Specjalny obszar ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PlH220017).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PlH220017)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH220017 2 ), obejmujący obszar 45,58 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 707852,67 421075,74
2 707838,39 421068,02
3 707836,53 421067,02
4 707818,18 421057,10
5 707801,97 421054,23
6 707787,21 421054,68
7 707773,03 421048,04
8 707760,54 421050,45
9 707747,81 421061,97
10 707704,26 421068,59
11 707644,41 421100,68
12 707616,77 421100,07
13 707596,11 421106,16
14 707594,67 421106,59
15 707587,73 421108,63
16 707542,45 421109,17
17 707492,13 421090,30
18 707442,10 421060,92
19 707378,43 421067,33
20 707334,43 421082,64
21 707334,42 421082,64
22 707320,75 421027,68
23 707343,52 420958,19
24 707366,18 420873,99
25 707354,06 420832,37
26 707318,60 420804,86
27 707315,73 420802,64
28 707315,74 420803,91
29 707312,29 420802,78
30 707312,22 420809,75
31 707312,13 420819,87
32 707308,49 420831,34
33 707304,14 420839,28
34 707295,99 420856,46
35 707286,84 420881,33
36 707280,89 420913,81
37 707270,95 420967,93
38 707265,18 420984,30
39 707257,87 420998,47
40 707253,52 421006,92
41 707246,47 421016,53
42 707246,43 421016,58
43 707189,44 420959,54
44 707158,41 420927,54
45 707153,63 420922,61
46 707148,30 420917,10
47 707125,26 420893,34
48 707090,84 420855,44
49 707044,87 420804,81
50 707021,30 420762,30
51 707016,18 420753,06
52 706991,74 420689,48
53 706966,34 420641,69
54 706942,86 420614,92
55 706843,37 420501,44
56 706840,79 420498,51
57 706849,87 420485,51
58 706867,45 420460,49
59 706875,15 420451,48
60 706896,06 420464,75
61 706929,40 420485,86
62 706985,78 420492,18
63 706991,80 420485,51
64 707038,28 420539,28
65 707083,09 420565,96
66 707147,65 420596,09
67 707177,78 420647,74
68 707178,82 420649,16
69 707183,77 420640,36
70 707215,81 420657,41
71 707258,72 420680,10
72 707282,78 420690,96
73 707289,11 420700,04
74 707305,61 420668,68
75 707334,76 420614,01
76 707367,35 420641,59
77 707423,02 420688,99
78 707425,94 420693,57
79 707432,06 420702,86
80 707452,00 420734,76
81 707455,50 420740,40
82 707472,55 420762,26
83 707496,48 420777,46
84 707507,41 420781,52
85 707549,22 420759,38
86 707567,99 420749,47
87 707571,22 420746,52
88 707575,83 420737,65
89 707555,96 420728,50
90 707588,55 420666,55
91 707597,28 420649,91
92 707584,42 420641,11
93 707594,25 420624,61
94 707623,68 420576,07
95 707642,73 420544,78
96 707683,16 420506,90
97 707697,94 420492,94
98 707710,39 420475,54
99 707715,34 420468,81
100 707735,90 420434,91
101 707755,42 420403,07
102 707758,96 420388,84
103 707796,51 420382,52
104 707849,86 420373,85
105 707893,87 420359,34
106 707912,50 420353,43
107 707900,54 420315,34
108 707932,92 420304,68
109 707947,57 420299,87
110 707957,12 420297,19
111 707966,56 420293,98
112 708001,75 420281,87
113 707996,26 420299,61
114 707993,44 420308,33
115 707983,59 420371,52
116 707991,75 420377,43
117 707986,69 420407,12
118 707985,00 420417,11
119 707978,67 420456,94
120 707977,96 420462,71
121 707969,66 420505,91
122 707952,49 420563,47
123 707933,07 420616,81
124 707929,81 420625,96
125 707889,53 420606,39
126 707840,03 420681,20
127 707858,73 420764,81
128 707870,83 420816,51
129 707881,83 420856,12
130 707919,96 420910,72
131 707947,14 420963,42
132 707960,65 420989,60
133 707976,13 421018,17
134 707994,43 421056,30
135 708008,60 421092,72
136 708026,56 421146,41
137 708044,24 421196,99
138 708044,72 421224,29
139 708020,75 421287,32
140 708000,79 421349,86
141 707991,74 421389,93
142 707963,53 421389,76
143 707958,62 421352,70
144 707946,55 421316,71
145 707907,37 421251,17
146 707889,31 421221,44
147 707852,67 421075,74
________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH22013)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
4 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
5 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
6 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
______________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 lipiennik Loesela Liparis loeselii
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022