Porozumienie o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Bruksela.2020.05.05.

POROZUMIENIE
o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
sporządzone w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 5 maja 2020 r. w Brukseli zostało sporządzone Porozumienie o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w następującym brzmieniu:

POROZUMIENIE

O WYGAŚNIĘCIU DWUSTRONNYCH TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII oraz

REPUBLIKA SŁOWACKA,

MAJĄC NA UWADZE Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz zasady ogólne prawa Unii,

MAJĄC NA UWADZE normy międzynarodowego prawa zwyczajowego skodyfikowane w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (KWPT),

PRZYPOMINAJĄC, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził w sprawie C-478/07 Budějovický Budvar, że postanowienia umowy międzynarodowej zawartej między dwoma państwami członkowskimi nie mogą mieć zastosowania w stosunkach między tymi dwoma państwami, jeżeli okażą się sprzeczne z traktatami UE,

BIORĄC POD UWAGĘ, że zgodnie z zobowiązaniem państw członkowskich do dostosowania swoich porządków prawnych do zgodności z prawem Unii, muszą one wyciągnąć niezbędne konsekwencje z prawa Unii zgodnie z jego wykładnią w orzeczeniu TSUE w sprawie C-284/16 Achmea ("orzeczenie w sprawie Achmea"),

BIORĄC POD UWAGĘ, że klauzule arbitrażowe inwestor- państwo w dwustronnych traktatach inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej ("wewnątrzunijne dwustronne traktaty inwestycyjne") są sprzeczne z traktatami UE oraz że, w wyniku tej niezgodności, nie można ich stosować po dniu, w którym ostatnia ze stron wewnątrzunijnego dwustronnego traktatu inwestycyjnego stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej,

PODZIELAJĄC wspólne stanowisko wyrażone w niniejszym Porozumieniu między stronami traktatów UE i wewnątrzunijnych dwustronnych traktatów inwestycyjnych, zgodnie z którym taka klauzula nie może stanowić podstawy prawnej dla Postępowań Arbitrażowych,

ROZUMIEJĄC, że niniejsze Porozumienie powinno obejmować wszystkie postępowania arbitrażowe w sporach pomiędzy inwestorem a państwem na podstawie wewnątrzunijnych dwustronnych traktatów inwestycyjnych na mocy dowolnej konwencji arbitrażowej lub regulaminu arbitrażowego, w tym Konwencji o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami innych państw ("konwencji ICSID") i regulaminu arbitrażowego ICSID, regulaminu arbitrażowego Stałego Trybunału Arbitrażowego (PCA), regulaminu arbitrażowego Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC), regulaminu arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), regulaminu arbitrażowego Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) i arbitrażu ad hoc,

ZAUWAŻAJĄC, że niektóre wewnątrzunijne dwustronne traktaty inwestycyjne, w tym ich klauzule przedłużonego obowiązywania traktatu, wygasły na skutek porozumienia stron oraz że inne wewnątrzunijne dwustronne traktaty inwestycyjne wygasły na skutek wypowiedzenia, a okres stosowania ich klauzul przedłużonego obowiązywania traktatu upłynął,

ZGADZAJĄC SIĘ, że niniejsze Porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla kwestii zgodności z traktatami UE postanowień materialnych wewnątrzunijnych dwustronnych traktatów inwestycyjnych,

BIORĄC POD UWAGĘ, że niniejsze Porozumienie dotyczy wewnątrzunijnych dwustronnych traktatów inwestycyjnych; nie obejmuje ono postępowań wewnątrzunijnych na podstawie art. 26 Traktatu Karty Energetycznej. Unia Europejska i jej państwa członkowskie zajmą się tą kwestią na późniejszym etapie,

UZNAJĄC, że gdy inwestorzy z państw członkowskich korzystają z jednej z podstawowych swobód, takich jak swoboda przedsiębiorczości lub swobodny przepływ kapitału, działają oni w zakresie stosowania prawa Unii, a zatem korzystają z ochrony, którą gwarantują te swobody i, w zależności od przypadku, przez stosowne prawo wtórne, przez Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej i przez ogólne zasady prawa Unii, do których należą w szczególności zasady niedyskryminacji, proporcjonalności, pewności prawnej i ochrony uzasadnionych oczekiwań (orzeczenie TSUE w sprawie C-390/12 Pfleger, pkt 30-37). Gdy państwo członkowskie wprowadza środek, który odstępuje od jednej z podstawowych swobód zagwarantowanych przez prawo Unii, środek ten jest objęty zakresem prawa Unii, a podstawowe prawa zagwarantowane przez Kartę również znajdują zastosowanie (orzeczenie TSUE w sprawie C-685/15 Online Games Handels GmbH, pkt 55 і 56),

PRZYPOMINAJĄC, że zgodnie z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE państwa członkowskie zobowiązane są do ustanowienia środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej praw inwestorów na mocy prawa Unii. W szczególności każde państwo członkowskie musi zapewnić, aby jego sądy lub trybunały, w rozumienia prawa Unii, spełniały wymogi skutecznej ochrony sądowej (orzeczenie TSUE w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, pkt 31-37),

PRZYPOMINAJĄC, że spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące wykładni lub stosowania niniejszego Porozumienia zgodnie z art. 273 TFUE nie mogą dotyczyć zgodności z prawem środka będącego przedmiotem postępowania arbitrażowego w sporach pomiędzy inwestorem a państwem na podstawie Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego objętego niniejszym Porozumieniem,

MAJĄC NA UWADZE, że postanowienia niniejszego Porozumienia pozostają bez uszczerbku dla możliwości wniesienia sprawy do TSUE przez Komisję Europejską lub dowolne państwo członkowskie na podstawie art. 258, 259 i 260 TFUE,

PRZYPOMINAJĄC, że w świetle konkluzji Rady ECOFIN z dnia 11 lipca 2017 r. państwa członkowskie i Komisja zintensyfikują bez zbędnej zwłoki dyskusje w celu lepszego zapewnienia pełnej, silnej i skutecznej ochrony inwestycji w Unii Europejskiej. Dyskusje te obejmą ocenę istniejących procesów i mechanizmów rozstrzygania sporów, jak również potrzebę, i jeżeli potrzeba taka zostanie stwierdzona, środków do stworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących odpowiednich narzędzi i mechanizmów na podstawie prawa Unii,

PRZYPOMINAJĄC, że niniejsze Porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla dalszych środków i działań, które mogą być konieczne w ramach prawa Unii, aby zapewnić wyższy poziom ochrony transgranicznych inwestycji w Unii Europejskiej oraz stworzyć bardziej przewidywalne, stabilne i przejrzyste otoczenie regulacyjne w celu zachęcenia do dokonywania inwestycji na rynku wewnętrznym,

BIORĄC POD UWAGĘ, że znajdujące się w niniejszym Porozumieniu odniesienia do Unii Europejskiej należy rozumieć również jako odniesienia do jej poprzedniczki, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie Wspólnoty Europejskiej, do czasu zastąpienia Wspólnoty Europejskiej przez Unię Europejską,

UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

DZIAŁ  1

Definicje

Artykuł  1.

