Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2021.358
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 26 ust. 19 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 764) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dyspozycyjność, z uwzględnieniem danych mających charakter informacyjny dotyczących liczby dni nieobecności:

– nieusprawiedliwionych,

– z tytułu tymczasowego aresztowania,

– z tytułu zastosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych,

– z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich, z wyjątkiem przebywania na zwolnieniach lekarskich, za które żołnierz zachowuje 100% uposażenia, ",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kompetencje i predyspozycje opiniowanego - według następujących kryteriów:

a) wyszkolenie bojowe,

b) odpowiedzialność,

c) determinacja w dążeniu do celu,

d) trafność i szybkość podejmowania decyzji,

e) odporność na stres,

f) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

g) stosowanie się do przepisów, norm i reguł,

h) rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,

i) dbałość o sprzęt i mienie,

j) kultura osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny.";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. W ramach opiniowania służbowego opiniujący uwzględnia także kryteria dodatkowe, obejmujące zaangażowanie żołnierza zawodowego w realizację: czasowego pełnienia dodatkowych obowiązków służbowych lub nieetatowych funkcji, szkoleń wojskowych i ćwiczeń poligonowych (morskich) oraz inicjatyw społecznych promujących postawę patriotyczną i proobronną.";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ocenę kryteriów wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych wyraża się punktowo:

1) opiniowany przewyższa wymagania - od 12 do 14 punktów;

2) opiniowany spełnia wymagania - od 8 do 10 punktów;

3) opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie - od 4 do 6 punktów;

4) opiniowany nie spełnia wymagań - 0 punktów.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Ocenę poszczególnych kryteriów kompetencji i predyspozycji opiniowanego, o których mowa w § 5 pkt 2, wyraża się punktowo:

1) opiniowany przewyższa wymagania - od 3 do 4 punktów;

2) opiniowany spełnia wymagania - 2 punkty;

3) opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie - 1 punkt;

4) opiniowany nie spełnia wymagań - 0 punktów.

2. Ocenę dodatkowych kryteriów, o których mowa w § 5a, wyraża się opisowo oraz punktowo w skali od 0 do 4 punktów.

3. Ocena kompetencji i predyspozycji opiniowanego stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria kompetencji i predyspozycji, o których mowa w § 5 pkt 2, oraz punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, o których mowa w § 5a.";

5) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ogólną ocenę opiniowanego wystawia się na podstawie sumy ocen, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 3, według następującej skali:

1) wzorowa (6) - jeżeli uzyskał powyżej 92 punktów;

2) bardzo dobra (5) - jeżeli uzyskał od 78 do 92 punktów;

3) dobra (4) - jeżeli uzyskał od 52 do 77 punktów;

4) dostateczna (3) - jeżeli uzyskał od 26 do 51 punktów;

5) niedostateczna (2) - jeżeli uzyskał poniżej 26 punktów.

2. Przy wystawianiu ogólnej oceny uwzględnia się ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej aktualną w dniu sporządzania opinii.";

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  W sprawach dotyczących opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

OPINIA SŁUŻBOWA

OPINIA SŁUŻBOWA
Rok sporządzenia
DANE OSOBOWE OPINIOWANEGO
Stopień wojskowy Nazwisko Imię (imiona)
Data mianowania PESEL Imię ojca

PARAMETRY STANOWISKA SŁUŻBOWEGO ZAJMOWANEGO PRZEZ OPINIOWANEGO

Nazwa stanowiska Nr identyfikacyjny NIS
Nazwa komórki Stopień etatowy STE Grupa uposażenia U
Nazwa jednostki wojskowej SW1 SW2
Korpus osobowy (SW1)
Kadencja Kontrakt (aktualny) Data objęcia Grupa osobowa (SW1)
od dnia do dnia od dnia do dnia obowiązków
Specjalność wojskowa (SW1)

PROPOZYCJE OPINIOWANEGO DOTYCZĄCE DALSZEGO PRZEBIEGU SŁUŻBY

.............................
(data i podpis)

