Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2021.414
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Kadencja Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, której członków powołano przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, trwa do jej zakończenia zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1225).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

§  1. 
1.  Do szczegółowego zakresu działania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zwanego dalej "Instytutem", należy:
1) prowadzenie interdyscyplinarnych i porównawczych badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, w tym w szczególności polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa międzynarodowego oraz ekonomicznych aspektów współpracy międzynarodowej;
2) sporządzanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w zakresie spraw międzynarodowych z inicjatywy własnej albo na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów albo z inicjatywy ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz - w miarę możliwości - innych członków Rady Ministrów, komisji sejmowych i senackich oraz klubów poselskich i senackich;
3) upowszechnianie wiedzy z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym problematyki integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz historii polskiej dyplomacji - w szczególności za pośrednictwem Internetu i innych środków masowego przekazu oraz w formie konferencji, seminariów, wykładów i publikacji, w tym książek oraz czasopism;
4) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej w zakresie objętym działalnością Instytutu;
5) doskonalenie zawodowe pracowników administracji państwowej, wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz - w miarę możliwości - pracowników administracji jednostek samorządu terytorialnego i osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze współpracy międzynarodowej;
6) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie objętym działalnością Instytutu;
7) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek i czasopism z zakresu spraw międzynarodowych, zbiorów dokumentów wytworzonych przez polską służbę dyplomatyczną w przeszłości oraz publikacji z zakresu bieżących prac Instytutu.
2.  Działania określone w ust. 1 pkt 2, w zakresie obsługi zadań ministra właściwego do spraw zagranicznych, Dyrektor Instytutu wykonuje zgodnie z planem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3.  Działania wykonywane na zlecenie ministra właściwego do spraw zagranicznych w części dotyczącej spraw służby zagranicznej Dyrektor Instytutu wykonuje w porozumieniu z dyrektorem generalnym służby zagranicznej.
§  2.  Dyrektor Instytutu działa przy pomocy:
1) zastępców dyrektora;
2) głównego księgowego;
3) kierowników komórek organizacyjnych;
4) dyrektorów oddziałów zamiejscowych, będących komórkami organizacyjnymi Instytutu;
5) pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.
§  3. 
1.  W skład Instytutu wchodzą:
1) komórki organizacyjne:
a) Biblioteka,
b) Biuro Badań i Analiz,
c) Biuro Informacji Publicznej,
d) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,
e) Biuro Organizacyjne,
f) Biuro Szkoleń,
g) Wydawnictwo;
1a) komórka organizacyjna - oddział zamiejscowy - Biuro Instytutu w Brukseli (Królestwo Belgii);
2) samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.
2.  Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Instytutu oraz samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny, nadany w drodze zarządzenia przez Dyrektora Instytutu.
3.  Dyrektor oddziału zamiejscowego - Biura Instytutu w Brukseli (Królestwo Belgii) oraz pracownicy Instytutu zajmujący samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.”;
§  4. 
1.  W skład Rady Instytutu, zwanej dalej "Radą", wchodzi 12 członków powoływanych spośród osób wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy lub doświadczeniem w zakresie spraw międzynarodowych.
2.  Kadencja Rady trwa cztery lata. W przypadku odwołania członka Rady, jego śmierci albo rezygnacji z członkostwa w Radzie przed upływem kadencji Rady, nowego członka Rady powołuje się na okres do zakoń tej kadencji.
3.  Do zadań Rady należy:
1) zatwierdzanie projektu rocznego planu działań Instytutu;
2) zatwierdzanie projektu sprawozdania Dyrektora Instytutu z realizacji rocznego planu działań Instytutu;
3) zatwierdzanie wyników działalności oddziału zamiejscowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a;
4) zatwierdzanie wniosku Dyrektora Instytutu o ustanowienie nagrody Instytutu;
5) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Instytutu;
6) opiniowanie projektów statutu i jego zmian.
4.  Rada wykonuje zadania kapituły nagrody Instytutu.
5.  Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
6.  Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego Rady.
7.  Dyrektor Instytutu bierze udział w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, na zaproszenie przewodniczącego Rady.
8.  W posiedzeniu Rady może wziąć udział, na zaproszenie przewodniczącego Rady, zastępca Dyrektora Instytutu, główny księgowy, kierownik komórki organizacyjnej, dyrektor oddziału zamiejscowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, oraz inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Rady.”.
§  5.  Rada może przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych i Dyrektorowi Instytutu swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej Instytutu.
§  6.  Dyrektor Instytutu przedkłada Radzie informacje z wykonania planu działań Instytutu.

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021