Szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021

Na podstawie art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 425) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zwanego dalej "Funduszem", w roku 2021.
§  2. 
Nabycie lub objęcie akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 i 355) ze środków Funduszu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355).
§  3. 
1. 
Nabycie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, może nastąpić:
1)
z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów;
2)
na wniosek:
a)
ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa, lub
b)
ministra - członka Rady Ministrów, lub
c)
pełnomocnika Rządu ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178), lub
d)
podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255), innego niż Prezes Rady Ministrów

- zwanych dalej "podmiotami wnioskującymi o nabycie akcji".

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nabycie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu jest poprzedzone:
1)
przygotowaniem uzasadnienia zawierającego:
a)
cel planowanego nabycia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu, a w szczególności wskazanie strategii lub programu przyjętych przez Radę Ministrów lub organ Unii Europejskiej, lub instytucję Unii Europejskiej, realizacji których służyć będzie nabycie akcji,
b)
potwierdzenie zasadności planowanego nabycia akcji spółki,
c)
omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego nabycia akcji, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia perspektyw rozwojowych gospodarki polskiej w okresie po epidemii wirusa SARS-CoV-2;
2)
sporządzeniem wyceny, o której mowa w ust. 4 pkt 8;
3)
sporządzeniem projektu umowy nabycia akcji, z wyłączeniem nabycia akcji spółki publicznej w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa;
2)
szacowaną wartość i proponowaną liczbę nabywanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę oszacowania tej wartości;
3)
proponowany termin nabycia akcji;
4)
szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności:
a)
cel planowanego nabycia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu, a w szczególności wskazanie strategii lub programu przyjętych przez Radę Ministrów lub organ Unii Europejskiej, lub instytucję Unii Europejskiej, realizacji których służyć będzie nabycie akcji,
b)
potwierdzenie zasadności planowanego nabycia akcji spółki,
c)
omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego nabycia akcji, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia perspektyw rozwojowych gospodarki polskiej w okresie po epidemii wirusa SARS-CoV-2;
5)
informację, czy nabycie akcji przez Skarb Państwa doprowadzi do uzyskania pakietu kontrolnego nad spółką.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się:
1)
umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona i funkcjonuje;
2)
aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany nie później niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z oświadczeniem zarządu spółki o braku zmian w sytuacji spółki, które mają skutek od daty decyzji o zmianie tej sytuacji, a nie zostały ujęte w aktualnym odpisie z właściwego rejestru;
3)
sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;
4)
sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;
5)
skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;
6)
sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;
7)
analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;
8)
aktualną wycenę zleconą przez Skarb Państwa, reprezentowany przez podmiot wnioskujący o nabycie akcji, mającą na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte, sporządzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej wyceny, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji;
9)
projekt umowy nabycia akcji, z wyłączeniem przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia akcji spółki publicznej w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
§  4. 
1. 
Objęcie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, może nastąpić:
1)
z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów;
2)
na wniosek:
a)
spółki lub
b)
podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innego niż Prezes Rady Ministrów, lub
c)
ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa, lub
d)
ministra - członka Rady Ministrów, lub
e)
pełnomocnika Rządu ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

- zwanych dalej "podmiotami wnioskującymi o objęcie akcji".

