Świadectwo służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 i 464) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe dane, które powinno zawierać świadectwo służby;
2)
tryb wydawania i dokonywania sprostowań świadectwa służby;
3)
informacje, które są zamieszczane w świadectwie służby na żądanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
4)
wzór formularza świadectwa służby.
§  2. 
1. 
W świadectwie służby umieszcza się dane niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia społecznego funkcjonariusza dotyczące:
1)
imienia (imion) i nazwiska funkcjonariusza, daty i miejsca jego urodzenia oraz imion rodziców, jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz pełnił służbę, okresu pełnienia służby lub zatrudnienia oraz rodzaju służby (przygotowawcza, stała);
2)
okresu pełnienia służby lub zatrudnienia w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3)
zajmowanego stanowiska i posiadanego stopnia służbowego w dniu zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego, wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy;
4)
podstawy prawnej zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego, wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy;
5)
liczby:
a)
dni urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy,
b)
dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, za które funkcjonariuszowi wypłacono ekwiwalent pieniężny,
c)
dni lub godzin wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia, o którym mowa w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
6)
wykorzystanego:
a)
urlopu bezpłatnego, podstawy prawnej jego udzielenia oraz okresu trwania urlopu,
b)
urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,
c)
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,
d)
urlopu ojcowskiego, jego wymiaru oraz części urlopu,
e)
urlopu rodzicielskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu,
f)
urlopu wychowawczego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru, okresu oraz części urlopu;
7)
okresów nieskładkowych przypadających w okresie pełnienia służby lub zatrudnienia, których dotyczy świadectwo służby, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
8)
wypłaty odprawy emerytalnej albo rentowej;
9)
potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą";
10)
przywrócenia funkcjonariusza do służby określone w art. 184 ust. 3 i 4, art. 185 ust. 1 i 3 oraz art. 187 ustawy.
2. 
Wzór świadectwa służby określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej, co najmniej 7 dni przed datą ustania stosunku służbowego, w świadectwie służby umieszcza się dodatkowo informacje o:
1)
wysokości i składnikach uposażenia;
2)
zajmowanych stanowiskach służbowych.
2. 
W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu określonego w ust. 1, jednakże przed datą ustania stosunku służbowego, funkcjonariuszowi wydaje się świadectwo służby zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku służbowego.
§  4. 
1. 
Świadectwo służby wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę.
2. 
Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej.
3. 
W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej wydaje odpis świadectwa służby funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy.
§  5. 
1. 
Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby albo którego stosunek służbowy przekształcił się w stosunek pracy świadectwo służby wydaje się w dniu zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza na kopii świadectwa własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz datą. Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.
2. 
Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydanie świadectwa służby nie jest możliwe, świadectwo służby przesyła się w terminie 7 dni od dnia zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187).
3. 
Funkcjonariuszowi:
1)
którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 182 pkt 2 ustawy,
2)
wydalonemu ze Służby Celno-Skarbowej na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego

- świadectwo służby przesyła się w terminie 7 dni od dnia odpowiednio wygaśnięcia stosunku służbowego lub uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. 
W przypadku śmierci funkcjonariusza świadectwo służby sporządza się niezwłocznie i włącza się do akt osobowych zmarłego funkcjonariusza.
§  6. 
1. 
Funkcjonariusz może w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej z żądaniem jego sprostowania złożonym w postaci papierowej.
2. 
Kierownik jednostki organizacyjnej, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1:
1)
wydaje nowe świadectwo służby - w przypadku uwzględnienia żądania;
2)
przesyła w postaci papierowej informację z podaniem przyczyn odmowy - w przypadku nieuwzględnienia żądania.
§  7. 
Kierownik jednostki organizacyjnej:
1)
dokonuje sprostowania wydanego uprzednio świadectwa służby, uzupełniając je o informacje o dokonanych zmianach, jeżeli mają one wpływ na treść wystawionego świadectwa - w przypadku zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby albo zmiany orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu ze Służby Celno-Skarbowej;
2)
pozostawia w aktach osobowych funkcjonariusza poprzednio sporządzone świadectwo służby i umieszcza na nim adnotację o jego zmianie, potwierdzając dokonanie adnotacji własnoręcznym podpisem oraz przystawiając pieczęć - w przypadku określonym w pkt 1 oraz w § 6 ust. 2 pkt 1.
§  8. 
W przypadku, o którym mowa w art. 188 ust. 3 ustawy, świadectwo służby wydaje się lub dokonuje jego sprostowania na wniosek złożony w postaci papierowej do kierownika jednostki organizacyjnej. Przepisy § 5 ust. 1-3, § 6 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

.......................................... ..........................................

