Przypadki, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia 1

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się,
co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia;
2)
przypadki, w których działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;
3)
przypadki, w których działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, może być wykonywana na podstawie powiadomienia;
4)
graniczne wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia.
§  2. 
1. 
Nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia wykonywanie działalności związanej z narażeniem:
1)
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, w przypadku gdy działalność jest wykonywana z:
a)
materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub
b)
materiałami promieniotwórczymi w postaci soli potasu zawierających izotop potasu K-40, w ilości mniejszej niż 1000 kg, lub
c)
materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci stałej, w ilości większej niż 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub
d)
materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej, w ilości większej niż 1000 kg, a:
stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności określonych w części III załącznika nr 4 do ustawy,
dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego;
2)
polegającej na stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze o aktywności całkowitej izotopu promieniotwórczego przekraczającej graniczne wartości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
a)
urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu,
b)
podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 10 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h),
c)
nie występują przeszkody dla bezpiecznego postępowania z urządzeniem po zakończeniu jego stosowania, zgodnie z przepisami rozdziału 7 ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 57a ustawy,
d)
na obudowie urządzenia umieszczono informację, że zawiera ono źródło promieniotwórcze oraz że stosuje się je zgodnie z instrukcją obsługi,
e)
w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia są podane:
nazwa producenta i dystrybutora oraz numer zezwolenia na produkowanie urządzenia lub obrót tym urządzeniem,
informacja o źródle promieniotwórczym (rodzaj i aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego oraz data określenia tej aktywności),
maksymalna wartość mocy dawki, o której mowa w lit. b,
informacja, że stosowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi nie stwarza zagrożenia i nie wymaga zezwolenia,
sposób postępowania z urządzeniem i z zawartym w nim źródłem promieniotwórczym po zakończeniu jego użytkowania;
3)
polegającej na stosowaniu lampy służącej do odtwarzania obrazu lub urządzenia elektrycznego, pracujących przy różnicy potencjałów nie większej niż 30 kilowoltów (kV) i wytwarzających promieniowanie jonizujące, w przypadku gdy podczas normalnej pracy lampy lub urządzenia elektrycznego wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tej lampy lub tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h);
4)
polegającej na stosowaniu urządzenia elektrycznego wytwarzającego promieniowanie jonizujące innego niż wymienione w pkt 3, które nie jest urządzeniem radiologicznym lub urządzeniem wykorzystywanym do obrazowania pozamedycznego, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
a)
urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu,
b)
podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 10 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h).
2. 
Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia, w przypadku gdy działalność jest wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:
1)
w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych lub suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1;
2)
w ilości większej niż 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1, a w przypadku działalności wykonywanej z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej dodatkowo:
a)
dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych dla osób z ogółu ludności określonych w części III załącznika nr 4 do ustawy oraz
b)
dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego.
§  3. 
1. 
Działalność związana z narażeniem:
1)
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:
a)
w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością lub stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ale nie więcej niż 100-krotnie,
b)
w ilości większej niż 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
2)
polegająca na stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy:
a)
urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki,
b)
stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym,
c)
urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu,
3)
polegająca na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego, które nie jest urządzeniem radiologicznym, w przypadku gdy:
a)
urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki,
b)
stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym,
c)
urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu

- może być wykonywana na podstawie zgłoszenia.

2. 
Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, może być wykonywana na podstawie zgłoszenia, w przypadku gdy suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych lub suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest większa niż 1, ale nie większa niż 100.
3. 
Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości większej niż 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, może być wykonywana na podstawie zgłoszenia, w przypadku gdy suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest większa niż 1, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1.
§  4. 
1. 
Działalność związana z narażeniem:
1)
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie przekracza granicznej wartości stężenia promieniotwórczego izotopu promieniotwórczego określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
2)
polegająca na stosowaniu mikroskopu elektronowego w przypadkach innych niż określone w § 2 ust. 1 pkt 3 lub 4 - może być wykonywana na podstawie powiadomienia.
2. 
Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, może być wykonywana na podstawie powiadomienia, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
1)
suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest większa niż 1;
2)
suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1;
3)
suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest większa niż 1.
§  5. 
1. 
Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania zgłoszenia albo powiadomienia, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
2. 
Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia decyzje administracyjne o przyjęciu zgłoszenia wykonywania działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia nie wymaga uzyskania zezwolenia ani dokonania zgłoszenia, zachowują ważność.
3. 
Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zaświadczenia o przyjęciu powiadomienia zachowują ważność.
§  6. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dotyczących:
1)
wydania zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania zgłoszenia albo powiadomienia,
2)
przyjęcia zgłoszenia wykonywania działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga powiadomienia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  7. 
1. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskania zezwolenia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga uzyskania zezwolenia, złożą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wniosek o wydanie takiego zezwolenia albo zakończą tę działalność.
2. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania zgłoszenia, dokonają w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia takiego zgłoszenia albo zakończą tę działalność.
3. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania powiadomienia, dokonają w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia takiego powiadomienia albo zakończą tę działalność. Przepisu art. 5 ust. 16 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe nie stosuje się.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICZNE WARTOŚCI STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JAKO KRYTERIA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA, DOKONANIA ZGŁOSZENIA ALBO DOKONANIA POWIADOMIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI Z MATERIAŁAMI JĄDROWYMI, MATERIAŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI LUB ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GRANICZNE WARTOŚCI AKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ I STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JAKO KRYTERIA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA, DOKONANIA ZGŁOSZENIA ALBO DOKONANIA POWIADOMIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI Z MATERIAŁAMI JĄDROWYMI, MATERIAŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI LUB ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. poz. 1153 oraz z 2004 r. poz. 980), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.796

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przypadki, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia.
Data aktu: 10/03/2021
Data ogłoszenia: 29/04/2021
Data wejścia w życie: 29/07/2021