Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "funkcjonariuszem", pełni służbę w rozkładzie czasu służby:
1)
zmianowym lub równorzędnym - na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły;
2)
podstawowym - na pozostałych stanowiskach służbowych,

- uwzględniającym 40-godzinny tydzień służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

1a. 
Wymiar czasu służby funkcjonariusza, który odbywa szkolenie zawodowe, jest określony przez program lub harmonogram szkolenia.
1b) 
Wymiar czasu służby funkcjonariusza, który odbywa podróż służbową, jest równoważny z wymiarem czasu poświęconego na wykonywanie obowiązków z uwzględnieniem co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku.
2. 
Rozkład czasu służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", wprowadza i zmienia Szef ABW, uwzględniając potrzebę i specyfikę służby w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ABW.
§  2. 
1. 
Funkcjonariusz pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 8 godzin.
2. 
Szef ABW może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 12 lub 24 godziny na dobę.
3. 
W przypadku pełnienia służby przy odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych lub w niekorzystnych warunkach atmosferycznych kierownik jednostki organizacyjnej ABW może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 6 godzin na dobę.
§  3. 
1. 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w zmianowym rozkładzie czasu służby ustala Szef ABW.
2. 
W zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 8 godzin - po 8 godzinach służby funkcjonariuszowi udziela się 16 godzin czasu na wypoczynek. Po pięciu kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej funkcjonariuszowi udziela się 48 godzin czasu na wypoczynek.
3. 
W zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 12 godzin - po 12 godzinach służby funkcjonariuszowi udziela się 24 godzin czasu na wypoczynek, a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej, funkcjonariuszowi udziela się 48 godzin czasu na wypoczynek.
4. 
W zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 24 godziny - po 24 godzinach służby funkcjonariuszowi udziela się 72 godzin czasu na wypoczynek.
4a. 
W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb służby oraz w przypadku gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowiskach, na których jest wymagane utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły, czas na wypoczynek, o którym mowa w ust. 4, udzielony funkcjonariuszowi, może obejmować mniej niż 72 godziny przez okres nie dłuższy niż miesiąc, jednak nie może być krótszy niż 24 godziny.
5. 
Funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż 10 godzin. Czas nieprzerwanego kierowania samochodem nie może przekroczyć 6 godzin, po których następuje przerwa trwająca 30 minut.
6. 
Do czasu służby trwającej:
1)
8 godzin wlicza się 20 minut przerwy;
2)
12 godzin wlicza się 45 minut przerwy;
3)
24 godziny wlicza się 60 minut przerwy.
7. 
Funkcjonariuszowi, który pełni służbę przy odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych lub w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, kierownik komórki organizacyjnej może przedłużyć czas przerw do 45 minut w służbie trwającej 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej 12 godzin.
§  4. 
1. 
Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 815 do 1615.
2. 
Szef ABW może wprowadzić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby:
1)
w niektórych jednostkach organizacyjnych ABW,
2)
w niektórych komórkach organizacyjnych,
3)
na niektórych stanowiskach służbowych

- jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi albo gdy wymaga tego szczególny charakter wykonywanych zadań.

