Rada Akredytacyjna.

Dz.U.2021.391
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 sierpnia 2009 r.
w sprawie Rady Akredytacyjnej
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb powoływania członków Rady Akredytacyjnej, zwanej dalej "Radą";
2) szczegółowe zadania Rady.
§  2. 
1.  W celu powołania członków Rady, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą", minister właściwy do spraw zdrowia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zdrowia oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenie o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady.
2.  W celu powołania członków Rady, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia informuje na piśmie Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady.
3.  Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zgłaszają kandydatów na członków Rady w terminie 14 dni odpowiednio od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.
4.  Zgłoszenie kandydata zawiera:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego;
2) dane osobowe kandydata na członka Rady:
a) imię i nazwisko,
b) wykształcenie,
c) tytuł naukowy, o ile posiada;
3) opis doświadczenia związanego z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.  Listę kandydatów na członków Rady zawierającą dane i informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zdrowia, w celu poddania opiniowaniu.
6.  Opinie na temat kandydatów zgłasza się na piśmie w terminie 14 dni od dnia ukazania się listy kandydatów, o której mowa w ust. 5.
7.  Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu oraz opinii, o których mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje oceny kandydatów i powołuje członków Rady.
8.  W skład Rady minister właściwy do spraw zdrowia powołuje po jednym przedstawicielu każdego z samorządów zawodów medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, który zgłosi kandydata na członka Rady.
§  3.  Do szczegółowych zadań Rady należy:
1) współdziałanie z ośrodkiem akredytacyjnym oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia przy tworzeniu standardów akredytacyjnych;
1a) rekomendowanie ośrodkowi akredytacyjnemu sposobu przeprowadzania procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych wnioskujący o udzielenie akredytacji, w tym określenie zakresu działalności leczniczej podlegającej przeglądowi akredytacyjnemu, uwzględniające lokalizację i strukturę organizacyjną tego podmiotu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rekomendacji w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych;
3) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
4) propagowanie idei akredytacji.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021