Definicje

Do celów niniejszego Porozumienia stosuje się następujące definicje:

1)
"Dwustronny Traktat Inwestycyjny" oznacza każdy traktat inwestycyjny wymieniony w załączniku A lub załączniku B;
2)
"Postępowanie Arbitrażowe" oznacza każde postępowanie przed trybunałem arbitrażowym ustanowionym do rozwiązania sporu między inwestorem z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej a innym państwem członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z Dwustronnym Traktatem Inwestycyjnym;
3)
"Klauzula Arbitrażowa" oznacza klauzulę arbitrażową dotyczącą sporu pomiędzy inwestorem a państwem, określoną w Dwustronnym Traktacie Inwestycyjnym, przewidującą możliwość przeprowadzenia Postępowania Arbitrażowego;
4)
"Zakończone Postępowanie Arbitrażowe" oznacza każde Postępowanie Arbitrażowe, które zakończyło się ugodą lub ostatecznym wyrokiem trybunału arbitrażowego wydanym przed dniem 6 marca 2018 r., w przypadku gdy:
a)
wyrok trybunału arbitrażowego został należycie wykonany przed dniem 6 marca 2018 r., nawet wówczas, gdy powiązane roszczenie dotyczące kosztów postępowania nie zostało wykonane lub wyegzekwowane, oraz gdy w dniu 6 marca 2018 r. żadne postępowanie dotyczące zaskarżenia wyroku trybunału arbitrażowego, ponownego rozpatrzenia sprawy, uchylenia ostatecznego wyroku trybunału arbitrażowego, stwierdzenia jego nieważności, egzekucji, rewizji ani żadne inne podobne postępowania w związku z takim ostatecznym wyrokiem trybunału arbitrażowego nie pozostawały w toku; lub
b)
wyrok trybunału arbitrażowego uchylono lub stwierdzono jego nieważność przed dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia;
5)
"Postępowanie Arbitrażowe w Toku" oznacza każde Postępowanie Arbitrażowe wszczęte przed dniem 6 marca 2018 r. i niestanowiące Zakończonego Postępowania Arbitrażowego, niezależnie od etapu, na którym takie postępowanie pozostaje w dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia;
6)
"Nowe Postępowanie Arbitrażowe" oznacza każde Postępowanie Arbitrażowe wszczęte w dniu 6 marca 2018 r. lub później;
7)
"Klauzula Przedłużonego Obowiązywania Traktatu" oznacza każde postanowienie Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego, które rozszerza ochronę inwestycji dokonanych przed datą wygaśnięcia tego traktatu na dalszy okres.

Dział  2

Postanowienia dotyczące wygaśnięcia dwustronnych traktatów inwestycyjnych

Artykuł  2.

Wygaśnięcie Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych

1. 
Dwustronne Traktaty Inwestycyjne wymienione w Załączniku A wygasają zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Porozumieniu.
2. 
Dla większej pewności, Klauzule Przedłużonego Obowiązywania Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych wymienionych w Załączniku A wygasają zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu i nie wywołują skutków prawnych.
Artykuł  3.

Ustanie ewentualnych skutków Klauzul Przedłużonego Obowiązywania Traktatu

Klauzule Przedłużonego Obowiązywania Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych wymienionych w załączniku B wygasają na mocy niniejszego Porozumienia i nie wywołują skutków prawnych, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Porozumieniu.

Artykuł  4.

Postanowienia wspólne

1. 
Umawiające się Strony potwierdzają niniejszym, że Klauzule Arbitrażowe są sprzeczne z traktatami UE i w związku z tym nie mają zastosowania. W wyniku tejże niezgodności Klauzul Arbitrażowych z traktatami UE, od dnia, w którym ostatnia ze stron Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, Klauzula Arbitrażowa w takim Dwustronnym Traktacie Inwestycyjnym nie może stanowić podstawy prawnej dla Postępowania Arbitrażowego.
2. 
Wygaśnięcie zgodnie z art. 2 Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych wymienionych w Załączniku A oraz wygaśnięcie zgodnie z art. 3 Klauzul Przedłużonego Obowiązywania Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych wymienionych w Załączniku B stają się skuteczne, dla każdego takiego Traktatu, w momencie wejścia w życie niniejszego Porozumienia w odniesieniu do odpowiednich Umawiających się Stron zgodnie z art. 16.

Dział  3

Postanowienia dotyczące roszczeń dochodzonych na podstawie dwustronnych traktatów inwestycyjnych

Artykuł  5.

Nowe Postępowania Arbitrażowe

Klauzule Arbitrażowe nie stanowią podstawy prawnej dla Nowych Postępowań Arbitrażowych.

Artykuł  6.

Zakończone Postępowania Arbitrażowe

1. 
Niezależnie od art. 4, niniejsze Porozumienie nie ma wpływu na Zakończone Postępowania Arbitrażowe. Postępowania te nie będą wznowione.
2. 
Ponadto niniejsze Porozumienie nie ma wpływu na jakąkolwiek zgodę na polubowne rozstrzygnięcie sporu będącego przedmiotem Postępowania Arbitrażowego wszczętego przed dniem 6 marca 2018 r.
Artykuł  7.

Obowiązki Umawiających się Stron dotyczące Postępowań Arbitrażowych w Toku i Nowych Postępowań Arbitrażowych

Jeżeli Umawiające się Strony są stronami Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych, na podstawie których wszczęto Postępowanie Arbitrażowe w Toku lub Nowe Postępowanie Arbitrażowe, strony te:

a)
informują, w ramach wzajemnej współpracy i na podstawie oświadczenia w Załączniku C, trybunały arbitrażowe o konsekwencjach prawnych orzeczenia w sprawie Achmea określonych w art. 4; oraz
b)
jeżeli są stroną postępowania sądowego dotyczącego wyroku trybunału arbitrażowego wydanego na podstawie Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego, zwracają się do właściwego sądu krajowego, w tym w każdym państwie trzecim, zależnie od przypadku, o uchylenie wyroku trybunału arbitrażowego, stwierdzenie jego nieważności lub powstrzymanie się od jego uznania i wykonania.
Artykuł  8.

Środki przejściowe związane z Postępowaniami Arbitrażowymi w Toku

1. 
Jeżeli inwestor jest stroną Postępowania Arbitrażowego w Toku i nie zaskarżył przed właściwym sądem krajowym środka będącego przedmiotem sporu, zastosowanie mają środki przejściowe przewidziane w art. 9 i 10.
2. 
Jeżeli ostateczny wyrok trybunału arbitrażowego, zgodnie z którym sporny środek nie jest objęty zakresem danego Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego lub nie narusza tego Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego, wydano przed dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia, środki przejściowe, o których mowa w niniejszym artykule, nie mają zastosowania.
3. 
Jeżeli w Postępowaniu Arbitrażowym w Toku zainteresowana Umawiająca się Strona składa powództwo wzajemne, niniejszy artykuł oraz art. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do roszczeń objętych powództwem wzajemnym.
4. 
Zainteresowana Umawiająca się Strona oraz inwestor mogą również uzgodnić inną odpowiednią formę rozstrzygnięcia sporu, w tym rozstrzygnięcie polubowne, pod warunkiem że rozwiązanie to jest zgodne z prawem Unii.
Artykuł  9.

Ustrukturyzowany dialog dla Postępowań Arbitrażowych w Toku

1. 
Inwestor będący stroną Postępowania Arbitrażowego w Toku może zwrócić się do Umawiającej się Strony uczestniczącej w tym postępowaniu o przystąpienie do postępowania ugodowego zgodnie z niniejszym artykułem, pod warunkiem że:
a)
Postępowanie Arbitrażowe w Toku zawieszono na wniosek inwestora; oraz
b)
jeżeli w Postępowaniu Arbitrażowym w Toku wydano już wyrok trybunału arbitrażowego, jednak jeszcze nie został on ostatecznie wyegzekwowany lub go nie wykonano, inwestor zobowiązuje się nie wszczynać postępowania w sprawie uznania, wykonania lub egzekucji takiego wyroku lub uiszczenia przewidzianej w nim płatności w państwie członkowskim lub państwie trzecim, lub też, jeśli takie postępowanie już wszczęto, zobowiązuje się złożyć wniosek o jego zawieszenie.

