,

technik,

drogomistrz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
IV. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

zastępca wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant, laborant wykształcenie średnie lub średnie branżowe
V. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej naczelnik delegatury wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału inspekcji,

zastępca naczelnika wydziału inspekcji

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik oddziału wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
główny specjalista transportu drogowego,

starszy specjalista transportu drogowego, specjalista transportu drogowego,

młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
główny specjalista ruchu drogowego,

starszy specjalista ruchu drogowego,

specjalista ruchu drogowego,

młodszy specjalista ruchu drogowego

wykształcenie wyższe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku
inspektor transportu drogowego,

młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy inspektor ruchu drogowego,

inspektor ruchu drogowego,

młodszy inspektor ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy kontroler transportu drogowego,

kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
młodszy kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia
starszy kontroler ruchu drogowego,

kontroler ruchu drogowego,

młodszy kontroler ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej aplikant wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe w trakcie kursu specjalistycznego
VI. Główny Urząd Miar, okręgowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik samodzielnego laboratorium,

zastępca kierownika samodzielnego laboratorium

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik laboratorium wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny metrolog wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy metrolog, metrolog wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy legalizator,

legalizator

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
starszy technik,

technik,

laborant

VII. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego oraz powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń albo wyższe prawnicze
zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego,

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie albo wykształcenie średnie branżowe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
VIII. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej konsultant wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy statystyk informatyk,

administrator systemu,

administrator sieci,

statystyk informatyk

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
IX. Graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej wojewódzki lekarz weterynarii,

zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
powiatowy lekarz weterynarii,

zastępca powiatowego lekarza weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej graniczny lekarz weterynarii,

zastępca granicznego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik laboratorium,

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej wojewódzki inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
kierownik oddziału terenowego,

konsultant,

starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent,

inspektor weterynaryjny,

asystent,

młodszy asystent

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
starszy kontroler weterynaryjny wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant,

laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
kontroler weterynaryjny wykształcenie średnie lub średnie branżowe
X. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie)

Państwowej Straży Pożarnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca komendanta wojewódzkiego Policji,

zastępca Komendanta Stołecznego Policji

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej koordynator do spraw banków danych,

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent laboratoryjny

asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant,

laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
XI. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor izby administracji skarbowej,

dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,

zastępca dyrektora izby administracji skarbowej,

zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

naczelnik urzędu skarbowego,

naczelnik urzędu celno-skarbowego,

zastępca naczelnika urzędu skarbowego,

zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca skarbowy,

główny ekspert skarbowy,

starszy ekspert skarbowy,

ekspert skarbowy

wykształcenie wyższe
oskarżyciel skarbowy wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy kontroler skarbowy wykształcenie wyższe
starszy kontroler rozliczeń,

starszy poborca skarbowy,

kontroler skarbowy,

kontroler rozliczeń,

młodszy kontroler skarbowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej poborca skarbowy wykształcenie średnie lub średnie branżowe
XII. Kuratoria oświaty
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor wydziału,

zastępca dyrektora wydziału,

dyrektor delegatury,

zastępca dyrektora delegatury

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy wizytator, wizytator według odrębnych przepisów
XIII. Ministerstwo Finansów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu państwa,

główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,

główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej,

główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich

według odrębnych przepisów
XIV. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej szef oddziału, zastępca szefa oddziału,

szef wydziału

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli wojskowej,

inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe
XV. Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej nadinspektor zakładów górniczych wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor zakładów górniczych,

inspektor zakładów górniczych,

młodszy inspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe
XVI. Urząd Lotnictwa Cywilnego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego wykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej
XVII. Urząd Transportu Kolejowego
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu kolejowego wykształcenie wyższe techniczne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor transportu kolejowego wykształcenie wyższe techniczne
XVIII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną,

starszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

wykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną, inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków, młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków wykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu
XIX. Urzędy wojewódzkie
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor wojewódzki,

inspektor wojewódzki

wykształcenie wyższe
XX. Urzędy morskie
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kapitan portu: Gdańsk,

Gdynia, Szczecin,

Świnoujście,

zastępca kapitana portu: Gdańsk,

Gdynia,

Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kapitan portu innego niż Gdańsk,

Gdynia,

Szczecin,

Świnoujście,

zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk,

Gdynia,

Szczecin,

Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
główny inspektor wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej zastępca głównego inspektora wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
starszy oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
główny operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności
starszy operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków
starszy pilot lotnictwa według odrębnych przepisów
starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
kierownik obwodu ochrony wybrzeża, kierownik oddziału,

kierownik grupy,

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne,

młodszy oficer portu

wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności albo wykształcenie średnie branżowe i dyplom odpowiedniej specjalności
pilot lotnictwa według odrębnych przepisów
operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego
starszy nadzorca ochrony wybrzeża,

starszy bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej nadzorca ochrony wybrzeża,

bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
XXI. Urzędy żeglugi śródlądowej
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej albo wykształcenie średnie branżowe i patent oficera żeglugi śródlądowej
XXII. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik delegatury

ośrodka lub oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe farmaceutyczne
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik działu,

kierownik sekcji

wykształcenie wyższe farmaceutyczne
kierownik laboratorium wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor farmaceutyczny wykształcenie wyższe farmaceutyczne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor farmaceutyczny wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium
starszy asystent laboratoryjny wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
XXIII. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor ochrony zabytków,

inspektor ochrony zabytków

wykształcenie wyższe
XXIV. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stanowiska specjalistyczne w służbie starszy aprobant, wykształcenie średnie lub średnie
cywilnej aprobant branżowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Grupa stanowisk Mnożnik kwoty bazowej
1 2
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,0-8,0
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej 1,5-7,0
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej 1,3-6,0
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,3-4,5
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,3-3,4

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.797

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Data aktu: 23/04/2021
Data ogłoszenia: 29/04/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2022, 01/08/2021, 01/05/2021