Konsultacje w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym 2

Na podstawie art. 71e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji wymaganych do przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 65), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 598/2014";
2)
tryb i sposób prowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 598/2014;
3)
katalog podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 598/2014;
4)
szczegółowy sposób oraz terminy, w jakich podmioty, o których mowa w art. 71b ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, przekazują zarządzającemu portem lotniczym informacje określone zgodnie z pkt 1.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 598/2014;
2)
ocenie hałasu - należy przez to rozumieć ocenę poziomu hałasu w porcie lotniczym, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 598/2014;
3)
Prezesie Urzędu - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  3. 
1. 
Zarządzający portem lotniczym występuje o przekazanie informacji wymaganych do przeprowadzenia konsultacji:
1)
niezwłocznie po otrzymaniu od Prezesa Urzędu informacji o wszczęciu postępowania na podstawie art. 71a ustawy - w przypadku postępowania wszczętego na wniosek zarządzającego portem lotniczym;
2)
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Prezesa Urzędu informacji o wszczęciu postępowania na podstawie art. 71a ustawy - w przypadku postępowania wszczętego na wniosek wojewody właściwego miejscowo dla portu lotniczego.
2. 
Organy jednostek samorządu terytorialnego zaangażowane w proces planowania przestrzennego terenu, na którym zgodnie ze strategiczną mapą hałasu dla portu lotniczego są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, wyrażone wskaźnikami hałasu LDWN i LN określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338), przekazują zarządzającemu portem lotniczym, w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia zarządzającego portem lotniczym:
1)
informacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące stosowanych instrumentów planowania przestrzennego oraz środków służących zmniejszaniu hałasu, takich jak programy izolacji akustycznej lub środki mające na celu ograniczenie obszaru użytkowanych gruntów wrażliwych, o których mowa w pkt 1.4.2 lit. a i b załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014, narażonych na hałas generowany przez statki powietrzne przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku;
2)
informacje o procesach konsultacji w sprawie środków związanych z użytkowaniem gruntów, o których mowa w pkt 1.4.2 lit. c załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014;
3)
dane demograficzne właściwe dla obszarów istniejących, nowo zbudowanych lub planowanych osiedli mieszkalnych, o których mowa w pkt 2.4 załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014, a także informacje o szacunkowej liczbie lokali mieszkalnych oraz liczbie osób zamieszkujących te lokale, z dokładnością do stu.
3. 
Organy nadzoru budowlanego przekazują zarządzającemu portem lotniczym, w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia zarządzającego portem lotniczym, informacje o stwierdzonych przypadkach nielegalnego przekraczania zabudową granic sąsiednich działek ewidencyjnych.
4. 
Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej przekazuje zarządzającemu portem lotniczym, w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia zarządzającego portem lotniczym, informacje o zakresie, w jakim procedury podejścia do lądowania i procedury odlotu w porcie lotniczym, w tym użytkowanie preferowanych dróg startowych, korzystanie z tras preferowanych ze względu na hałas i korzystanie z procedur służących zmniejszeniu poziomu hałasu przy starcie i lądowaniu, są regulowane na podstawie kluczowych wskaźników skuteczności działania, o których mowa w załączniku I w sekcji 1 pkt 2.1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i 391/2013 (Dz. Urz. UE L 56 z 25.02.2019, str. 1).
5. 
Operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje regularne w porcie lotniczym przekazują zarządzającemu portem lotniczym, w formie pisemnej w postaci elektronicznej, w formacie określonym przez zarządzającego portem lotniczym, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia zarządzającego portem lotniczym, informacje o bieżących i planowanych w perspektywie trzech kolejnych lat operacjach lotniczych, w podziale na kolejne przyszłe sezony rozkładowe, uwzględniając dane o statkach powietrznych marginalnie zgodnych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 598/2014, oraz o obecnej flocie statków powietrznych, spodziewanych udoskonaleniach technicznych i planach odnowienia floty statków powietrznych.
6. 
Jeżeli w porcie lotniczym, w stosunku do którego złożono wniosek o wprowadzenie ograniczeń operacyjnych, został utworzony komitet przewoźników lotniczych, zarządzający portem lotniczym może wystąpić do operatorów statków powietrznych o przekazanie informacji, o których mowa w ust. 5, i otrzymać je za pośrednictwem komitetu przewoźników lotniczych.