Zainteresowana Umawiająca się Strona odpowiada w formie pisemnej w terminie dwóch miesięcy zgodnie z ust. 2-4.

Umawiająca się Strona może także zwrócić się do inwestora uczestniczącego w Postępowaniu Arbitrażowym w Toku o przystąpienie do postępowania ugodowego zgodnie z niniejszym artykułem. W terminie dwóch miesięcy inwestor może wyrazić zgodę w formie pisemnej, o ile warunki określone w akapicie pierwszym lit. a) i b) są spełnione.

W stosownych przypadkach w odpowiedzi zainteresowanej Umawiającej się Strony lub w akceptacji inwestora należy zawrzeć stwierdzenie, że tym samym wszczyna się postępowanie ugodowe.

2. 
Postępowanie ugodowe można wszcząć wyłącznie w okresie sześciu miesięcy od wygaśnięcia, zgodnie z art. 2 lub 3 niniejszego Porozumienia, Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego, na podstawie którego wszczęto Postępowanie Arbitrażowe w Toku, poprzez złożenie wniosku zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.
3. 
Postępowanie ugodowe wszczyna się, jeżeli TSUE lub sąd krajowy uzna w ostatecznym orzeczeniu, że środek państwowy zaskarżony w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, narusza prawo Unii.
4. 
Postępowania ugodowego nie wszczyna się, jeżeli TSUE lub sąd krajowy uzna w ostatecznym orzeczeniu, że środek państwowy zaskarżony w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, nie narusza prawa Unii. Ma to również zastosowanie, jeżeli Komisja Europejska przyjęła ostateczną decyzję, zgodnie z którą środek ten nie narusza prawa Unii.
5. 
Jeżeli postępowanie sądowe, którego celem jest uzyskanie orzeczenia, o którym mowa w ust. 3 lub 4, wciąż się toczy, wówczas zainteresowana Umawiająca się Strona informuje o tym fakcie inwestora w swojej odpowiedzi zgodnie z ust. 1. Wszczęcie postępowania ugodowego zawiesza się do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w drodze postępowania sądowego. Zainteresowana Umawiająca się Strona informuje inwestora o takim orzeczeniu w terminie dwóch tygodni. Ma to również zastosowanie, gdy Komisja Europejska przyjęła decyzję, która nie stała się jeszcze ostateczna.
6. 
Postępowanie ugodowe można wszcząć, gdy można ustalić potencjalne naruszenie prawa Unii przez środek państwowy zaskarżony w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, a ust. 3 ani 4 nie mają zastosowania.
7. 
Postępowanie ugodowe jest nadzorowane przez bezstronnego koncyliatora w celu znalezienia polubownego, zgodnego z prawem i sprawiedliwego pozasądowego i pozaarbitrażowego rozwiązania sporu będącego przedmiotem Postępowania Arbitrażowego. Postępowanie ugodowe jest bezstronne i poufne. Każda ze stron postępowania ugodowego ma prawo przedstawić swoje stanowisko.
8. 
Koncyliatora wyznacza się za porozumieniem inwestora i zainteresowanej Umawiającej się Strony występującej jako pozwany w danym Postępowaniu Arbitrażowym w Toku. Wybiera się go spośród osób, których niezależność i bezstronność nie budzą wątpliwości oraz które mają niezbędne kwalifikacje, w tym dogłębną znajomość prawa Unii. Nie może on/ona być obywatelem żadnego z państw członkowskich, w których dokonano inwestycji, ani państwa członkowskiego pochodzenia inwestora, i nie może pozostawać w konflikcie interesów. Jeżeli porozumienie co do wyboru bezstronnego koncyliatora nie zostanie osiągnięte w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania ugodowego, inwestor lub zainteresowana Umawiająca się Strona występująca jako pozwany w danym Postępowaniu Arbitrażowym w Toku zwraca się do dyrektora generalnego Służby Prawnej Komisji Europejskiej o wyznaczenie byłego członka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który powołuje, po konsultacji ze wszystkimi stronami sporu, osobę spełniającą kryteria określone w niniejszym ustępie. W Załączniku D określa się orientacyjny plan wynagrodzenia koncyliatora.
9. 
Koncyliator zwraca się do inwestora oraz państwa członkowskiego, w którym dokonano inwestycji, o przekazanie pisemnych uwag w terminie dwóch miesięcy od powołania. Jeżeli postępowanie ugodowe wszczęto na podstawie ust. 6, koncyliator może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedstawienie w terminie dwóch miesięcy opinii w zakresie istotnych kwestii związanych z prawem Unii.
10. 
Koncyliator w sposób bezstronny organizuje negocjacje dotyczące polubownego rozstrzygnięcia i wspiera strony w celu osiągnięcia ugody w terminie sześciu miesięcy od jego/jej powołania lub w dłuższym terminie, który mogą uzgodnić strony. Strony uczestniczą w tym procesie w dobrej wierze. Koncyliator bierze przy tym należycie pod uwagę orzeczenia TSUE lub sądu krajowego, a także decyzje Komisji Europejskiej, które stały się ostateczne, oraz opinie, o których mowa w ostatnim zdaniu w ust. 9. Koncyliator bierze również pod uwagę działania podjęte w celu dostosowania się przez zainteresowaną Umawiającą się Stronę do odpowiednich orzeczeń TSUE oraz orzecznictwo TSUE dotyczące zakresu naprawienia szkody na mocy prawa Unii.
11. 
Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie zostanie osiągnięte w terminie, o którym mowa w ust. 10, strony postępowania w terminie jednego miesiąca proponują ugodę w formie dla siebie zadowalającej. Każdą propozycję przekazuje się na piśmie bez zbędnej zwłoki drugiej stronie postępowania w celu umożliwienia jej przedstawienia uwag. Na tej podstawie koncyliator organizuje dalsze negocjacje w celu znalezienia rozwiązania sporu, które zadowoli obie strony.
12. 
W terminie jednego miesiąca od dnia przekazania propozycji oraz z uwzględnieniem dalszej wymiany stanowisk, o której mowa w ust. 11, koncyliator sporządza ostateczną pisemną wersję propozycji zmienionego polubownego rozstrzygnięcia. W terminie jednego miesiąca od otrzymania tej propozycji każda ze stron postępowania decyduje o tym, czy przyjąć ostateczną propozycję, i przekazuje tę decyzję na piśmie drugiej stronie.
13. 
Jeżeli strona postępowania nie przyjmuje ostatecznej propozycji, wówczas bez zbędnej zwłoki przekazuje drugiej stronie postępowania pisemne uzasadnienie takiej decyzji, w stosownych przypadkach usuwając informacje poufne. Każda ze stron postępowania ponosi koszty własne oraz połowę kwoty wynagrodzenia koncyliatora i kosztów związanych z logistyką postępowania ugodowego.
14. 
Jeżeli osiągnięto porozumienie w sprawie warunków polubownego rozstrzygnięcia, strony postępowania przyjmują te warunki bez zbędnej zwłoki w sposób prawnie wiążący. Warunki ugody:
a)
muszą obejmować:
(i)
nałożenie na inwestora obowiązku wycofania roszczenia z arbitrażu lub zrzeczenia się wykonania wyroku trybunału arbitrażowego już wydanego, jednak jeszcze ostatecznie niewyegzekwowanego lub niewykonanego, lub, w stosownych przypadkach, uwzględnienia wszelkich rekompensat wypłaconych uprzednio w związku z Postępowaniem Arbitrażowym w Toku w celu uniknięcia podwójnej rekompensaty; oraz
(ii)
zobowiązanie do powstrzymania się od wszczęcia Nowego Postępowania Arbitrażowego; oraz
b)
mogą obejmować zrzeczenie się wszelkich innych praw i roszczeń związanych ze środkiem będącym przedmiotem postępowania, o którym mowa w ust. 1.
Artykuł  10.

