Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2021.409
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2337 oraz z 2020 r. poz. 677) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) informacji o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/KW), stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia.";

2) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
5) załączniki nr 15 i 16 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia;
6) załączniki nr 19-22 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 7-10 do niniejszego rozporządzenia;
7) dodaje się załącznik nr 23 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzory określone w załącznikach nr 6, 7, 9, 13, 15, 16 i 19-22 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.
2.  Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory określone w załącznikach nr 6, 7, 9, 13, 15, 16 i 19-22 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4.  Podatnicy, którzy po dniu 31 grudnia 2020 r. dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, składają zeznanie za rok podatkowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 r. i później według wzorów określonych w załącznikach nr 6 i 23 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CIT-8AB ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CIT-8/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WOLNYCH OD PODATKU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

CIT/BR INFORMACJA O ODLICZENIACH OD PODSTAWY OPODATKOWANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

CIT/8S INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ LUB NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU

ZAŁĄCZNIK Nr  6

CIT/8SP INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ LUB NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

CIT/IP INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB

ZAŁĄCZNIK Nr  8

CIT/WW INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z ODPŁATNEGO ZBYCIA WALUT WIRTUALNYCH ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  9

CIT/WZ INFORMACJA O WIERZYTELNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB ZWIĘKSZAJĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA (STRATĘ), WYNIKAJĄCYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  10

CIT/WZG INFORMACJA O WIERZYTELNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB ZWIĘKSZAJĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA (STRATĘ), WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ TWORZĄCĄ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  11

CIT/KW INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH, DOCHODZIE Z PRZEKSZTAŁCENIA ORAZ PODATKU NALEŻNYM W ZWIĄZKU Z WYBOREM OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1565, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 255.

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.409

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Data aktu: 26/02/2021
Data ogłoszenia: 05/03/2021
Data wejścia w życie: 06/03/2021