Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2022, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIK

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka

powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma

szacunkowa dochodu rocznego

gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych
powyżej 25 m2
a) rośliny ozdobne 1 m2 12 87
b) pozostałe 1 m2 4 79
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 94
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 9 59
b) pozostałe 1 m2 5 88
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 52
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.: 1
a) kurczęta 1 sztuka 18
b) gęsi 1 sztuka 44
c) kaczki 1 sztuka 38
d) indyki 1 sztuka 93
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 66
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 04
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 02
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 77
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 16 03
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 68
7 Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta 1 sztuka 01
b) gęsi 1 sztuka 10
c) kaczki 1 sztuka 02
d) indyki 1 sztuka 10
8 Zwierzęta futerkowe: od 1 samicy stada

podstawowego

powyżej 2 szt. samic

stada podstawowego powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

powyżej 2 szt. samic

stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego

od 1 samicy stada

podstawowego

a) lisy i jenoty 50 74
b) norki 22 31
c) tchórze 17 26
d) szynszyle 26 37
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego 6 08
6 08
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
9 Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe 1 sztuka 16
b) myszy białe 1 sztuka 02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3 37
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 68
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 220 81
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia

uprawy roślin żywicielskich

1 m2 183 98
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 92 00
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 367 96
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 77 31
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 40 44
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 46 01
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 18 41
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 7 37
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 11 04
h) konie rzeźne 1 sztuka 551 96
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 441 60
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 65
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 49 69
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 18 41
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2218).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022