Dostęp do sądów krajowych

1. 
W terminie, o którym mowa w ust. 2, inwestorowi przysługuje na mocy prawa krajowego dostęp do sądowych środków prawnych wobec środka kwestionowanego w Postępowaniu Arbitrażowym w Toku nawet wówczas, gdy krajowe terminy na wniesienie tych powództw już upłynęły, pod warunkiem że:
a)
inwestor wycofa się z Postępowania Arbitrażowego w Toku i zrzeknie się wszelkich praw i roszczeń wynikających z Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego lub zrzeknie się wykonania wyroku trybunału arbitrażowego już wydanego, jednak jeszcze ostatecznie niewyegzekwowanego lub niewykonanego, oraz zobowiąże powstrzymać się od wszczęcia Nowego Postępowania Arbitrażowego:
(i)
w okresie sześciu miesięcy od wygaśnięcia Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego, na podstawie którego wszczęto Postępowanie Arbitrażowe w Toku, jeżeli nie skorzystano z ustrukturyzowanego dialogu zgodnie z art. 9;
(ii)
w okresie sześciu miesięcy od dnia odrzucenia przez zainteresowaną Umawiającą się Stronę wniosku inwestora o rozpoczęcie ustrukturyzowanego dialogu zgodnie z art. 9 ust. 1 i 6; lub
(iii)
w okresie sześciu miesięcy od dnia, w którym ostatnia ze stron przekazała swoją decyzję zgodnie z art. 9 ust. 12, jeżeli skorzystano z ustrukturyzowanego dialogu zgodnie z art. 9;
b)
dostęp do sądu krajowego zostanie wykorzystany w celu dochodzenia roszczenia na podstawie prawa krajowego lub prawa Unii; oraz
c)
w stosownych przypadkach, nie osiągnięto porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia, w drodze ustrukturyzowanego dialogu na podstawie art. 9.
2. 
Bieg krajowych terminów dostępu do sądów krajowych zgodnie z ust. 1 będzie uznany za rozpoczęty w dniu, w którym inwestor, stosownie do przypadku, wycofa się z danego Postępowania Arbitrażowego w Toku lub zrzeknie się wykonania wyroku trybunału arbitrażowego już wydanego, jednak jeszcze ostatecznie niewyegzekwowanego lub niewykonanego, oraz zobowiąże powstrzymać się od wszczęcia Nowego Postępowania Arbitrażowego zgodnie z ust. 1 lit. a), a długość terminów określają obowiązujące przepisy prawa krajowego.
3. 
Dla większej pewności postanowień Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych wygasłych na mocy niniejszego Porozumienia nie uznaje się zgodnie z niniejszym Porozumieniem za część prawa mającego zastosowanie w postępowaniach przed sądem krajowym.
4. 
Dla większej pewności postanowień niniejszego artykułu nie można interpretować jako tworzących nowe środki prawne, które nie byłyby dostępne dla inwestora na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego.
5. 
Sądy krajowe uwzględniają wszelkie rekompensaty wypłacone wcześniej w związku z postępowaniem Arbitrażowym w Toku w celu uniknięcia podwójnej rekompensaty.

Dział  4

Postanowienia końcowe

Artykuł  11.

Depozytariusz

1. 
Depozytariuszem niniejszego Porozumienia jest Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej.
2. 
Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej powiadamia Umawiające się Strony o:
a)
każdej decyzji dotyczącej tymczasowego stosowania zgodnie z art. 17;
b)
złożeniu jakiegokolwiek instrumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z art. 15;
c)
dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia zgodnie z art. 16 ust. 1;
d)
dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia dla każdej z Umawiających się Stron zgodnie z art. 16 ust. 2.
3. 
Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej publikuje Porozumienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł  12.

Załączniki

1. 
Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
2. 
Jeżeli Dwustronny Traktat Inwestycyjny wymieniony w Załączniku A nie obowiązuje w dniu, w którym niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w odniesieniu do odpowiednich Umawiających się Stron, lecz inwestycje dokonane przed takim wygaśnięciem mogą nadal podlegać zakresowi jego stosowania ze względu na jego Klauzulę Przedłużonego Obowiązywania Traktatu, wówczas uznaje się go za Dwustronny Traktat Inwestycyjny wymieniony w Załączniku B.
Artykuł  13.

Zastrzeżenia

Nie jest dopuszczalne składanie żadnych zastrzeżeń do niniejszego Porozumienia.

Artykuł  14.

Rozstrzyganie sporów

1. 
Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące wykładni lub stosowania niniejszego Porozumienia rozstrzyga się, o ile to możliwe, w sposób ugodowy.
2. 
Jeżeli sporu między Umawiającymi się Stronami nie można rozstrzygnąć w sposób ugodowy w terminie 90 dni, wówczas spór ten, na wniosek jednej z Umawiających się Stron sporu, przekazuje się do TSUE zgodnie z art. 273 TFUE.
3. 
Dla większej pewności niniejszy artykuł stanowi kompromis, w rozumieniu art. 273 TFUE, między Umawiającymi się Stronami.
Artykuł  15.

Ratyfikacja, zatwierdzenie lub przyjęcie

Niniejsze Porozumienie podlega ratyfikacji, zatwierdzeniu lub przyjęciu.

Umawiające się Strony składają depozytariuszowi swoje instrumenty ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia.

Artykuł  16.

Wejście w życie

1. 
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po 30 dniach kalendarzowych od dnia, w którym depozytariusz otrzymał drugi instrument ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia.
2. 
Dla każdej z Umawiających się Stron, która ratyfikuje, zatwierdza lub przyjmuje niniejsze Porozumienie po jego wejściu w życie zgodnie z ust. 1, niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po 30 dniach kalendarzowych od dnia złożenia przez taką Umawiającą się Stronę jej instrumentu ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia.
3. 
Kiedy Umawiająca się Strona będąca stroną Postępowania Arbitrażowego w Toku ratyfikuje, zatwierdza lub przyjmuje niniejsze Porozumienie, wówczas informuje o tym fakcie, przed wejściem w życie niniejszego Porozumienia w odniesieniu do tej Umawiającej się Strony, drugą stronę postępowania. W zawiadomieniu tym należy odnieść się do tego, czy wskutek tej ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia odpowiedni Dwustronny Traktat Inwestycyjny wygasa, czy też nie doszło jeszcze do ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia dokonanego przez drugą Umawiającą się Stronę tego Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego.
Artykuł  17.

Tymczasowe stosowanie

1. 
Umawiające się Strony, zgodnie z własnymi wymogami konstytucyjnymi, mogą podjąć decyzję o tymczasowym stosowaniu niniejszego Porozumienia. O każdej takiej decyzji Umawiające się Strony powiadamiają depozytariusza.
2. 
Jeżeli obie strony danego Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego podjęły decyzję o tymczasowym stosowaniu niniejszego Porozumienia, wówczas postanowienia niniejszego Porozumienia mają zastosowanie w odniesieniu do tego Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego po 30 dniach kalendarzowych od dnia podjęcia późniejszej z tych decyzji o tymczasowym stosowaniu.
Artykuł  18.