7. 
Jeżeli w porcie lotniczym, w stosunku do którego złożono wniosek o wprowadzenie ograniczeń operacyjnych, został utworzony komitet koordynacyjny, zarządzający portem lotniczym może wystąpić do operatorów statków powietrznych o przekazanie informacji, o których mowa w ust. 5, i otrzymać je za pośrednictwem komitetu koordynacyjnego.
§  4. 
1. 
Zarządzający portem lotniczym w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w § 3, przystępuje do przeprowadzenia konsultacji, zapewniając podmiotom uprawnionym do uczestnictwa w konsultacjach dostęp do metody oceny hałasu i wyników oceny hałasu, wykonanych przez zarządzającego portem lotniczym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku I do rozporządzenia nr 598/2014, łącznie ze streszczeniem i podsumowaniem w języku niespecjalistycznym.
2. 
Do przeprowadzenia konsultacji zarządzający portem lotniczym przedkłada informacje o:
1)
zastosowanej metodzie oceny hałasu;
2)
wpływie hałasu emitowanego przez ruch lotniczy opisanego z zastosowaniem co najmniej wskaźników hałasu LDWN i LN, określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, sposobie ich określenia i obliczenia oraz innych dodatkowych wskaźnikach hałasu opartych na obiektywnych kryteriach - jeżeli zostały zastosowane;
3)
szacowanej liczbie osób narażonych na hałas emitowany przez statki powietrzne wynikającej z własnej analizy informacji przekazanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego zaangażowane w proces planowania przestrzennego;
4)
aktualnym stanie w porcie lotniczym, w tym o:
a)
umiejscowieniu, otoczeniu, charakterystyce infrastruktury, w tym pola manewrowego,
b)
natężeniu ruchu lotniczego i flocie statków powietrznych, uwzględniając dane o statkach powietrznych marginalnie zgodnych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 598/2014,
c)
wielkości obsługiwanego ruchu lotniczego i przewozu lotniczego,
d)
przepustowości i parametrach koordynacyjnych - jeżeli zostały ustalone,
e)
celach w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez zarządzającego portem lotniczym,
f)
wynikach oceny stanu akustycznego środowiska dokonanej na podstawie strategicznej mapy hałasu dla portu lotniczego, w tym o szacowanych liczbach ludności narażonej na hałas, wyrażonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN, określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
g)
istniejących i planowanych środkach mających na celu zarządzanie hałasem emitowanym przez statki powietrzne, środkach wdrożonych w ramach zrównoważonego podejścia oraz opis ich skutków dla poziomu hałasu i udziału w emisji hałasu, w odniesieniu do:
zmniejszenia hałasu u źródła, na podstawie zgromadzonych informacji o obecnej flocie statków powietrznych, spodziewanych udoskonaleniach technicznych i planach odnowienia floty,
planowania i zagospodarowania przestrzennego, na podstawie zgromadzonych informacji o stosowanych instrumentach planowania przestrzennego oraz środkach służących zmniejszaniu hałasu, takich jak programy izolacji akustycznej lub środki mające na celu ograniczenie obszaru użytkowanych gruntów wrażliwych, o których mowa w pkt 1.4.2 lit. a i b załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014, procesów konsultacji w sprawie środków związanych z użytkowaniem gruntów, monitorowaniem nielegalnego przekraczania zabudową granic sąsiednich działek ewidencyjnych oraz szacowanej liczby osób narażonych na hałas emitowany przez statki powietrzne, z rozróżnieniem istniejących, nowo wybudowanych lub planowanych osiedli mieszkalnych, o których mowa w pkt 2.4 załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014,
operacyjnych środków ochrony przed hałasem, w zakresie, w jakim środki te nie ograniczają przepustowości portu lotniczego, w tym użytkowania preferowanych dróg startowych, korzystania z tras preferowanych ze względu na hałas, korzystania z procedur służących zmniejszeniu poziomu hałasu przy starcie i lądowaniu, zakresu, w jakim środki te są regulowane na podstawie kluczowych wskaźników skuteczności działania, o których mowa w załączniku I w sekcji 1 pkt 2.1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013,
ograniczeń operacyjnych, w tym o:
––
