Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa warunki, tryb i formę współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, zwanych dalej "chorobami zakaźnymi".
§  2. 
Przy zwalczaniu chorób zakaźnych współpracę realizują:
1)
na obszarze powiatu:
a)
powiatowy lekarz weterynarii,
b)
państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
c)
wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
d)
wojewódzki inspektor transportu drogowego,
e)
wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
f)
właściwy miejscowo starosta,
g)
właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
2)
na obszarze województwa:
a)
wojewódzki lekarz weterynarii,
b)
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
c)
wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
d)
wojewódzki inspektor transportu drogowego,
e)
wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
3)
na obszarze kraju:
a)
Główny Lekarz Weterynarii,
b)
Główny Inspektor Sanitarny,
c)
Główny Inspektor Farmaceutyczny,
d)
Główny Inspektor Transportu Drogowego,
e)
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
4)
na terenie przejścia granicznego:
a)
graniczny lekarz weterynarii,
b)
państwowy graniczny inspektor sanitarny.
§  3. 
1. 
Organy, o których mowa w § 2, realizują współpracę w szczególności przez:
1)
wzajemne informowanie o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby zakaźnej;
2)
wzajemne wykorzystanie - na podstawie przyjętych ustaleń - posiadanych sił i środków, które mogą zostać przeznaczone do zwalczania chorób zakaźnych;
3)
niezwłoczne udostępnianie i wymianę informacji oraz dokumentów, w tym wyników badań laboratoryjnych, na wniosek zainteresowanego organu;
4)
koordynowanie rozpowszechniania informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie;
5)
organizowanie i przeprowadzanie wspólnych szkoleń i ćwiczeń pracowników organów, o których mowa w § 2, obejmujących zagadnienia związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych;
6)
opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania poszczególnych organów na wypadek podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej.
2. 
Oprócz działań, o których mowa w ust. 1, współpraca w zakresie zwalczania chorób zakaźnych jest realizowana między:
1)
organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez:
a)
prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności,
b)
wspieranie działań:
w zakresie kontroli obrotu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego w obszarze zapowietrzonym i obszarze zagrożonym,
zmierzających do wycofania z obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej,
c)
udzielanie, w razie potrzeby, pomocy przy przeprowadzaniu odkażania związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych;
2)
organami Inspekcji Transportu Drogowego i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez:
a)
przeprowadzanie kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy przewóz ładunków odbywa się zgodnie z nakazami i zakazami wydanymi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych,
b)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ograniczeń w ruchu ludzi i pojazdów zgodnie z nakazami i zakazami wydanymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3)
jednostkami samorządu terytorialnego i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez:
a)
współdziałanie przy oznakowaniu obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w tym oznakowaniu dróg lądowych i wodnych,
b)
przeprowadzanie akcji informacyjnej w obszarze zapowietrzonym i obszarze zagrożonym oraz na terenach graniczących z tymi obszarami, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
c)
zapewnienie, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej, pomieszczeń wyposażonych w środki łączności, sprzęt komputerowy, mapy i inne środki techniczne oraz obsługi merytorycznej i tech-nicznej, w tym korzystania z infrastruktury i zaplecza logistycznego gminnych i powiatowych zespołów zarzą-dzania kryzysowego.
3. 
Organy, o których mowa w § 2, w ramach współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych mogą zawierać między sobą umowy lub porozumienia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (Dz. U. poz. 575), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2250

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.
Data aktu: 19/11/2021
Data ogłoszenia: 06/12/2021
Data wejścia w życie: 07/12/2021