(pieczęć nagłówkowa) (miejscowość i data)

.....................................................

(nr REGON-PKD 2007)

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

1. Stwierdza się, że

....................................................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko)

urodzony(-na)

....................................................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

imiona rodziców

....................................................................................................................................................................

pełnił(a) służbę w

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz pełnił służbę,

oraz okresy pełnienia służby)

lub by(a)zatrudniony(-na) w

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz był zatrudniony,

oraz okresy zatrudnienia)

w okresie od dnia ........................................... do dnia .................................. – służba przygotowawcza;

w okresie od dnia ............................................ do dnia................................. – służba stała.

2. Pełnił(a) służbę lub był(a) zatrudniony(-na) w szczególnym charakterze

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(okresy pełnienia służby/zatrudnienia w szczególnym charakterze, zajmowane stanowiska)

3. W dniu zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowego/wydalenia ze Służby Celno-

-Skarbowej/przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy*:

1) zajmował(a) stanowisko .....................................................................................................................................

2) posiadał(a) stopień służbowy .............................................................................................................................

4. Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowe-

go/wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej/przekształcenia stosunku służbowego w stosunek

pracy*:

.....................................................................................................................................................................................

(podstawa prawna)

5. W roku, w którym ustał stosunek służbowy:

a) wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ............... dni, wykorzystał(a) w wymiarze: ..................................... dni,

(liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego i wykorzystanego)

wykorzystał(a) urlop dodatkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ............... dni, wykorzystał(a) w wymiarze: .................................... dni,

(liczba dni urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego)

b) wypłacono ekwiwalent pieniężny za ........................... dni przysługującego urlopu wypoczynkowego,

c) wykorzystał(a) zwolnienie przewidziane w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

.........................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin wykorzystanego zwolnienia)

6. W okresie służby:

a) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie .............................................................

(podstawa prawna)

w okresie .................................................................,

b) wykorzystał(a) urlop macierzyński udzielony na podstawie ................................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze ................................................ w okresie ....................................................,

c) wykorzystał(a) urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielony na podstawie

...................................................................................................................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze .......................................... w okresie ............................................................,

d) wykorzystał urlop ojcowski udzielony w wymiarze ........ w ....... częściach,

e) wykorzystał(a) urlop rodzicielski udzielony na podstawie .......................................................................,

(podstawa prawna)

w wymiarze ...... w ......... częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 ustawy z dnia 26 czerw-

ca 1974 r. – Kodeks pracy w ............. częściach,

f) korzystał(a) z urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie ......................................

(podstawa prawna)

w wymiarze ........................ w okresie (okresach) ...................... w ................ częściach

7.Okresy nieskładkowe przypadające w okresie/okresach*, których dotyczy świadectwosłużby,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

8. Informacje o wypłacie odprawy emerytalnej albo rentowej:

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

9. Potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Kra-

jowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.):

.................................................................................................................................................

(tytuł prawny)

.................................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

10. Informacje na temat przywrócenia funkcjonariusza do służby określone w art. 184 ust. 3 i 4,

art. 185 ust. 1 i 3 oraz art. 187 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

11. Pozostałe informacje zamieszczane na wniosek funkcjonariusza:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(dotyczy informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 659.))

.......................................................................

(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

POUCZENIE

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej odpowiednio funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej albo osoba,

o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, może

wystąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby z żądaniem jego sprostowania do:

................................................................................................................................................................

(wpisać właściwego kierownika jednostki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić.

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U.2009.182.1420), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021