Teksty autentyczne

Niniejsze Porozumienie, sporządzone w jednym egzemplarzu w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim i włoskim, przy czym tekst w każdym z tych języków jest jednakowo autentyczny, zostaje złożone w archiwach depozytariusza.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego maja roku dwa tysiące dwudziestego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A 1

WYKAZ DWUSTRONNYCH TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH WYGASŁYCH NA MOCY NINIEJSZEGO POROZUMIENIA

Państwo członkowskie strona / strony Tytuł traktatu lub umowy Data podpisania Data wejścia w życie
Belgijsko-Luksemburska Unia Ekonomiczna HU Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Węgierską Republiką Ludową w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.5.1986 23.9.1988
BG Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Ludową Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 25.10.1988 29.5.1991
PL Umowa między Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 19.5.1987 2.8.1991
CZ Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.4.1989 13.2.1992
SK Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.4.1989 13.2.1992
MT Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Malty w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 5.3.1987 15.6.1993
LV Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Łotewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 27.3.1996 4.4.1999
CY Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Cypryjską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji oraz wymiana listów 26.2.1991 5.6.1999
LT Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 15.10.1997 6.9.1999
ЕЕ Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Estońską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.1.1996 23.9.1999
RO Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.3.1996 9.3.2001
SI Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Rządem Republiki Słowenii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 1.2.1999 14.1.2002
HR Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 31.10.2001 28.12.2003
Republika Bułgarii MT Umowa między Rządem Ludowej Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Malty w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 12.6.1984 7.2.1985
DE Traktat między Ludową Republiką Bułgarii a Republiką Federalną Niemiec w sprawie wzajemnego popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.4.1986 10.3.1988
CY Umowa między Rządem Ludowej Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Cypryjskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 12.11.1987 18.5.1988
FR Umowa między Rządem Ludowej Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 5.4.1989 1.5.1990
BLUE Umowa między Ludową Republiką Bułgarii a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 25.10.1988 29.5.1991
SK Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 21.7.1994 9.3.1995
PL Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 11.4.1994 9.3.1995
EL Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.3.1993 29.4.1995
DK Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.4.1993 20.5.1995
RO Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Rumunii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 1.6.1994 23.5.1995
HU Umowa między Republiką Bułgarii a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 8.6.1994 7.9.1995
HR Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.6.1996 20.2.1998
ES Umowa między Republiką Bułgarii a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 5.9.1995 22.4.1998
CZ Umowa między Republiką Bułgarii a Republiką Czeską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.3.1999 30.9.2000
PT Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.5.1993 20.11.2000
SI Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Słowenii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 30.6.1998 26.11.2000
NL Umowa między Republiką Bułgarii a Królestwem Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 6.10.1999 1.3.2001
LV Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.12.2003 23.7.2004
LT Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i ochrony inwestycji 21.11.2005 25.4.2006
Republika Czeska FR Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Republiką Francuską w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 13.9.1990 27.9.1991
ES Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną 2  a Królestwem Hiszpanii w sprawie ochrony i wzajemnego popierania inwestycji 12.12.1990 28.11.1991
BLUE Umowa między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.4.1989 13.2.1992
DE Traktat między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.10.1990 2.8.1992
NL Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Królestwem Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 29.4.1991 1.10.1992
EL Umowa między Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 3.6.1991 30.12.1992 (CZ)

31.12.1992 (EL)

RO Umowa między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 8.11.1993 28.7.1994
PT Umowa między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.11.1993 3.8.1994
HU Umowa między Republiką Czeską a Republiką Węgierską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.1.1993 25.5.1995
LT Umowa między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.10.1994 12.7.1995
HR Umowa między Republiką Czeską a Republiką Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 5.3.1996 15.5.1997
BG Umowa między Republiką Czeską a Republiką Bułgarii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.3.1999 30.9.2000
CY Umowa między Republiką Czeską a Republiką Cypryjską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.6.2001 25.9.2002
Królestwo Danii HU Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.5.1988 1.10.1988
SK Umowa między Królestwem Danii a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 6.3.1991 19.9.1992

(Sukcesja 1.01.1993)

LT Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 30.3.1992 8.01.1993
LV Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 30.3.1992 18.11.1994
BG Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.4.1993 20.5.1995
HR Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 5.7.2000 12.1.2002
SI Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Republiki Słowenii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 11.5.1999 30.3.2002
Republika Federalna Niemiec EL Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Królestwem Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.3.1961 15.7.1963
MT Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Maltą w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.9.1974 14.12.1975
PT Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Portugalską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 16.9.1980 23.4.1982
HU Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Węgierską Republiką Ludową w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 30.4.1986 7.11.1987
BG Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Ludową Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.4.1986 10.3.1988
CZ Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.10.1990 2.8.1992
SK Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.10.1990 2.8.1992
LV Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Łotewską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 20.4.1993 9.6.1996
ЕЕ Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Estońską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.11.1992 12.1.1997
LT Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Litewską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 28.2.1992 27.6.1997
SI Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Słowenii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 28.10.1993 18.7.1998
RO Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Rumunią w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.6.1996 12.12.1998
HR Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 3 21.3.1997 28.9.2000
Republika Estońska NL Umowa między Republiką Estońską a Królestwem Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.10.1992 1.9.1993
FR Umowa między Rządem Republiki Estońskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 14.5.1992 25.9.1995
LV Umowa między Rządem Republiki Estońskiej a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 7.2.1996 23.5.1996
LT Umowa między Rządem Republiki Estońskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 7.9.1995 20.6.1996
DE Traktat między Republiką Estońską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.11.1992 12.1.1997
ES Umowa między Republiką Estońską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 11.11.1997 1.7.1998
EL Umowa między Rządem Republiki Estońskiej a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.4.1997 1.8.1998 (EL)

7.8.1998 (ЕЕ)

BLUE Umowa między Republiką Estońską a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.1.1996 23.9.1999
Republika Grecka DE Traktat między Królestwem Grecji a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.3.1961 15.7.1963
HU Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 26.5.1989 1.2.1992
cz Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 3.6.1991 30.12.1992 (CZ)

31.12.1992 (EL)

SK Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 3.6.1991 31.12.1992
CY Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Republiki Cypryjskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 30.3.1992 26.2.1993
BG Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.3.1993 29.4.1995
LT Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 19.7.1996 10.7.1997
LV Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 20.7.1995 8.2.1998 (EL) 9.2.1988 (LV)
RO Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 23.5.1997 11.6.1998 (RO)

12.6.1998 (EL)

ЕЕ Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.4.1997 1.8.1998 (EL)

7.8.1998 (ЕЕ)

HR Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 18.10.1996 20.10.1998 (EL)

21.10.1998 (HR)

SI Umowa między Rządem Republiki Grecji a Rządem Republiki Słowenii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 29.5.1997 10.2.2000
Królestwo Hiszpanii CZ Umowa między Królestwem Hiszpanii a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie ochrony i wzajemnego popierania inwestycji 4 12.12.1990 28.11.1991
SK Umowa między Królestwem Hiszpanii a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie wzajemnej ochrony i popierania inwestycji 12.12.1990 28.11.1991
HU Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Węgierską w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 9.11.1989 1.8.1992
RO Umowa między Hiszpanią a Rumunią w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.1.1995 7.12.1995
LT Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 6.7.1994 22.12.1995
LV Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Łotewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 26.10.1995 14.3.1997
BG Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 5.9.1995 22.4.1998
ЕЕ Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Estońską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 11.11.1997 1.7.1998
HR Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 21.7.1997 17.9.1998
SI Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Słowenii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.7.1998 3.4.2000
Republika Francuska MT Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 11.8.1976 1.1.1978
HU Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 6.11.1986 30.9.1987
BG Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 5.4.1989 1.5.1990
CZ Umowa między Republiką Francuską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 13.9.1990 27.9.1991
SK Umowa między Republiką Francuską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 13.9.1990 27.9.1991
LV Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 15.5.1992 1.10.1994
LT Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 23.4.1992 27.3.1995
ЕЕ Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 14.5.1992 25.9.1995
RO Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Rumunii w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 21.3.1995 20.6.1996
HR Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 5 3.6.1996 5.3.1998
SI Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Słowenii w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 11.2.1998 5.8.2000
Republika Chorwacji RO Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Rumunii w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 8.6.1994 9.9.1995
SK Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.2.1996 5.2.1997 (SK)

