Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2021.407
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym
Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 485) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm. 2 )";

2) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) lotniska określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) lotniska podlegającego w całości alternatywnym środkom ochrony określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;";

3) w § 4:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w formie wydruku oraz",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wezwać do przedstawienia programu ochrony, o którym mowa w ust. 1, również w formie wydruku.",

c) uchyla się ust. 2,
d) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) datę jego opracowania;",

e) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy ust. 1, 1a i 3 stosuje się odpowiednio.";

4) uchyla się § 5;
5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowe wymagania dotyczące programu ochrony lotniska",

b) użyte w pkt 2, 4 i 8 w ppkt 8.2 i 8.2.1 wyrazy "portu lotniczego" zastępuje się wyrazem "lotniska",
c) użyte w pkt 4 w ppkt 4.1.2 i w pkt 8 w ppkt 8.3 wyrazy "w porcie lotniczym" zastępuje się wyrazami "na lotnisku",
d) w pkt 4 ppkt 4.12 otrzymuje brzmienie:

"4.12. Środki ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa.",

e) w pkt 6 dodaje się ppkt 6.4 w brzmieniu:

"6.4. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.";

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w pkt 8 uchyla się ppkt 8.4,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Środki ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa",

c) w pkt 11 dodaje się ppkt 11.5 w brzmieniu:

"11.5. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.";

7) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w pkt 2 w ppkt 2.3 dwukropek zastępuje się kropką i uchyla się ppkt 2.3.1 i 2.3.2,
b) uchyla się pkt 3,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Procedury ochrony

4.1. Kontrola dostępu:

4.1.1. Kontrola dostępu osób do pomieszczeń i urządzeń na terenie obiektu.

4.1.2. Kontrola dostępu pojazdów na teren przedsiębiorstwa.

4.2. Procedury akceptacji ładunków i poczty do przewozu wraz z dokumentowaniem:

4.2.1. Ładunki i poczta otrzymane od zarejestrowanego agenta.

4.2.2. Ładunki i poczta otrzymane od znanego nadawcy.

4.2.3. Ładunki i poczta otrzymane od innych nadawców.

4.2.4. Ładunki i poczta transferowa.

4.3. Kontrola bezpieczeństwa ładunków i poczty:

4.3.1. Przedmioty zabronione do przewozu w ładunkach i poczcie.

4.3.2. Procedura kontroli bezpieczeństwa wraz z jej dokumentowaniem.

4.3.3. Zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa.

4.3.4. Urządzenia wykorzystywane do kontroli bezpieczeństwa.

4.3.5. Podmiot realizujący kontrolę bezpieczeństwa.

4.4. Ochrona i przechowywanie identyfikowalnych ładunków i poczty.

4.5. Transport i dostawa ładunków i poczty:

4.5.1. Dokumentacja towarzysząca ładunkom i poczcie.

4.5.2. Procedury zabezpieczenia ładunków i poczty w czasie transportu.

4.5.3. Organizacja transportu ładunków i poczty.

4.6. Środki ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa.",

d) w pkt 7 dodaje się ppkt 7.4 w brzmieniu:

"7.4. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.",

e) w pkt 9 uchyla się ppkt 9.3 i 9.8;
8) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w pkt 2 w ppkt 2.3 dwukropek zastępuje się kropką i uchyla się ppkt 2.3.1 i 2.3.2,
b) w pkt 4 dodaje się ppkt 4.8 w brzmieniu:

"4.8. Środki ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa.",

c) w pkt 7 dodaje się ppkt 7.4 w brzmieniu:

"7.4. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.";

9) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) w pkt 3 ppkt 3.6 otrzymuje brzmienie:

"3.6. Środki ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa.",

b) w pkt 6 dodaje się ppkt 6.4 w brzmieniu:

"6.4. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.";

10) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowe wymagania dotyczące programu ochrony lotniska podlegającego w całości alternatywnym środkom ochrony",

b) dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

"12. Środki ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa

13. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym";

11) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w pkt 4 dodaje się ppkt 4.3 w brzmieniu:

"4.3. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.";

12) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w pkt 4 dodaje się ppkt 4.3 w brzmieniu:

"4.3. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.";

13) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:
a) w pkt 3 dodaje się ppkt 3.8 w brzmieniu:

"3.8. Cyberbezpieczeństwo.”,

b) w pkt 5 dodaje się ppkt 5.3 w brzmieniu:

"5.3. Kultura ochrony oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym.".

§  2. 
1.  Programy ochrony portu lotniczego i innego lotniska niepodlegającego alternatywnym środkom ochrony, przewoźnika lotniczego, zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, lotniska niebędącego portem lotniczym podlegającego alternatywnym środkom ochrony, znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego oraz znanego nadawcy, zwane dalej "programami ochrony", i ich zmiany przedstawione do zatwierdzenia i niezatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i są przedstawiane do zatwierdzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Nieprzedstawienie programów ochrony albo ich zmian do zatwierdzenia we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
2.  Programy ochrony zatwierdzone na podstawie przepisów dotychczasowych podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 286 z 07.11.2019, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.407

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.
Data aktu: 26/02/2021
Data ogłoszenia: 04/03/2021
Data wejścia w życie: 19/03/2021