3. 
W indywidualnych przypadkach uzasadnionych względami osobistymi funkcjonariusza lub w doraźnych sytuacjach określonych potrzebami służby kompetencje Szefa ABW, o których mowa w ust. 2, przysługują kierownikowi jednostki organizacyjnej ABW.
§  5. 
1. 
Szef ABW może ustalić dniem wolnym od służby dzień służby przypadający między dniami wolnymi od służby i wyznaczyć dniem służby najbliższą sobotę. Jeżeli sobota przypada po wolnym od służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem, Szef ABW wyznaczy dniem służby sobotę następną.
2. 
O ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o sobocie wyznaczonej dniem służby funkcjonariuszy informuje się co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej ABW lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej ustala harmonogram służby w dni tygodnia niebędące dniami służby w jednostce organizacyjnej ABW, w niektórych komórkach organizacyjnych i na niektórych stanowiskach służbowych, jeżeli służba w te dni jest niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej ABW lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej może ustalić indywidualny rozkład czasu służby funkcjonariusza w wymiarze czasu służby przewidzianego dla danego rozkładu.
§  7. 
1. 
Czas służby funkcjonariusza może zostać przedłużony ponad wymiar określony w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1, w szczególności ze względu na konieczność:
1)
wykonania rozpoczętych czynności dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno-informacyjnych, jeżeli nie mogą one zostać przerwane;
2)
zapewnienia ciągłości służby na stanowiskach, na których jest wymagane utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły;
3)
realizacji innych zadań niecierpiących zwłoki.
2. 
Czas pełnienia służby, o którym mowa w ust. 1, przedłuża kierownik komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. O wydanym poleceniu kierownik zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej ABW.
§  8. 
1. 
W zamian za czas służby przedłużonej ponad wymiar określony w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze.
2. 
W zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby funkcjonariusz otrzymuje jeden dzień wolny w innym dniu tygodnia. Dnia wolnego udziela się w terminie wskazanym przez funkcjonariusza, jeżeli nie zakłóca to normalnego toku służby.
3. 
Na wniosek funkcjonariusza czas na wypoczynek może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
4. 
Czas na wypoczynek, w zamian za czas służby przedłużony poza rozkład czasu służby, funkcjonariusz jest obowiązany wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, najpóźniej w ciągu pierwszych 3 miesięcy następnego roku, a kierownik jednostki organizacyjnej ABW ma obowiązek mu to zapewnić.
§  9. 
Za czas służby nie uważa się czasu niezbędnego, nie dłuższego niż 30 minut, do bezpośredniego przygotowania do służby i jej zdania, a w szczególności przyjęcia lub zdania dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia.
§  10. 
Kierownik jednostki organizacyjnej ABW prowadzi ewidencję czasu służby funkcjonariuszy, która obejmuje listę obecności, ewidencję wyjść w godzinach służbowych oraz harmonogram służby. Ewidencję czasu służby udostępnia się funkcjonariuszowi na jego żądanie.
§  11. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej ABW lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej mogą wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego, jeżeli wymagają tego potrzeby służby. Do pełnienia dyżuru domowego nie wyznacza się funkcjonariusza bezpośrednio po zakończeniu służby pełnionej w porze nocnej.
2. 
W czasie dyżuru domowego funkcjonariusz przebywa w miejscu zamieszkania lub w innym miejscu uzgodnionym z kierownikiem, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Funkcjonariusz może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w niedzielę lub święto. Czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 16 godzin, a czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu łącznie 48 godzin.
4. 
Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, jeżeli podczas dyżuru funkcjonariusz nie wykonywał czynności służbowych.
5. 
Jeżeli funkcjonariusz wykonywał polecone czynności służbowe w czasie dyżuru domowego pełnionego:
1)
po godzinach służby, to za czas ich wykonywania udziela się w tym samym wymiarze czasu wolnego od służby;
2)
w dniu wolnym od służby, niedzielę lub święto, przysługuje mu dzień wolny od służby.

Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§  12. 
1. 
Do służby w porze nocnej w godzinach od 2200 do 600 oraz w niedziele i święta nie wyznacza się funkcjonariusza:
1)
kobiety w ciąży lub opiekującej się dzieckiem do 4 lat;
2)
będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki.
2. 
Czas służby funkcjonariusza:
1)
pełniącego służbę na stanowisku, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych,
2)
kobiety w ciąży,
3)
kobiety opiekującej się dzieckiem do 4 lat, bez jej zgody,
4)
będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki, bez jego zgody

- nie może przekroczyć 8 godzin na dobę.

§  12a. 
1. 
Funkcjonariuszowi bezpośrednio po zakończeniu podróży służbowej przysługuje czas wolny od służby w wymiarze co najmniej 11 godzin, jeżeli:
1)
odbywał podróż służbową co najmniej 2 godziny pomiędzy godziną 22.00 a 06.00 i nie korzystał z wagonu z miejscami do leżenia lub spania albo
2)
czas przejazdu wynosił nie mniej niż 8 godzin.
2. 
W przypadku określonym w ust. 1, w którym czas na nieprzerwany wypoczynek funkcjonariusza nie obejmuje 11 godzin, godzina rozpoczęcia służby przez funkcjonariusza ulega odpowiedniemu przesunięciu do godziny zakończenia przysługującego mu czasu na nieprzerwany wypoczynek. Okres między planowaną a faktyczną godziną rozpoczęcia służby wlicza się do czasu służby.
3. 
Jeżeli wymagają tego ważne potrzeby służbowe, kierownik komórki organizacyjnej może polecić podległemu funkcjonariuszowi niezwłoczne stawienie się do pełnienia służby po podróży służbowej. O wydanym poleceniu kierownik komórki organizacyjnej zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej ABW.
4. 
Pełnienie służby w przypadku określonym w ust. 3 jest równoznaczne z przedłużeniem czasu służby, o którym mowa w § 7 ust. 1. W takim przypadku przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1. 
Wymiar czasu służby ulega zmniejszeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności funkcjonariusza w służbie.
2. 
Po okresie usprawiedliwionej nieobecności w służbie funkcjonariusz podejmuje służbę w pierwszym dniu, który był dla niego planowany jako dzień służby, o ile kierownik jednostki organizacyjnej ABW lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej nie ustali inaczej.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (M.P. poz. 672 i poz. 854), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. poz. 877) oraz art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021