6.2.1997 (HR)

CZ Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Czeską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 5.3.1996 15.5.1997
PT Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Portugalską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.5.1995 24.10.1997
BG Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.6.1996 20.2.1998
FR Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 6 3.6.1996 5.3.1998
ES Umowa między Republiką Chorwacji a Królestwem Hiszpanii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 21.7.1997 17.9.1998
EL Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 18.10.1996 20.10.1998 (EL)

21.10.1998 (HR)

NL Umowa między Republiką Chorwacji a Królestwem Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 28.4.1998 1.6.1999
DE Traktat między Republiką Chorwacji a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 7 21.3.1997 28.9.2000
DK Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 5.7.2000 12.1.2002
HU Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Węgierską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.5.1996 1.3.2002
MT Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Malty w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 11.7.2001 10.5.2002
BLUE Umowa między Republiką Chorwacji a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 31.10.2001 28.12.2003
SI Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Słowenii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.12.1997 8.07.2004
LV Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.4.2002 25.5.2005
LT Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.4.2008 30.1.2009
Republika Cypryjska BG Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 12.11.1987 18.5.1988
HU Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.5.1989 25.5.1990
EL Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Republiki Grecji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 30.3.1992 26.2.1993
RO Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Rumunii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 26.7.1991 10.7.1993
BLUE Umowa między Republiką Cypryjską a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji oraz wymiana listów 26.2.1991 5.6.1999
CZ Umowa między Republiką Cypryjską a Republiką Czeską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.6.2001 25.9.2002
MT Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Malty w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 9.9.2002 30.11.2003
Republika Łotewska FR Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 15.5.1992 1.10.1994
DK Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 30.3.1992 18.11.1994
NL Umowa między Republiką Łotewską a Królestwem Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.3.1994 1.4.1995
ЕЕ Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 7.2.1996 23.5.1996
DE Traktat między Republiką Łotewską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 20.4.1993 9.6.1996
LT Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i ochrony inwestycji 7.2.1996 23.7.1996
ES Umowa między Republiką Łotewską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 26.10.1995 14.3.1997
PT Umowa między Republiką Łotewską a Republiką Portugalską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 27.9.1995 17.7.1997
EL Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 20.7.1995 8.2.1998 (EL) 9.2.1988 (LV)
SK Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 9.4.1998 30.10.1998
BLUE Umowa między Republiką Łotewską a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 27.3.1996 4.4.1999
HU Umowa między Republiką Łotewską a Republiką Węgierską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.6.1999 25.8.2000
RO Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.11.2001 22.8.2002
BG Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.12.2003 23.7.2004
HR Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.4.2002 25.5.2005
Republika Litewska DK Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 30.3.1992 8.1.1993
PL Umowa między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 28.9.1992 6.8.1993
RO Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 8.3.1994 15.12.1994
FR Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 23.4.1992 27.3.1995
NL Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 26.1.1994 1.4.1995
CZ Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.10.1994 12.7.1995
ES Umowa między Republiką Litewską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 6.7.1994 22.12.1995
ЕЕ Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 7.9.1995 20.6.1996
LV Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i ochrony inwestycji 7.2.1996 23.7.1996
DE Traktat między Republiką Litewską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 28.2.1992 27.6.1997
EL Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 19.7.1996 10.7.1997
BLUE Umowa między Republiką Litewską a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 15.10.1997 6.9.1999
SI Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Słowenii w sprawie popierania i ochrony inwestycji 13.10.1998 15.5.2002
HU Umowa między Republiką Litewską a Republiką Węgierską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.5.1999 20.5.2003
PT Umowa między Republiką Litewską a Republiką Portugalską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 27.5.1998 14.8.2003
BG Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie popierania i ochrony inwestycji 21.11.2005 25.4.2006
HR Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.4.2008 30.1.2009
Belgijsko-Luksemburska Unia Ekonomiczna HU Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Węgierską Republiką Ludową w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.5.1986 23.9.1988
BG Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Ludową Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 25.10.1988 29.5.1991
PL Umowa między Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 19.5.1987 2.8.1991
CZ Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.4.1989 13.2.1992
SK Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.4.1989 13.2.1992
MT Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Malty w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 5.3.1987 15.6.1993
LV Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Łotewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 27.3.1996 4.4.1999
CY Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Cypryjską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji oraz wymiana listów 26.2.1991 5.6.1999
LT Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 15.10.1997 6.9.1999
ЕЕ Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Estońską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.1.1996 23.9.1999
RO Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.3.1996 9.3.2001
SI Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Rządem Republiki Słowenii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 1.2.1999 14.1.2002
HR Umowa między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 31.10.2001 28.12.2003
Węgry FR Umowa między Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 6.11.1986 30.9.1987
DE Traktat między Węgierską Republiką Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 30.4.1986 7.11.1987
NL Umowa między Węgierską Republiką Ludową a Królestwem Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.9.1987 1.6.1988
BLUE Umowa między Węgierską Republiką Ludową a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.5.1986 23.9.1988
DK Umowa między Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.5.1988 1.10.1988
CY Umowa między Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej a Rządem Republiki Cypryjskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.5.1989 25.5.1990
EL Umowa między Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej a Rządem Republiki Grecji w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 26.5.1989 1.2.1992
ES Umowa między Republiką Węgierską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 9.11.1989 1.8.1992
CZ Umowa między Republiką Węgierską a Republiką Czeską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.1.1993 25.5.1995
PL Umowa między Republiką Węgierską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 23.9.1992 16.6.1995
BG Umowa między Republiką Węgierską a Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 8.6.1994 7.9.1995
RO Umowa między Republiką Węgierską a Rumunią w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 16.9.1993 6.5.1996
SK Umowa między Republiką Węgierską a Republiką Słowacką w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.1.1993 19.7.1996
PT Umowa między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 28.2.1992 8.10.1997
SI Umowa między Republiką Węgierską a Republiką Słowenii w sprawie wzajemnej ochrony i popierania inwestycji 15.10.1996 9.6.2000
LV Umowa między Republiką Węgierską a Republiką Łotewską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.6.1999 25.8.2000
HR Umowa między Republiką Węgierską a Republiką Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.5.1996 1.3.2002
LT Umowa między Republiką Węgierską a Republiką Litewską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.5.1999 20.5.2003
Republika Malty DE Traktat między Maltą a Republiką Federalną Niemiec w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.9.1974 14.12.1975
FR Umowa między Rządem Republiki Malty a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 11.8.1976 1.1.1978
BG Umowa między Rządem Republiki Malty a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 12.6.1984 7.2.1985
NL Umowa między Rządem Malty a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.9.1984 1.7.1985
BLUE Umowa między Republiką Malty a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 5.3.1987 15.6.1993
SK Umowa między Rządem Malty a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 7.9.1999 29.5.2000
SI Umowa między Rządem Malty a Rządem Republiki Słowenii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 15.3.2001 6.11.2001
HR Umowa między Rządem Malty a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 11.7.2001 10.5.2002
CY Umowa między Rządem Malty a Rządem Republiki Cypryjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 9.9.2002 30.11.2003
Królestwo Niderlandów MT Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Malty w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.9.1984 1.7.1985
HU Umowa między Królestwem Niderlandów a Węgierską Republiką Ludową w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.9.1987 1.6.1988
CZ Umowa między Królestwem Niderlandów a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 29.4.1991 1.10.1992
SK Umowa między Królestwem Niderlandów a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 29.4.1991 1.10.1992
ЕЕ Umowa między Królestwem Niderlandów a Republiką Estońską w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.10.1992 1.9.1993
RO Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Rumunii w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 19.4.1994 1.2.1995
LT Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 26.1.1994 1.4.1995
LV Umowa między Królestwem Niderlandów a Republiką Łotewską w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.3.1994 1.4.1995
SI Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Republiki Słowenii w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 24.9.1996 1.8.1998
HR Umowa między Królestwem Niderlandów a Republiką Chorwacji w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 28.4.1998 1.6.1999
BG Umowa między Królestwem Niderlandów a Republiką Bułgarii w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 6.10.1999 1.3.2001
Rzeczpospolita Polska BLUE Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 19.5.1987 2.8.1991
LT Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 28.9.1992 6.8.1993
BG Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 11.4.1994 9.3.1995
HU Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 23.9.1992 16.6.1995
SK Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 18.8.1994 14.3.1996
SI Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji 28.6.1996 31.3.2000
Republika Portugalska DE Traktat między Republiką Portugalską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 16.9.1980 23.4.1982
cz Umowa między Rządem Republiki Portugalskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.11.1993 3.8.1994
RO Umowa między Rządem Republiki Portugalskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.11.1993 17.11.1994
LV Umowa między Republiką Portugalską a Republiką Łotewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 27.9.1995 17.7.1997
HU Umowa między Rządem Republiki Portugalskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 28.2.1992 8.10.1997
HR Umowa między Republiką Portugalską a Republiką Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.5.1995 24.10.1997
SK Umowa między Republiką Portugalską a Republiką Słowacką w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.7.1995 15.5.1999
SI Umowa między Republiką Portugalską a Republiką Słowenii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 14.5.1997 4.5.2000
BG Umowa między Rządem Republiki Portugalskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.5.1993 20.11.2000
LT Umowa między Republiką Portugalską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 27.5.1998 14.8.2003
Rumunia CY Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Cypryjskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 26.7.1991 10.7.1993
CZ Umowa między Rządem Republiki Rumunii a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 8.11.1993 28.7.1994
PT Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 17.11.1993 17.11.1994
LT Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 8.3.1994 15.12.1994
NL Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 19.4.1994 1.2.1995
BG Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 1.6.1994 23.5.1995
HR Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 8.6.1994 9.9.1995
ES Umowa między Rumunią a Hiszpanią w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.1.1995 7.12.1995
SK Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 3.3.1994 7.3.1996
HU Umowa między Republiką Węgierską a Rumunią w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 16.9.1993 6.5.1996
FR Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 21.3.1995 20.6.1996
SI Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Słowenii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 24.1.1996 24.11.1996
EL Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 23.5.1997 11.06.1998 (RO)