wykorzystaniu ograniczeń o charakterze globalnym, takich jak ograniczenia w odniesieniu do liczby operacji lub ilościowe limity hałasu,
––
stosowaniu ograniczeń w stosunku do określonych statków powietrznych, takich jak wycofywanie z eksploatacji statków powietrznych marginalnie zgodnych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 598/2014,
––
stosowaniu ograniczeń częściowych, w podziale na środki stosowane w ciągu dnia i w nocy,
––
stosowanych instrumentach finansowych, takich jak opłaty lotniskowe z tytułu emisji hałasu;
5)
prognozowanym stanie w porcie lotniczym, bez uwzględnienia nowych środków, uwzględniającym plany rozwoju i rozbudowy portu lotniczego, w tym określone w planie generalnym lotniska użytku publicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem:
a)
zmian infrastruktury portu lotniczego,
b)
zmian procedur podejścia do lądowania, procedur odlotu oraz procedur służących zmniejszeniu poziomu hałasu przy starcie i lądowaniu,
c)
zmian przepustowości i parametrów koordynacyjnych - jeżeli zostały ustalone,
d)
zmian floty statków powietrznych,
e)
zmian wielkości i charakterystyki prognozowanego ruchu lotniczego i przewozu lotniczego,
f)
zmian wpływu hałasu związanego z realizacją planów rozwoju i rozbudowy portu lotniczego, w tym zwiększeniem przepustowości oraz rozbudową infrastruktury pola ruchu naziemnego i scentralizowanej infrastruktury portu lotniczego oraz zmianami tras i procedurami ruchu lotniczego,
g)
zmian dotyczących korzyści wynikających z dodatkowej przepustowości dla regionu i sieci zarządzania europejskim ruchem lotniczym (EATMN) w przypadku zwiększenia przepustowości portu lotniczego,
h)
skutków utrzymania ogólnego poziomu hałasu bez przyjmowania dalszych środków, łącznie z opisem tych środków, które już zostały zaplanowane w celu zmniejszenia wpływu hałasu w tym samym okresie,
i)
zmian prognozowanych linii równego poziomu hałasu, w tym oszacowanie liczby osób narażonych na hałas emitowany przez statki powietrzne, z rozróżnieniem istniejących, nowo wybudowanych lub planowanych osiedli mieszkalnych, o których mowa w pkt 2.4 załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014,
j)
wyników oceny konsekwencji i możliwych kosztów niepodejmowania działania na rzecz zmniejszenia wpływu zwiększonej emisji hałasu - jeżeli przewiduje się taką możliwość;
6)
wynikach oceny dodatkowych środków, w tym o:
a)
dostępnych dodatkowych środkach, łącznie ze wskazaniem głównych powodów ich wyboru, środkach wybranych do dalszej analizy i o rezultatach analizy kosztów i wyników, w szczególności kosztów wprowadzenia tych środków, szacowanej liczbie osób, które skorzystają z wprowadzenia tych środków, oraz ramach czasowych, a także hierarchicznej skuteczności poszczególnych środków,
b)
potencjalnych skutkach, jakie proponowane dodatkowe środki będą miały w obszarze środowiska i konkurencji dla innych portów lotniczych, operatorów statków powietrznych i innych zainteresowanych podmiotów,
c)
uzasadnieniu wyboru preferowanej opcji;
7)
wyrażonych ilościowo wynikach oceny opłacalności ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu, w odniesieniu do:
a)
przewidywanych korzyści w zakresie emisji hałasu z zastosowania planowanych środków, obecnie i w przyszłości,
b)
bezpieczeństwa operacji lotniczych, z uwzględnieniem ryzyka stron trzecich,
c)
przepustowości portu lotniczego,
d)
skutków dla sieci zarządzania europejskim ruchem lotniczym (EATMN).
3. 
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach są:
1)
operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje regularne w porcie lotniczym;
2)
instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;
3)
koordynator, o którym mowa w art. 67b ust. 1 ustawy, albo organizator rozkładów lotów, o którym mowa w art. 67e ust. 1 ustawy - jeżeli zostali powołani;
4)
menedżer sieci, o którym mowa w art. 2 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2019, str. 1);
5)
organy jednostek samorządu terytorialnego zaangażowane w proces planowania przestrzennego;
6)
społeczność lokalna i przedsiębiorcy, którzy podlegają aktualnie lub mogą podlegać w przyszłości oddziaływaniu na hałas generowany przez statki powietrzne, przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
4. 