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, objęcie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu jest poprzedzone:
1)
przygotowaniem uzasadnienia zawierającego:
a)
cel planowanego objęcia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu, a w szczególności wskazanie strategii lub programu przyjętych przez Radę Ministrów lub organ Unii Europejskiej, lub instytucję Unii Europejskiej, realizacji których służyć będzie objęcie akcji,
b)
potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji spółki,
c)
omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia perspektyw rozwojowych gospodarki polskiej w okresie po epidemii wirusa SARS-CoV-2,
d)
omówienie wpływu planowanego objęcia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki;
2)
sporządzeniem biznesplanu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8;
3)
sporządzeniem projektu umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa;
2)
szacowaną wartość i proponowaną liczbę obejmowanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę oszacowania tej wartości;
3)
proponowany termin objęcia akcji;
4)
szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności:
a)
cel planowanego objęcia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu, a w szczególności wskazanie strategii lub programu przyjętych przez Radę Ministrów lub organ Unii Europejskiej, lub instytucję Unii Europejskiej, realizacji których służyć będzie objęcie akcji,
b)
potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji spółki,
c)
omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia perspektyw rozwojowych gospodarki polskiej w okresie po epidemii wirusa SARS-CoV-2,
d)
omówienie wpływu planowanego objęcia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się:
1)
umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona i funkcjonuje;
2)
aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany nie później niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z oświadczeniem zarządu spółki o braku zmian w sytuacji spółki, które mają skutek od daty decyzji o zmianie tej sytuacji, a nie zostały ujęte w aktualnym odpisie z właściwego rejestru;
3)
sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;
4)
sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;
5)
skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;
6)
sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;
7)
analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;
8)
aktualny biznesplan spółki zawierający:
a)
informacje ogólne dotyczące spółki,
b)
określenie celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu i jego podstawowych założeń oraz opis przeznaczenia środków z planowanego objęcia akcji pochodzących z Funduszu,
c)
analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie: produktu, konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, sposobu dystrybucji i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych, niezbędnych koncesji,
d)
prezentację kosztów spółki, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
e)
opis lokalizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,
f)
opis działań technicznych inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej opisy technologii, niezbędnych atestów i licencji, wpływu na środowisko naturalne, nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,
g)
opis organizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
h)
opis struktury oraz kosztów zatrudnienia,
i)
harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
j)
plan finansowy spółki oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,
k)
ocenę ekonomiczno-finansową inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,
l)
podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności objęcia akcji przez Skarb Państwa,
m)
dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;
9)
test prywatnego inwestora lub analizę dotyczącą ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
10)
informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez spółkę w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez spółkę;
11)
oświadczenie podmiotu wnioskującego o objęcie akcji o niewystępowaniu poniższych okoliczności:
a)
ubiegania się spółki o udzielenie lub korzystania z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację,
b)
znajdowania się spółki w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji 2 .
§  5. 
1. 
W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje, będzie działał na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, sporządza się test prywatnego inwestora.
2. 
Test, o którym mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia testu prywatnego inwestora, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji.
3. 
Test, o którym mowa w ust. 1, jest analizą działań, które będą podejmowane przez Skarb Państwa przy obejmowaniu akcji, zawierającą w szczególności:
1)
ocenę rynkowego charakteru objęcia akcji;
2)
przewidywany zwykły zwrot z zainwestowanego przez Skarb Państwa kapitału w postaci dywidend lub zysku z tytułu wzrostu wartości akcji;
3)
rynkową stopę zwrotu z inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu;
4)
opinię, czy spółka byłaby w stanie uzyskać finansowanie na rynku finansowym;
5)
opinię, czy spółka przetrwałaby na rynku bez udziału środków z objęcia akcji pochodzących ze środków Funduszu;
6)
opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa, i poziom konkurencji na tym rynku;
7)
ocenę, czy środki z planowanego objęcia akcji, pochodzące ze środków Funduszu, będą wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe.
4. 
Test, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w szczególności na podstawie biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. 
W przypadku gdy test, o którym mowa w ust. 1, wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do biznesplanu, zmiany te, przed objęciem przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji ze środków Funduszu, należy potwierdzić nowym testem prywatnego inwestora.
§  6. 
1. 
W przypadku gdy wniosek dotyczy objęcia akcji w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, sporządza się analizę potwierdzającą, że akcje będą obejmowane w celu podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu komunikatów wyjaśniających Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania tego artykułu.
2. 
Analizę, o której mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej analizy, w szczególności potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
3. 