12.06.1998 (EL)

DE Traktat między Rumunią a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 25.6.1996 12.12.1998
BLUE Umowa między Rządem Rumunii a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.3.1996 9.3.2001
LV Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 27.11.2001 22.8.2002
Republika Słowenii SK Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnej ochrony i wzajemnego popierania inwestycji 28.7.1993 28.3.1996
RO Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 24.1.1996 24.11.1996
DE Traktat między Republiką Słowenii a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 28.10.1993 18.7.1998
NL Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 24.9.1996 1.8.1998
EL Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Grecji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 29.5.1997 10.2.2000
PL Umowa między Republiką Słowenii a Rzecząpospolitą Polską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji 28.6.1996 31.3.2000
ES Umowa między Republiką Słowenii a Królestwem Hiszpanii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.7.1998 3.4.2000
PT Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Portugalską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 14.5.1997 4.5.2000
HU Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnej ochrony i popierania inwestycji 15.10.1996 9.6.2000
FR Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 11.2.1998 5.8.2000
BG Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 30.6.1998 26.11.2000
MT Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Malty w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 15.3.2001 6.11.2001
BLUE Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 1.2.1999 14.1.2002
DK Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 11.5.1999 30.3.2002
LT Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie popierania i ochrony inwestycji 13.10.1998 15.5.2002
HR Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.12.1997 8.7.2004
Republika Słowacka FR Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Republiką Francuską w sprawie wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji 13.9.1990 27.9.1991
ES Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnej ochrony i popierania inwestycji 12.12.1990 28.11.1991
BLUE Umowa między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 24.4.1989 13.2.1992
DE Traktat między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 2.10.1990 2.8.1992
DK Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Królestwem Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 6.3.1991 19.9.1992

(Sukcesja 1.01.1993)

NL Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną a Królestwem Niderlandów w sprawie wspierania i wzajemnej ochrony inwestycji 29.4.1991 1.10.1992
EL Umowa między Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej a Rządem Republiki Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 3.6.1991 31.12.1992
BG Umowa między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 21.7.1994 9.3.1995
RO Umowa między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 3.3.1994 7.3.1996
PL Umowa między Republiką Słowacką a Rzecząpospolitą Polską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 18.8.1994 14.3.1996
SI Umowa między Republiką Słowacką a Republiką Słowenii w sprawie wzajemnej ochrony i wzajemnego popierania inwestycji 28.7.1993 28.3.1996
HU Umowa między Republiką Słowacką a Republiką Węgierską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 15.1.1993 19.7.1996
HR Umowa między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 12.2.1996 5.2.1997 (SK)

6.2.1997 (HR)

LV Umowa między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 9.4.1998 30.10.1998
PT Umowa między Republiką Słowacką a Republiką Portugalską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.7.1995 15.5.1999
MT Umowa między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Malty w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 7.9.1999 29.5.2000

ZAŁĄCZNIK  B 8

WYKAZ DWUSTRONNYCH TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH, KTÓRE JUŻ WYGASŁY IW PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻE OBOWIĄZYWAĆ KLAUZULA PRZEDŁUŻONEGO OBOWIĄZYWANIA TRAKTATÓW

