Specjalny obszar ochrony siedlisk Widowo (PLH220054).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH220054)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Widowo (PLH220054 2 ), obejmujący obszar 99,14 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 774640,14 442735,32
2 774628,65 442914,83
3 774653,18 442903,60
4 774652,05 442917,30
5 774645,99 443012,88
6 774644,90 443016,48
7 774643,66 443020,55
8 774642,44 443060,88
9 774636,03 443151,57
10 774633,27 443182,88
11 774630,31 443216,34
12 774628,60 443237,01
13 774627,41 443259,37
14 774626,22 443281,73
15 774624,43 443315,27
16 774623,04 443343,34
17 774621,69 443371,30
18 774619,95 443399,05
19 774618,53 443421,40
20 774614,97 443477,96
21 774612,90 443511,54
22 774609,34 443569,51
23 774606,26 443619,80
24 774605,54 443631,49
25 774606,88 443698,29
26 774607,24 443703,26
27 774610,11 443771,21
28 774604,06 443828,99
29 774604,68 443916,13
30 774604,77 443929,34
31 774611,56 444007,47
32 774627,24 444061,97
33 774647,62 444107,69
34 774660,27 444157,78
35 774671,90 444257,45
36 774676,46 444317,65
37 774678,02 444357,63
38 774681,52 444447,17
39 774681,39 444512,14
40 774681,01 444702,66
41 774680,31 444873,62
42 774680,93 444974,51
43 774681,66 445093,58
44 774681,81 445117,27
45 774682,00 445148,80
46 774679,76 445179,98
47 774679,87 445182,39
48 774680,00 445185,23
49 774682,83 445210,56
50 774686,29 445243,97
51 774689,96 445274,42
52 774684,86 445274,79
53 774684,77 445274,80
54 774674,19 445275,56
55 774660,74 445275,67
56 774651,36 445289,46
57 774650,14 445309,81
58 774626,24 445329,79
59 774609,21 445341,57
60 774603,01 445361,26
61 774594,02 445399,22
62 774567,29 445386,08
63 774543,36 445377,77
64 774464,97 445405,95
65 774464,73 445404,97
66 774450,65 445347,64
67 774449,27 445336,66
68 774445,89 445309,69
69 774438,43 445287,08
70 774432,91 445270,37
71 774422,94 445251,43
72 774405,05 445197,98
73 774402,27 445185,38
74 774404,33 445176,17
75 774403,19 445154,36
76 774403,29 445121,54
77 774401,09 445113,46
78 774396,72 445097,33
79 774396,23 445096,05
80 774374,58 445038,69
81 774366,04 445016,26
82 774364,11 445010,96
83 774361,00 445002,72
84 774361,82 445002,35
85 774348,63 444963,51
86 774348,68 444956,93
87 774349,91 444912,04
88 774350,79 444882,41
89 774351,76 444842,75
90 774350,16 444788,98
91 774349,67 444775,10
92 774349,58 444772,27
93 774349,31 444750,21
94 774349,10 444668,98
95 774345,72 444655,01
96 774327,64 444581,82
97 774311,82 444500,63
98 774307,20 444477,57
99 774302,02 444368,65
100 774301,89 444365,82
101 774301,78 444363,50
102 774301,00 444347,02
103 774299,67 444297,43
104 774282,85 444231,09
105 774294,56 444166,36
106 774293,30 444139,17
107 774293,23 444137,67
108 774292,97 444132,12
109 774280,33 443943,16
110 774274,66 443854,30
111 774274,56 443852,75
112 774267,75 443746,01
113 774253,10 443551,34
114 774245,87 443425,48
115 774244,46 443367,31
116 774244,42 443365,80
117 774257,30 443366,16
118 774288,70 443360,25
119 774360,23 443300,82
120 774359,98 443297,96
121 774344,17 443117,96
122 774334,88 443009,59
123 774329,66 442949,59
124 774315,70 442789,27
125 774315,53 442787,31
126 774314,11 442770,97
127 774313,87 442769,42
128 774313,17 442764,93
129 774312,94 442763,45
130 774404,83 442748,37
131 774404,98 442749,87
132 774405,20 442751,97
133 774405,46 442754,45
134 774518,60 442733,12
135 774520,55 442732,75
136 774510,72 442673,28
137 774511,28 442638,17
138 774511,86 442601,82
139 774508,19 442580,51
140 774505,46 442564,65
141 774522,27 442458,54
142 774533,78 442422,84
143 774545,47 442386,55
144 774546,67 442333,89
145 774547,01 442319,24
146 774551,01 442276,33
147 774558,11 442199,78
148 774548,67 442169,61
149 774546,22 442168,47
150 774527,57 442159,82
151 774494,88 442162,40
152 774456,56 442147,91
153 774418,88 442122,63
154 774387,47 442062,08
155 774384,23 442013,29
156 774386,58 442007,42
157 774397,70 441976,38
158 774407,73 441970,85
159 774408,80 441970,26
160 774419,68 441963,09
161 774429,84 441958,97
162 774429,57 441957,46
163 774429,30 441955,95
164 774468,38 441956,02
165 774547,10 441956,26
166 774628,78 441966,63
167 774628,93 441961,72
168 774706,35 441954,47
169 774697,51 441979,26
170 774695,55 442001,40
171 774684,30 442128,74
172 774677,93 442235,48
173 774666,18 442432,46
174 774655,52 442519,08
175 774652,29 442545,37
176 774649,36 442591,11
177 774640,14 442735,32
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WIDOWO (PLH220054)

LP Kod1) Nazwa
1 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)
2 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
3 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022