Analiza, o której mowa w ust. 1, ma potwierdzić, że obejmowanie akcji następuje w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz wskazywać na możliwość wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i zawiera w szczególności:
1)
analizę i ocenę, czy objęcie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą w szczególności uzasadnienie istnienia związku między objęciem akcji a ochroną konkretnych podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
analizę i ocenę, czy objęcie akcji jest konieczne dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą w szczególności uzasadnienie istnienia konieczności objęcia akcji dla ochrony konkretnych podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
analizę wpływu zaniechania objęcia akcji na konkretne podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
ocenę, czy objęcie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych broni, amunicji i materiałów wojennych;
5)
ocenę, czy objęcie akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
7)
ocenę, czy objęcie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych;
8)
opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa, i poziom konkurencji na tym rynku;
9)
ocenę, czy środki z planowanego objęcia akcji, pochodzące ze środków Funduszu, będą wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe.
4. 
Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 5 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
Wniosek o nabycie akcji ze środków Funduszu lub wniosek o objęcie akcji ze środków Funduszu wraz z załącznikami podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji składa do Prezesa Rady Ministrów.
§  8. 
1. 
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 3 i § 4, Prezes Rady Ministrów wzywa podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.
2. 
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie określonym zgodnie z ust. 1, Prezes Rady Ministrów pozostawia wniosek bez rozpoznania.
§  9. 
1. 
Prezes Rady Ministrów może zażądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
2. 
W przypadku nieprzekazania żądanych wyjaśnień i informacji w wyznaczonym terminie Prezes Rady Ministrów pozostawia wniosek bez rozpoznania.
3. 
Kopie dokumentów dołączonych do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez spółkę, której akcje są objęte wnioskiem, lub podmiot wnioskujący o nabycie akcji. Prezes Rady Ministrów może żądać dostarczenia dokumentów w oryginale do wglądu.
§  10. 
Prezes Rady Ministrów może wystąpić o opinię lub przeprowadzać konsultacje w zakresie otrzymanego wniosku z innymi organami, ministrami lub komitetami.
§  11. 
1. 
Prezes Rady Ministrów występuje do dysponenta Funduszu o opinię o uzgodnionym projekcie umowy nabycia lub o uzgodnionym projekcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji, którą zamierza zawrzeć, w zakresie trybu wypłaty środków na nabycie lub objęcie akcji, a także o opinię dotyczącą stanu środków i zobowiązań Funduszu oraz możliwości płatniczych Funduszu w kontekście otrzymanego wniosku. Dysponent Funduszu wydaje opinię w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia.
2. 
Opinia dysponenta Funduszu zawiera w szczególności informację o:
1)
konieczności przekazania Funduszowi skarbowych papierów wartościowych na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400), jeżeli konieczność taka występuje, oraz terminie, w którym Fundusz może otrzymać wyemitowane w tym celu skarbowe papiery wartościowe;
2)
terminach czynności dysponenta związanych ze skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w pkt 1;
3)
wysokości pozostałego do wykorzystania limitu określonego w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021;
4)
szacunkowej rentowności skarbowych papierów wartościowych oszacowanej na podstawie warunków rynkowych panujących w okresie bezpośrednio poprzedzającym wydanie opinii.
3. 
Prezes Rady Ministrów o sposobie rozpatrzenia wniosku informuje podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji.
4. 
W przypadku gdy opinia dysponenta Funduszu dotycząca otrzymanego wniosku wskazuje na brak możliwości płatniczych Funduszu w odniesieniu do realizacji wniosku, Prezes Rady Ministrów informuje podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji o braku możliwości rozpatrzenia jego wniosku.
§  12. 
1. 
W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, a wnioskują-cym o nabycie akcji lub wnioskującym o objęcie akcji nie jest podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do właściwego podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.
2. 
W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki z udziałem państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do państwowej osoby prawnej wykonującej prawa z akcji i organu ją nadzorującego, innego niż Prezes Rady Ministrów, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.
3. 
W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do właściwego, innego niż Prezes Rady Ministrów, podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec spółki, której akcje są objęte wnioskiem, w przypadku gdy podmiot ten nie jest podmiotem wnioskującym o nabycie akcji lub podmiotem wnioskującym o objęcie akcji, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.
4. 