Państwo członkowskie strona / strony Tytuł traktatu lub umowy Data podpisania Data wejścia w życie Data rozwiązania
Republika Bułgarii IT Umowa między Ludową Republiką Bułgarii a Republiką Włoską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 5.12.1988 27.12.1990 1.9.2008
Republika Federalna Niemiec PL Umowa między Republiką Federalną Niemiec a Polską Rzecząpospolitą Ludową w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.11.1989 24.2.1991 18.10.2019
Republika Grecka PL Umowa między Republiką Grecji a Rzecząpospolitą Polską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.10.1992 20.2.1995 7.11.2019
Królestwo Hiszpanii PL Umowa między Królestwem Hiszpanii a Rzecząpospolitą Polską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 30.7.1992 1.5.1993 16.10.2019
Republika Francuska PL Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.2.1989 10.2.1990 19.7.2019
Republika Chorwacji PL Umowa między Republiką Chorwacji a Rzecząpospolitą Polską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 21.2.1995 4.10.1995 18.10.2019
Republika Włoska MT Umowa między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Malty w sprawie współpracy gospodarczej i ochrony inwestycji 9 28.7.1967 15.10.1973 1.3.2008
BG Umowa między Republiką Włoską a Ludową Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 5.12.1988 27.12.1990 1.9.2008
SI Umowa między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Republiki Słowenii w sprawie popierania i ochrony inwestycji 8.3.2000 11.8.2003 1.9.2008
Republika Cypryjska PL Umowa między Republiką Cypru a Rzecząpospolitą Polską w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.6.1992 6.7.1993 17.1.2019
Republika Malty IT Umowa między Rządem Malty a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie współpracy gospodarczej i ochrony inwestycji 10 28.7.1967 15.10.1973 1.3.2008
Królestwo Niderlandów PL Umowa między Królestwem Holandii i Rzecząpospolitą Polską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 7.9.1992 1.2.1994 2.2.2019
Rzeczpospolita Polska FR Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.2.1989 10.2.1990 19.7.2019
DE Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 10.11.1989 24.2.1991 18.10.2019
ES Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 30.7.1992 1.5.1993 16.10.2019
CY Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 4.6.1992 6.7.1993 17.1.2019
NL Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 7.9.1992 1.2.1994 2.2.2019
PT Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 11.3.1993 3.8.1994 3.8.2019
EL Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 14.10.1992 20.2.1995 7.11.2019
HR Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 21.2.1995 4.10.1995 18.10.2019
Republika Portugalska PL Umowa między Rządem Republiki Portugalskiej i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 11.3.1993 3.8.1994 3.8.2019
Republika Słowenii IT Umowa między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie popierania i ochrony inwestycji 8.3.2000 11.8.2003 1.9.2008

ZAŁĄCZNIK  C

OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 7

W odniesieniu do wymienionej wyżej sprawy [nazwa przyjmującego państwa członkowskiego], gdzie Powód ma swoją siedzibę, oraz [nazwa pozwanego państwa członkowskiego] informują niniejszym Trybunał Arbitrażowy, że strony traktatów UE oraz wewnątrzunijnych Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych podzielają następujące wspólne stanowisko wyrażone w art. 4 ust. 1 Porozumienia o wygaśnięciu Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a mianowicie:

"Umawiające się Strony potwierdzają niniejszym, że Klauzule Arbitrażowe są sprzeczne z traktatami UE i w związku z tym nie mają zastosowania. W wyniku tejże niezgodności Klauzul Arbitrażowych z Traktatami UE, od dnia, w którym ostatnia ze stron Dwustronnego Traktatu Dwustronnego stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, Klauzula Arbitrażowa w takim Dwustronnym Traktacie Inwestycyjnym nie może stanowić podstawy prawnej dla Postępowania Arbitrażowego".

W odniesieniu do terminów pisanych wielką literą - zob. definicje zawarte w art. 1 Porozumienia o wygaśnięciu Dwustronnych Traktatów Inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK  D

ORIENTACYJNY PLAN WYNAGRODZENIA KONCYLIATORA NA PODSTAWIE ART. 9 UST. 8 ZDANIE OSTATNIE

Wszczęcie zorganizowanego dialogu, wstępna analiza wewnętrzna i wezwanie inwestora i przyjmującego państwa członkowskiego inwestycji do przekazania pisemnych uwag w terminie dwóch miesięcy od daty powołania koncyliatora 1 000 EUR
Organizacja negocjacji dotyczących ugody i wsparcie stron w celu osiągnięcia ugody 1 000 EUR
Projekt ugody 1 000 EUR
(Jeżeli nie przyjęto ugody) Organizacja dalszych negocjacji w oparciu o zmiany, o które zwróciły się strony, w celu znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania sporu 1 000 EUR
(Jeżeli dotychczas nie znaleziono żadnego rozwiązania) Propozycja ugody 1 000 EUR
Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 lutego 2021 r.

1 W celu uniknięcia wątpliwości każdy Dwustronny Traktat Inwestycyjny wymieniony w niniejszym załącznikuobejmuje, w zależności od przypadku, wszelkie jego zmiany oraz protokoły i załącznikido niego lub związaną z nim wymianę listów.
2 Dla większej pewności należy wyjaśnić, że w przypadku gdy Socjalistyczna Republika Czechosłowacka lub Czeska i Słowacka Republika Federacyjna są wskazane jako strona Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego wymienionego w niniejszym załączniku, odniesienie do Socjalistycznej Republiki Czechosłowackiej lub Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej należy rozumieć, stosownie do przypadku, jako odniesienie do Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej.
3 Dla większej pewności należy wyjaśnić, że formalne wygaśnięcie na mocy niniejszego Porozumienia Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego między Niemcami a Chorwacją nie może być interpretowane w taki sposób, że w stosunkach między Niemcami a Chorwacją można by przywrócić Dwustronny Traktat Inwestycyjny między Niemcami a byłą Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii (SFRJ). Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości zastosowania Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego między Niemcami a byłą SFRJ w stosunkach między Niemcami a niektórymi państwami, które powstały na terytorium byłej SFRJ, a które nie są państwami członkowskimi UE.
4 Dla większej pewności należy wyjaśnić, że w przypadku gdy Socjalistyczna Republika Czechosłowacka lub Czeska i Słowacka Republika Federacyjna są wskazane jako strona Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego wymienionego w niniejszym załączniku, odniesienie do Socjalistycznej Republiki Czechosłowackiej lub Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej należy rozumieć, stosownie do przypadku, jako odniesienie do Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej.
5 Dla większej pewności należy wyjaśnić, że formalne wygaśnięcie na mocy niniejszego Porozumienia Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego między Francją a Chorwacją nie może być interpretowane w taki sposób, że w stosunkach między Francją a Chorwacją można by przywrócić Dwustronny Traktat Inwestycyjny między Francją a byłą Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii (SFRJ).
6 Dla większej pewności należy wyjaśnić, że formalne wygaśnięcie na mocy niniejszego Porozumienia Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego między Francją a Chorwacją nie może być interpretowane w taki sposób, że w stosunkach między Francją a Chorwacją można by przywrócić Dwustronny Traktat Inwestycyjny między Francją a byłą Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii (SFRJ).
7 Dla większej pewności należy wyjaśnić, że formalne wygaśnięcie na mocy niniejszego Porozumienia Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego między Niemcami a Chorwacją nie może być interpretowane w taki sposób, że w stosunkach między Niemcami a Chorwacją można by przywrócić Dwustronny Traktat Inwestycyjny między Niemcami a byłą Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii (SFRJ). Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości zastosowania Dwustronnego Traktatu Inwestycyjnego między Niemcami a byłą SFRJ w stosunkach między Niemcami a niektórymi państwami, które powstały na terytorium byłej SFRJ, a które nie są państwami członkowskimi UE.
8 W celu uniknięcia wątpliwości wszystkie Dwustronne Traktaty Inwestycyjne wymienione w niniejszym załącznikuobejmują, w zależności od przypadku, wszelkie ich zmiany oraz protokoły i załącznikido nich lub związaną z nimi wymianę listów.
9 Umowa ta, zgodnie z jej warunkami, uległa rozwiązaniu z dniem 1.3.2008 r. i nie zawiera Klauzuli Przedłużonego Obowiązywania Traktatu. Uwzględniono ją w niniejszym załącznikuwyłącznie ze względu na zapewnienie większej pewności.
10 Umowa ta, zgodnie z jej warunkami, uległa rozwiązaniu z dniem 1.3.2008 r. i nie zawiera Klauzuli Przedłużonego Obowiązywania Traktatu. Uwzględniono ją w niniejszym załącznikuwyłącznie ze względu na zapewnienie większej pewności.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.753

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Porozumienie o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Bruksela.2020.05.05.
Data aktu: 05/05/2020
Data ogłoszenia: 23/04/2021
Data wejścia w życie: 04/04/2021