Zarządzający portem lotniczym, co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia konsultacji:
1)
publikuje zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji na swojej stronie internetowej;
2)
występuje do Prezesa Urzędu oraz wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego miejscowo ze względu na położenie portu lotniczego, o publikację zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji na ich stronach internetowych;
3)
przekazuje zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji:
a)
operatorom statków powietrznych, których mogą dotyczyć działania związane z ograniczeniem hałasu, bezpośrednio albo za pośrednictwem komitetu przewoźników lotniczych lub komitetu koordynacyjnego - jeżeli zostały utworzone,
b)
instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej,
c)
menedżerowi sieci, o którym mowa w art. 2 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011,
d)
koordynatorowi, o którym mowa w art. 67b ust. 1 ustawy, albo organizatorowi rozkładów lotów, o którym mowa w art. 67e ust. 1 ustawy - jeżeli zostali powołani

- wraz z metodą oceny hałasu i wynikami oceny hałasu, łącznie ze streszczeniem i podsumowaniem w języku niespecjalistycznym.

5. 
W celu zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, zarządzający portem lotniczym, w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia konsultacji, udostępnia informację o rozpoczęciu konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji społecznej innych niż środki, o których mowa w ust. 4, w tym w prasie lokalnej oraz lokalnej rozgłośni radiowej.
6. 
Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji zawiera informacje dotyczące:
1)
celu i przedmiotu konsultacji;
2)
zasięgu terytorialnego konsultacji;
3)
daty rozpoczęcia, zakończenia oraz formy konsultacji;
4)
formy, sposobu i miejsca dostępu do udokumentowanej metody oceny hałasu i wyników oceny hałasu;
5)
terminu zgłaszania uwag, opinii lub wniosków, nie krótszego niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia konsultacji, oraz sposobu i miejsca ich zgłaszania;
6)
podmiotu właściwego do rozpatrzenia opinii, uwag lub wniosków.
§  5. 
1. 
Konsultacje z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6, przeprowadza się w formie:
1)
badania ankietowego z pytaniami otwartymi lub zamkniętymi lub
2)
spotkań konsultacyjnych, prowadzonych w sposób umożliwiający zgłaszanie uwag, opinii lub wniosków ustnie do protokołu, które mogą przybrać formę mediacji, lub
3)
analizy uwag, opinii lub wniosków zgłoszonych w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na formularzu zgłoszenia uwag lub formularzu ankietowym.
2. 
O wyborze formy konsultacji z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6, decyduje zarządzający portem lotniczym w porozumieniu z wojewodą właściwym miejscowo ze względu na położenie portu lotniczego.
3. 
Podmioty, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6, mogą uczestniczyć w konsultacjach, w tym w mediacji, przez pełnomocników ustanowionych w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187).
4. 
Konsultacje z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-5, przeprowadza się w formie pisemnej.
5. 
Podmioty uczestniczące w konsultacjach i zarządzający portem lotniczym mogą skorzystać z procesu mediacji.
6. 
Mediator wybrany do przeprowadzenia mediacji nie ma interesu w przedmiocie mediacji i przeprowadza ją w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga między stronami mediacji nie wpływała na jej przebieg oraz wynik.
7. 
Uwagi, opinie lub wnioski zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 5, pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. 
Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział oraz zgłoszonych uwag, opinii lub wniosków.
9. 
Zarządzający portem lotniczym, w terminie miesiąca od dnia upływu terminu na zgłoszenie uwag, opinii lub wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 5, sporządza sprawozdanie z przebiegu konsultacji, które zawiera:
1)
wykaz podmiotów, które wzięły udział w konsultacjach;
2)
informacje, o których mowa w § 3 ust. 2-7;
3)
zestawienie zgłoszonych uwag, opinii lub wniosków wraz ze stanowiskiem zarządzającego portem lotniczym;
4)
sporządzony przez mediatora protokół z mediacji - jeżeli mediacja została przeprowadzona;
5)
wynik i podsumowanie konsultacji.
10. 
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zarządzający portem lotniczym podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 4 ust. 4 pkt 1 i 2.
11. 
Informacje o zakończeniu konsultacji wraz ze wskazaniem miejsca publikacji sprawozdania z przebiegu konsultacji zarządzający portem lotniczym podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości za pośrednictwem środków określonych w § 4 ust. 5.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 65).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku (Dz. U. poz. 133), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) utraciło moc z dniem 2 października 2020 r.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021