W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki, wobec której spółka z udziałem państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do państwowej osoby prawnej wykonującej prawa z akcji spółki z udziałem państwowej osoby prawnej, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i organu ją nadzorującego, innego niż Prezes Rady Ministrów, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.
5. 
W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia akcji w celu, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub objęcia akcji w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny, czy nabycie lub objęcie akcji następuje w celu podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
§  13. 
1. 
Prezes Rady Ministrów występuje o opinię prawną Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o uzgodnionym projekcie umowy nabycia lub o uzgodnionym projekcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji, którą zamierza zawrzeć, bez względu na wartość przedmiotu czynności prawnej. Wniosek o wydanie opinii prawnej jest przedkładany Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy.
2. 
Opinię, o której mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wydaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień planowanego zawarcia umowy nabycia lub umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji. Niewydanie w tym terminie opinii przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do opiniowanego projektu umowy.
§  14. 
W przypadku nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów § 10-13 stosuje się odpowiednio.
§  15. 
1. 
Prezes Rady Ministrów zawiera:
1)
umowę nabycia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu, z wyłączeniem przypadku gdy nabycie akcji następuje w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
2)
umowę inwestycyjną ze spółką dotyczącą objęcia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa w szczególności:
1)
wartość oraz termin objęcia akcji ze środków Funduszu;
2)
cel lub cele objęcia akcji ze środków Funduszu oraz opis przeznaczenia środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu;
3)
zobowiązania spółki, w której Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes Rady Ministrów, obejmuje akcje ze środków Funduszu, w szczególności do:
a)
wykorzystania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2,
b)
przedkładania, do końca okresu wykorzystywania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, okresowych sprawozdań z wykorzystania tych środków oraz uzyskanych efektów,
c)
przedkładania sprawozdań finansowych, za każdy rok obrotowy, do końca okresu wykorzystywania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z ich badania, o ile będą one podlegać badaniu,
d)
przedłożenia sprawozdań biegłego rewidenta z badania stanu wykorzystania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, oraz oceny uzyskanych efektów,
e)
zwrotu w całości lub w części kwoty stanowiącej równowartość środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, wraz z odsetkami ustawowymi, w tym przez umorzenie akcji, w przypadku stwierdzenia, przy uwzględnieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, że:
umowa, na podstawie której Skarb Państwa, w imieniu którego działał Prezes Rady Ministrów, objął akcje ze środków Funduszu, została zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane,
środki pochodzące z objęcia akcji, przekazane z Funduszu są wykorzystywane lub zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2.
3. 
Prezes Rady Ministrów może zlecić dokonanie dodatkowych analiz i raportów, w szczególności mających na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte lub objęte, w celu weryfikacji wartości nabywanych lub obejmowanych akcji.
§  16. 
1. 
Prezes Rady Ministrów przedkłada dysponentowi Funduszu zawartą umowę, o której mowa w § 15 ust. 1.
2. 
Wypłata środków z Funduszu następuje na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  17. 
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce której akcje zostały nabyte ze środków Funduszu, przedkłada dysponentowi Funduszu każdorazowo informację o przychodach uzyskanych z tytułu zbycia akcji nabytych ze środków Funduszu oraz o dochodach uzyskanych z tytułu posiadania akcji nabytych ze środków Funduszu.
§  18. 
1. 
Dysponent Funduszu prowadzi obsługę finansowo-księgową realizacji umowy, o której mowa w § 15 ust. 1.
2. 
Dysponent Funduszu może powierzyć, w drodze umowy, realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
§  19. 
Wnioski o nabycie akcji lub wnioski o objęcie akcji, w wyniku których do dnia 31 grudnia 2021 r. nie zawarto umowy nabycia akcji lub umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji, pozostawia się bez rozpoznania.
§  20. 
Rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2021 r.
§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Kryteria te zostały określone w pkt 19-24 komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 i 2020 (Dz. U. poz. 1151), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.449

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021.
Data aktu: 10/03/2021
Data ogłoszenia: 12/03/2021
Data wejścia w życie: 13/03/2021