NIEOBECNOŚCI ZA OKRES 15 sierpnia ubiegłego roku 14 sierpnia bieżącego roku

Rodzaj nieobecności Liczba dni
Nieobecności nieusprawiedliwione
Tymczasowe aresztowanie
Dyscyplinarne środki zapobiegawcze
Przebywanie na zwolnieniach lekarskich, z wyjątkiem przebywania na zwolnieniach lekarskich, za które żołnierz zachowuje 100% uposażenia

OCENA WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW LUB ZADAŃ

KRYTERIA OCENY WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW LUB ZADAŃ POZIOM liczba punktów Liczba

punktów

Nie spełnia

wymagań

Spełnia wymagania

w ograniczonym

zakresie

Spełnia wymagania Przewyższa

wymagania

(0 pkt) (4-6 pkt) (8-10 pkt) (12-14 pkt)
1. Dyspozycyjność
2. Jakość i terminowość wykonywania obowiązków/zadań
3. Samodzielność i inicjatywa
4. Planowanie i organizacja pracy
Razem:

OCENA KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI

KRYTERIA OCENY KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI POZIOM liczba punktów Liczba

punktów

Nie spełnia

wymagań

Spełnia wymagania

w ograniczonym

zakresie

Spełnia wymagania Przewyższa

wymagania

(0 pkt) (1 pkt) (2 pkt) (3 pkt)
1. Wyszkolenie bojowe
2. Odpowiedzialność
3. Determinacja w dążeniu do celu
4. Trafność i szybkość podejmowania decyzji
5. Odporność na stres
6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
7. Stosowanie się do przepisów, norm i reguł
8. Rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji
9. Dbałość o sprzęt i mienie
10. Kultura osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny
11. Kryteria dodatkowe Opisowo: Liczba punktów (0-4 pkt)
Razem:

USTALENIE OCENY OGÓLNEJ OPINIOWANEGO

OCENA Niedostateczna Dostateczna Dobra Bardzo dobra Wzorowa
(przedział liczby punktów) poniżej 26 26-51 52-77 78-92 powyżej 92
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW:
OCENA

ZE SPRAWDZIANU

SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Uzasadnienie braku oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej:
OCENA OGÓLNA Słownie:
Uzasadnienie oceny ogólnej: .......................................................
(stanowisko służbowe opiniującego)
.......................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

.......................................................

(data sporządzenia opinii służbowej)

DORĘCZENIE OPINII SŁUŻBOWEJ

Kopię opinii służbowej otrzymałem. Od opinii służbowej służy prawo wniesienia odwołania do wyższego przełożonego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania*.
.......................................................

(data, podpis opiniującego)

WYZNACZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU ZAWODOWEGO I OKREŚLENIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH OPINIOWANEGO ORAZ INNE ADNOTACJE:

* Niepotrzebne skreślić.

ODWOŁANIE OD OPINII SŁUŻBOWEJ
Rok sporządzenia
DANE OSOBOWE OPINIOWANEGO
Stopień wojskowy Nazwisko Imię (imiona)
Data mianowania PESEL Imię ojca

ODWOŁANIE OD OPINII SŁUŻBOWEJ

Utrzymałem opinię służbową w mocy ROZPATRUJĄCY ODWOŁANIE Kopię opinii służbowej, po rozpatrzeniu odwołania,,
Zmieniłem opinię służbową lub uzupełniłem otrzymałem.
Uchyliłem opinię służbową

i wydałem nową

......................................................

(stanowisko służbowe)

......................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

.....................................................

(data)

Uchyliłem opinię służbową

ze względu na brak podstaw prawnych do jej sporządzenia

........................................................

(data, podpis opiniowanego)

WERYFIKOWANIE OPINII SŁUŻBOWEJ

Utrzymałem opinię służbową w mocy WERYFIKUJĄCY OPINIĘ SŁUŻBOWĄ Kopię opinii służbowej, po rozpatrzeniu wniosku o jej zweryfikowanie,
Zmieniłem ostateczną opinię służbową lub uzupełniłem otrzymałem.
Uchyliłem ostateczną opinię służbową i wydałem nową ......................................................

(stanowisko służbowe)

Uchyliłem ostateczną opinię służbową ze względu na brak podstaw prawnych do jej sporządzenia ......................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

......................................................

(data)

........................................................

(data, podpis opiniowanego)

)

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021