Zmiana rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 2:
a)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w liceum sztuk plastycznych i w policealnej szkole plastycznej - specjalność/specjalizację,",

b)
w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) w policealnej szkole muzycznej:

- w specjalności wokalno-aktorskiej - śpiew,

- w specjalności wokalno-baletowej - śpiew i taniec.";

2)
w § 20:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia oraz ucznia szkoły policealnej, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.

4. Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.";

3)
w § 21:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.",

b)
w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnie-niem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.",

c)
w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.";

4)
w § 24:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) część teoretyczną z jednych spośród następujących zajęć:

a) kształcenie słuchu,

b) harmonia,

c) historia muzyki,

d) historia jazzu z literaturą,

e) formy muzyczne.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Część teoretyczną z zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, przeprowadza się w szkole, o której mowa w ust. 1, prowadzącej specjalność instrumentalistyka jazzowa lub wokalistyka jazzowa.";

5)
w § 25 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy "pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej" zastępuje się wyrazami "pracy z zakresu specjalności/specjalizacji";
6)
w § 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub e, w formie pisemnej.";

7)
po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

"§ 29a. Uczeń klasy programowo najwyższej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - rodzic lub opiekun ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu dyplomowego w części teoretycznej, informuje dyrektora szkoły, pisemnie w postaci papierowej, o zajęciach zdawanych w części teoretycznej egzaminu dyplomowego, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2. Informację tę dołącza się do arkusza ocen ucznia.";

8)
w § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c i d, jedno z zadań egzaminacyjnych zawiera przykład dźwiękowy. W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, każde z zadań egzaminacyjnych może zawierać przykład dźwiękowy.";

9)
w § 34:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej w formie ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, w formie ustnej, trwa nie dłużej niż 30 minut, z których 10 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.

1b. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w§ 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, w formie pisemnej, trwa nie dłużej niż 60 minut.";

10)
w § 36:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) § 25 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla przygotowanej przez ucznia pracy z zakresu specjalności/ specjalizacji oraz dla pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby, przy czym dla każdej z prac ustala się jedną ocenę, w przypadku gdy składa się na nią kilka części;",

b)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "§ 25 ust. 1 pkt 1 i";
11)
w § 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w części praktycznej - co najmniej ocenę dostateczną, a w przypadku części praktycznej, o której mowa w:

a) § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b - co najmniej oceny dostateczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych dla specjalności rytmika,

b) § 25 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne z pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz z pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby,

c) § 26 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne z wykonania lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego oraz lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2147

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
Data aktu: 17/11/2021
Data ogłoszenia: 26/11/2021
Data wejścia w życie: 11/12/2021