Szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzór certyfikatu dostępności.

Dz.U.2021.412
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, zwanej dalej "certyfikacją";
2) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności;
3) wzór certyfikatu dostępności.
§  2.  Podmiot dokonujący certyfikacji posiada zasób kadrowy, w skład którego wchodzą co najmniej:
1) jedna osoba posiadająca kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności architektonicznej, potwierdzone nie później niż 5 lat przed dniem ogłoszenia naboru, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej "ustawą":
a) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów podyplomowych, lub dyplomem, certyfikatem, zaświadczeniem, lub świadectwem ukończenia szkolenia lub kursu, w których co najmniej:
35 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności architektonicznej lub uniwersalnemu projektowaniu oraz przeprowadzeniem co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności identyfikującej bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwanych dalej "weryfikacjami zapewniania dostępności", lub audytów dostępności, obejmujących co najmniej 10 budynków o powierzchni całkowitej co najmniej 1000 m2 każdy lub
12 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności architektonicznej lub uniwersalnemu projektowaniu oraz przeprowadzeniem co najmniej 25 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności, obejmujących co najmniej 25 budynków o powierzchni całkowitej co najmniej 1000 m2 każdy lub
b) dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń poświęconych dostępności architektonicznej lub uniwersalnemu projektowaniu oraz autorstwem co najmniej dwóch publikacji na temat dostępności architektonicznej lub uniwersalnego projektowania, oznaczonych numerem ISBN i opatrzonych recenzją doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub redakcją profesora zwyczajnego, lub
c) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie wdrażania dostępności w organizacji, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), oraz przeprowadzeniem co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności, obejmujących co najmniej 10 budynków o powierzchni całkowitej co najmniej 1000 m2 każdy;
2) jedna osoba posiadająca kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności cyfrowej, potwierdzone nie później niż 5 lat przed dniem ogłoszenia naboru, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy:
a) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów podyplomowych, lub dyplomem, certyfikatem, zaświadczeniem, lub świadectwem ukończenia szkolenia lub kursu, w których co najmniej:
120 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności cyfrowej lub
35 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności cyfrowej oraz przeprowadzeniem co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności stron internetowych lub co najmniej 5 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności aplikacji mobilnych, lub dostosowaniem co najmniej 10 stron internetowych, lub co najmniej 5 aplikacji mobilnych, pod kątem spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), zwanych dalej "wymaganiami WCAG". lub
12 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności cyfrowej oraz przeprowadzeniem co najmniej 20 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności stron internetowych lub co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności aplikacji mobilnych, lub dostosowaniem co najmniej 20 stron internetowych, lub co najmniej 10 aplikacji mobilnych, pod kątem spełniania wymagań WCAG lub
b) dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń poświęconych dostępności cyfrowej oraz przeprowadzeniem co najmniej 20 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności stron internetowych lub co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności aplikacji mobilnych, lub dostosowaniem co najmniej 20 stron internetowych, lub co najmniej 10 aplikacji mobilnych, pod kątem spełniania wymagań WCAG, lub
c) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie wdrażania dostępności cyfrowej, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
3) jedna osoba posiadająca kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, potwierdzone nie później niż 5 lat przed dniem ogłoszenia naboru, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy:
a) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów podyplomowych, lub dyplomem, certyfikatem, zaświadczeniem, lub świadectwem ukończenia szkolenia lub kursu, w których co najmniej 35 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub uniwersalnemu projektowaniu lub
b) dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie co najmniej 35 godzin dydaktycznych szkoleń poświęconych dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub uniwersalnemu projektowaniu, lub
c) rekomendacjami od co najmniej trzech organizacji lub podmiotów, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których działalność statutowa polega na wspieraniu osób ze szczególnymi potrzebami oraz które stosują w prowadzonej działalności środki wspierające komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), a także przeprowadziły co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności;
4) jedna osoba z upośledzeniem narządu ruchu, poruszająca się na wózku inwalidzkim, zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadająca orzeczenie z symbolem 05-R lub inne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159), potwierdzające upośledzenie narządu ruchu;
5) jedna osoba z chorobą narządu wzroku, zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadająca orzeczenie z symbolem 04-O lub inne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, potwierdzające chorobę narządu wzroku;
6) jedna osoba z chorobą słuchu, zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadająca orzeczenie z symbolem 03-L lub inne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, potwierdzające chorobę słuchu, posługująca się polskim językiem migowym.
§  3.  Podmiot dokonujący certyfikacji posiada następujące zasoby organizacyjne oraz narzędzia:
1) komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie dokumentacji w trakcie dokonywania certyfikacji;
2) metodykę przeprowadzania audytu dostępności uwzględniającą, w celu weryfikacji spełniania przez podmiot ubiegający się o certyfikat dostępności minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy, listy sprawdzające zamieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
3) metodykę przeprowadzania kontroli dostępności w podmiotach, którym wydano certyfikat dostępności;
4) przyrządy pomiarowe, wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166), w szczególności:
a) miarę umożliwiającą dokonywanie pomiarów w systemie metrycznym,
b) urządzenie umożliwiające pomiar natężenia emitowanego przez pętlę indukcyjną,
c) urządzenie umożliwiające pomiar natężenia światła,
d) urządzenie umożliwiające pomiar kontrastu LRV.
§  4.  Podmiot dokonujący certyfikacji zapewnia wyznaczenie składu zespołu przeprowadzającego audyt dostępności spośród osób, o których mowa w § 2, biorąc pod uwagę zakres działalności podmiotu ubiegającego się o certyfikat dostępności oraz zapewnienie przeprowadzenia tego audytu zgodnie z metodyką, o której mowa w § 3 pkt 2.
§  5.  Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6.  Wzór certyfikatu dostępności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DOSTĘPNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DOSTĘPNOŚCI

miejscowość ....................................., dnia ..................

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zwracam się z wnioskiem o wydanie certyfikatu dostępności.

.......................................................................................................................................................

Nazwa podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności i numer z wykazu podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności

.......................................................................................................................................................

Nazwa podmiotu ubiegającego się o certyfikat dostępności

.......................................................................................................................................................

Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o certyfikat dostępności

.......................................................................................................................................................

Zakres działalności prowadzonej przez podmiot ubiegający się o certyfikat dostępności (kod PKD)

Obiekty podlegające certyfikacji dostępności
Lp. Adres Powierzchnia

całkowita

1
2
3
4
5
Adresy stron internetowych lub nazwy aplikacji mobilnych podlegających certyfikacji dostępności
1
2
3
4
5

.............................................

podpis osoby uprawnionej

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CERTYFIKAT DOSTĘPNOŚCI

CERTYFIKAT DOSTĘPNOŚCI

.......................................................................................................................................................

Nazwa podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności

.......................................................................................................................................................

Numer z wykazu podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności

Po weryfikacji spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

przyznaje

CERTYFIKAT DOSTĘPNOŚCI

numer .....................

dla

.......................................................................................................................................................

Nazwa podmiotu, dla którego został wydany certyfikat dostępności, wraz z adresem siedziby

ważny do .....................................

Skrócony opis zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................ ...............................................................................
data wydania podpis uprawnionej osoby

Zalecenia w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (jeżeli dotyczy)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.412

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzór certyfikatu dostępności.
Data aktu: 04/03/2021
Data ogłoszenia: 05/03/2021
Data wejścia w życie: 06/03/2021