Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.

Dz.U.21.384
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej
Na podstawie art. 402 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób podziału dla uczelni środków finansowych, o których mowa w:
1) art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", przeznaczonych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
2) art. 365 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.
§  2.  Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W latach 2019-2023 wysokość dotacji dla uczelni ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1) ze środków finansowych pozostałych po wyodrębnieniu części uzupełniającej, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone z uwzględnieniem:
a) liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów,
b) liczby otrzymujących stypendium socjalne:
doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020,
studentów,
c) liczby będących osobami niepełnosprawnymi:
doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020,
studentów;
2) w algorytmie określonym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia składnik:

D1 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów,

D2 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby otrzymujących stypendium socjalne doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne,

D3 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby będących osobami niepełnosprawnymi doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi,

Lsi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów w i-tej uczelni,

Lmi - oznacza liczbę stanowiącą iloraz sumy liczby doktorantów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, oraz liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni, i wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej w i-tej uczelni,

Lni - oznacza sumę liczby będących osobami niepełnosprawnymi doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów w i-tej uczelni będących osobami niepełnosprawnymi.

2.  Dane dotyczące liczby doktorantów, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
§  5.  W latach 2019-2023 przy ustalaniu wysokości dotacji dla uczelni ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6 ustawy, we wzorze, według którego oblicza się składnik studencki i-tej uczelni, określonym w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia:

Ln1,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni.

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU DLA UCZELNI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA STYPENDIA SOCJALNE, STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI I STYPENDIA REKTORA

1. Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, przeznaczonych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają część uzupełniającą, w wysokości nieprzekraczającej 5% tych środków, przeznaczoną na zwiększenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 368 ust. 8 i 9 ustawy, oraz na podziały uzupełniające i korygujące.
2. Ze środków finansowych pozostałych po wyodrębnieniu części uzupełniającej dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone z uwzględnieniem:
1) liczby studentów;
2) liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne;
3) liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
3. Wysokość dotacji dla uczelni na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora jest ustalana według algorytmu:

gdzie:

Di - oznacza wysokość dotacji dla i-tej uczelni,

D1 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów,

D2 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne,

D3 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów będących osobami niepełno sprawnymi,

Lsi - oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni,

Lmi - oznacza liczbę stanowiącą iloraz liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni i wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej w i-tej uczelni zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy,

Lni - oznacza liczbę studentów będących osobami niepełnosprawnymi w i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni uwzględnionych przez dysponenta części budżetu państwa w podziale środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy.

4. Środki finansowe pozostałe w wyniku nieprzyznania uczelni dotacji w przypadku, o którym mowa w art. 416 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w wyniku zmniejszenia dotacji w przypadku, o którym mowa w art. 416 ust. 3 pkt 1 ustawy, powiększają część uzupełniającą.
5. Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy ustala się w zakresie:
1) liczby studentów, liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi - na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;
2) wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne - na podstawie danych przekazanych przez uczelnie do dnia 15 stycznia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

SPOSÓB PODZIAŁU DLA UCZELNI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE PRZYJMOWANIA NA STUDIA, DO SZKÓŁ DOKTORSKICH, KSZTAŁCENIU NA STUDIACH I W SZKOŁACH DOKTORSKICH LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

1. Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają kwoty przeznaczone na dotacje dla uczelni:
1) publicznych;
2) niepublicznych.
2. Wysokość dotacji dla uczelni na zadania, o których mowa w ust. 1, jest ustalana według algorytmu:

gdzie:

Dni - oznacza wysokość dotacji dla i-tej uczelni,

F - oznacza kwotę przyjętą do obliczania dotacji dla uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w danym roku,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych.

3. Składnik studencki i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni,

Ln1,k,i - oznacza liczbę studentów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2k,i - oznacza liczbę studentów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3k,i - oznacza liczbę studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni.

4. Składnik doktorancki i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

Di = 3,6Ln1,i + 2,9Ln2,i + l,4Ln3,i

gdzie:

Ln1,i - oznacza liczbę doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej,

Ln2,i. - oznacza liczbę doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej,

Ln3,i - oznacza liczbę doktorantów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lpni,k - oznacza przeciętną liczbę pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, zatrudnionych w i-tej uczelni w k-tym miesiącu roku poprzedzającego rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku).

6. Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy ustala się w zakresie:
1) liczby studentów i doktorantów - na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;
2) przeciętnej liczby pracowników będących osobami niepełnosprawnymi - na podstawie danych przekazanych przez uczelnie do dnia 31 stycznia roku przyznania dotacji.
1 Obecnie działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie podziału środków finansowych na świadczenia dla studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 226),

2) w zakresie podziału środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163)

- które tracą moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.384 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.
Data aktu: 25/09/2018
Data ogłoszenia: 02/03/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2018