Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących promowania w środkach masowego przekazu postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej oraz identyfikacja problemów w tym zakresie;
2)
monitorowanie spraw dotyczących realizacji w środkach masowego przekazu usług odpowiadających demokratycznym, społecznym i kulturalnym potrzebom społeczeństwa;
3)
monitorowanie spraw z zakresu dostępności usług medialnych jako instrumentu udostępniania dóbr kultury i sztuki oraz ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;
4)
monitorowanie spraw z zakresu wykorzystania środków masowego przekazu jako instrumentu działalności edukacyjnej, integracji społecznej i edukacji obywatelskiej;
5)
analizowanie sposobu realizacji misji publicznej w publicznych środkach masowego przekazu.
§  3. 
1. 
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie Pełnomocnikowi informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, oraz, na wniosek Pełnomocnika, do udzielenia mu wsparcia merytorycznego w zakresie ich właściwości.
2. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować w szczególności z państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego.
§  4. 
1. 
Pełnomocnik może, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem zadań, o których mowa w § 2.
2. 
Pełnomocnik informuje Radę Ministrów, za pośrednictwem ministra, o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
3. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra, roczne sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
§  5. 
1. 
Pełnomocnik może, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
2. 
Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra.
§  7. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 24, której dysponentem jest minister.
§  8. 
Pierwsze sprawozdanie ze swojej działalności Pełnomocnik przedstawi do dnia 31 stycznia 2023 r.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2190

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu.
Data aktu: 30/11/2021
Data ogłoszenia: 30/11/2021
Data wejścia w życie: 01/12/2021